Výtvarná výchova

 • Členové předmětové komise

  Předseda:

  • Mgr. Olga Jünglingová

   

  Vyučující na gymnáziu:

  • Mgr. Alena Čecháková

   

  Vyučující na pedagogické škole:

  • Mgr. Olga Jünglingová
  • Mgr. Jitka Svrčková
  • Mgr. Šárka Lančová
  • Mgr. Jitka Binarová
  • Mgr. Kateřina Vysloužilová
 • Charakteristika předmětu a obsah výuky
  • Pedagogické lyceum - 4leté - 78-42-M/03


   Výtvarná výchova

   Kód a název oboru vzdělávání:   78-42-M/03 Pedagogické lyceum

   Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro pedagogické lyceum
   Forma vzdělávání: denní
   Délka vzdělávání:  4 roky
   Týdenní počet vyuč. hodin za studium: 2 (2+0+0+0)

   Charakteristika učiva:

   Předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti Estetické vzdělávání a je zařazen mezi povinné odborné předměty. Obsah předmětu je tvořen praktickou složkou - výtvarné zobrazování, dekorativní a materiálové práce a teoretickou složkou - vybrané kapitoly z dějin českého a světového výtvarného umění a kultury, teorie výtvarného umění a estetiky. 

   Učivo je realizováno ve třech oblastech:

   • Výtvarná tvorba a praktické činnosti

   * uskutečňují se podle modelu i z představy (vnější a vnitřní model) v základních druzích výtvarné činnosti (kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, modelování, kombinované techniky, nová média, …);

   * preferují zvládnutí základů výtvarného vyjadřování, jako jsou perspektiva, proporce, barevná harmonie, různé materiály a techniky, schopnost výtvarné zkratky- stylizace, výtvarná hra a experimentování v návaznosti na jednotlivé umělecké epochy, zejména na moderní umění;

   * vedou žáka k uvědomělému užívání vizuálně obrazných prostředků na úrovni smyslových dispozic a úrovni subjektivně osobnostní a sociální;

   * akceptují osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, využívají znalostí aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjadřování své představy;

   * pracují s vizuálně obraznými znakovými systémy (s obrazem, skulpturou, designem, architekturou, novými médii apod.), které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence;

   * využívají implementace nejmodernějších přístupů z oblasti psychologie, animace, základních principů artefiletiky.

   • Dějiny českého a světového výtvarného umění a kultury

   * jsou založeny na základním přehledu uměleckých slohů a směrů;

   * umožňují žákovi poznávat historické aspekty a společenské kontexty hmotné kultury;

   * objasňují širší společenské a filozofické okolnosti vzniku díla;

   * reagují na aktuální umělecké dění;

   * předmět má výrazně interdisciplinární charakter, přesahy se uplatňují zejména směrem k estetice, dějepisu, literatuře, dramatické tvorbě, hudbě. 

   • Teorie výtvarného umění a estetiky

   * poskytuje poučení o základech výtvarné technologie.

    

   Specializace - výtvarná výchova

   Kód a název oboru vzdělávání:   78-42-M/03 Pedagogické lyceum

   Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro pedagogické lyceum,
   Forma vzdělávání: denní
   Délka vzdělávání: 3 roky
   Týdenní počet vyuč. hodin za studium: 12 (0+4+4+4) 

   Charakteristika učiva:

   Předmět Specializace – výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti Estetického vzdělávání, je zařazen mezi povinně volitelné odborné předměty a je realizován ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku jako odborný doplňující předmět. Obsah předmětu je tvořen praktickými výtvarnými činnostmi a vybranými kapitolami z českého a světového výtvarného umění a kultury. Ve čtvrtém ročníku vykonají žáci z tohoto předmětu praktickou a ústní maturitní zkoušku.

   Učivo je realizováno ve třech oblastech: 

   • Výtvarná tvorba a praktické činnosti

   V plné šíři navazují na obsah v povinné výtvarné výchově při ještě výraznějším respektu samostatnosti a iniciativy žáků. Realizují se náročnější práce - výtvarné projektové řady, cykly, na něž je vyhrazena delší časová dotace. Stanovení jednotlivých úkolů a jejich hodinové dotace je v kompetenci učitele. Práce jsou realizovány jak individuálně, tak skupinově. Součástí výuky jsou návštěvy výstav, galerií, animačních programů a realizace výtvarného plenérového kurzu.

   Doporučené činnosti:

   * uskutečňují se podle modelu i z představy (vnější a vnitřní model) v základních i náročnějších druzích výtvarné činnosti (kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, modelování, kombinované techniky, nová média,…) s důrazem na individuální řešení;

   * preferují dokonalejší zvládnutí výtvarného vyjadřování, jako jsou perspektiva, proporce, barevná harmonie, různé materiály a techniky, schopnost výtvarné zkratky- stylizace;

   * akceptují osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, výrazně využívají znalostí aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjadřování své představy;

   * využívají implementace nejmodernějších přístupů z oblasti psychologie, animace, základních principů artefiletiky;

   * jsou realizovány také formou výtvarného kurzu v plenéru (ve 2. ročníku).

   • Dějiny českého a světového výtvarného umění a kultury

   * jsou založeny na přehledu vybraných uměleckých slohů a směrů a regionálního umění;

   * umožňují žákovi poznávat historické aspekty a společenské kontexty hmotné kultury;

   * na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých slohů či směrů;

   * hlouběji objasňují širší společenské a filozofické okolnosti vzniku díla;

   * jejich součástí jsou PP prezentace, referáty a analýza uměleckého artefaktu;

   * reagují na aktuální umělecké dění;

   * součástí jsou návštěvy muzeí, sbírek galerií, regionálních expozic, aktuálních výstav, animačních programů.

   • Teorie výtvarného umění a estetiky

   * poskytuje poučení o náročnějších výtvarných technologiích;

   * orientačně seznamuje se základními pojmy estetiky a principy artefiletiky a animace.

  • PMP - 4leté - 75-31-M/01

   Výtvarná výchova s metodikou

   kód a název oboru vzdělávání:   75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

   název ŠVP:  Předškolní a mimoškolní pedagogika
   forma vzdělávání:  denní
   délka vzdělávání:  4 roky
   týdenní počet vyuč. hodin za studium: 8 (2+2+2+2)  

   Charakteristika učiva:

   Předmět výtvarná výchova s metodikou vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností a je zařazen mezi povinné odborné předměty. Obsah předmětu je tvořen praktickou složkou (2/3 hodin) - výtvarné zobrazování, dekorativní a materiálové práce a teoretickou složkou - vybrané kapitoly z dějin umění, teorie a metodika výtvarné výchovy v předškolních a mimoškolních zařízeních (1/3 hodin). 

   Učivo je realizováno ve čtyřech oblastech:

   • Výtvarné zobrazování, dekorativní a materiálové práce

   * uskutečňují se podle modelu i z představy (vnější a vnitřní model) v základních druzích výtvarné činnosti (kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, modelování, kombinované techniky, nová média,…);

   * preferují zvládnutí základů výtvarného vyjadřování jako jsou perspektiva, proporce, barevná harmonie, různé materiály a techniky, schopnost výtvarné zkratky- stylizace,

   *výtvarná hra a experimentování v návaznosti na jednotlivé umělecké epochy, zejména na moderní umění;

   * vedou žáka k uvědomělému užívání vizuálně obrazných prostředků na úrovni smyslových dispozic a úrovni subjektivně osobnostní a sociální;

   * akceptují osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, využívají znalostí aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjadřování své představy;

   * pracují s vizuálně obraznými znakovými systémy (s obrazem, skulpturou, designem, architekturou, novými médii apod.), které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence;

   * využívají implementace nejmodernějších přístupů z oblasti psychologie, animace, základních principů artefiletiky;

   * jsou realizovány také formou výtvarného kurzu (viz. osnovy pro VVS).

   • Vybrané kapitoly z dějin umění

   * jsou založeny na základním přehledu uměleckých slohů a směrů;

   * umožňují žákovi poznávat historické aspekty a společenské kontexty hmotné kultury;

   * na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých slohů či směrů;

   * objasňují širší společenské a filozofické okolnosti vzniku díla;

   * reagují na aktuální umělecké dění;

   * zahrnují návštěvy muzeí, sbírek galerií, regionálních expozic, aktuálních výstav, animačních programů a uměnovědně zaměřené zájezdy po tuzemsku i zahraničí;  

   * jejich součástí je analýza uměleckého artefaktu;

   * předmět má výrazně interdisciplinární charakter, přesahy se uplatňují zejména směrem k estetice, dějepisu, literatuře, dramatické tvorbě, hudbě. 

   • Teorie výtvarné výchovy

   * poskytuje poučení o základech výtvarné technologie.

   • Metodika výtvarné výchovy

   * zaměřuje se na obecnou problematiku - vývoj, znaky dětského výtvarného projevu, výtvarnou typologii, metody práce, rozbory dětského výtvarného projevu a přípravu žáků na pedagogickou praxi;

   * zahrnuje praktickou výrobu metodických listů;

   * je zařazována od 2. ročníku.

   Výtvarná výchova - specializace

   kód a název oboru vzdělávání:   75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

   název ŠVP:  „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“
   forma vzdělávání: denní
   délka vzdělávání: 4 roky
   týdenní počet vyuč. hodin za studium: 5 (0+0+2+3)

   Charakteristika učiva:

   Předmět Výtvarná výchova- specializace vychází ze vzdělávacího obsahu Didaktika pedagogických činností, je zařazen mezi povinně volitelné odborné předměty a je realizován ve třetím a čtvrtém ročníku jako odborný doplňující předmět. Obsah předmětu je tvořen praktickými výtvarnými činnostmi (2/3 hodin) a vybranými kapitolami z dějin umění, teorie a metodiky výtvarné výchovy (1/3 hodin). Ve čtvrtém ročníku z tohoto předmětu vykonají žáci praktickou a ústní maturitní zkoušku.  

   Učivo je realizováno ve třech oblastech: 

   • Aktivní výtvarné činnosti

   V plné šíři navazují na obsah v povinné výtvarné výchově s metodikou při ještě výraznějším respektu samostatnosti a iniciativy žáků. Realizují se náročnější práce- výtvarné projektové řady, cykly, na něž je vyhrazena delší časová dotace. Stanovení jednotlivých úkolů a jejich hodinové dotace je v kompetenci učitele. Práce jsou realizovány jak individuálně, tak skupinově. Součástí výuky jsou návštěvy výstav, galerií, animačních programů a realizace výtvarného plenérového kurzu.

    Doporučené činnosti:

   * uskutečňují se podle modelu i z představy (vnější a vnitřní model) v základních i náročnějších druzích výtvarné činnosti (kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, modelování, kombinované techniky, nová média,…) s důrazem na individuální řešení;

   * preferují dokonalejší zvládnutí výtvarného vyjadřování  jako jsou perspektiva, proporce, barevná harmonie, různé materiály a techniky, schopnost výtvarné zkratky- stylizace;

   * akceptují osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, výrazně využívají znalostí aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjadřování své představy;

   * využívají implementace nejmodernějších přístupů z oblasti psychologie, animace, základních principů artefiletiky;

   * jsou realizovány také formou výtvarného kurzu v plenéru (ve 3. ročníku).

   • Vybrané kapitoly z dějin umění

   * jsou založeny na přehledu vybraných uměleckých slohů a směrů 2. poloviny 20. století a regionálního umění;

   * umožňují žákovi poznávat historické aspekty a společenské kontexty hmotné kultury;

   * na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých slohů či směrů;

   * hlouběji objasňují širší společenské a filozofické okolnosti vzniku díla;

   * jejich součástí jsou PP prezentace, referáty a analýza uměleckého artefaktu;

   * reagují na aktuální umělecké dění;

   * součástí jsou návštěvy muzeí, sbírek galerií, regionálních expozic, aktuálních výstav, animačních programů.

   • Teorie a metodika výtvarné výchovy

   * poskytuje poučení o náročnějších výtvarných technologiích;

   * ověřuje znalosti z metodiky, naznačuje cestu metodické přípravy hodiny;

   * orientačně seznamuje se základními principy artefiletiky a animace.

  • PMP - dálková - 75-31-M/01

   Výtvarná výchova s metodikou 

   kód a název oboru vzdělávání:   75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

   název ŠVP:  „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“
   forma vzdělávání:  dálková, zkrácené studium
   délka vzdělávání:  3 roky
   počet hodin konzultací za studium: 90 (30+30+30) 

   Charakteristika učiva

   Předmět Výtvarná výchova s metodikou vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností a vede žáky k všestrannému rozvoji, jak po stránce estetické, tak po stránce teoretických poznatků. Je součástí odborné přípravy žáků, při které získávají vědomosti a rozvíjejí a prohlubují své dovednosti.  Obsah učiva je koncipován tak, aby odpovídal učebnímu plánu oboru, aby se žáci v rámci konzultací seznámili jak se základními výtvarnými technologiemi, tak s věkovými zvláštnostmi dětí, ze kterých musí vycházet při výběru obsahu učiva, organizaci výtvarné činnosti, zajištění bezpečnostních a hygienických podmínek. Vedle konzultací preferuje předmět především samostudium a předpokládá samostatné výtvarné praktické i teoretické aktivity žáků, jejichž rozsah je stanoven učebním plánem oboru. 

   Učivo je realizováno ve třech oblastech: 

   ·         Výtvarné zobrazování, dekorativní a materiálové práce

   * uskutečňují se podle modelu i z představy (vnější a vnitřní model) v základních druzích výtvarné činnosti (kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, modelování, kombinované techniky, nová média…);

   * jsou postaveny na zvládnutí základů výtvarného vyjadřování, jako jsou perspektiva, proporce, barevná harmonie, různé materiály a techniky, schopnost výtvarné zkratky- stylizace, výtvarná hra a experimentování v návaznosti na jednotlivé umělecké epochy vše s ohledem na specifika různých věkových skupin dětí předškolního a školního věku a mládeže;

   * akceptují osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, využívají znalostí aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjadřování své představy. 

   ·         Vybrané kapitoly z teorie a dějin umění

   * jsou založeny na získání základního přehledu z vybraných kapitol dějin umění, který lze konstruktivně využít jako jednu z motivací výtvarných činností v MŠ;

   * umožňují žákovi poznávat historické aspekty a společenské kontexty hmotné kultury;

   * na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých slohů či směrů;

   * reagují na aktuální umělecké dění;

   * využívají poznatků a zkušeností z návštěv muzeí, sbírek galerií, regionálních expozic, aktuálních výstav; 

   * mají výrazně interdisciplinární charakter, přesahy se uplatňují zejména směrem k estetice, dějepisu, literatuře, dramatické tvorbě, hudbě.

   ·         Metodika výtvarné výchovy

   * je zaměřena na obecnou problematiku vývoje a znaků dětského výtvarného projevu, výtvarnou typologii, metody práce, rozbory a způsoby hodnocení dětského výtvarného projevu s možností využití zkušeností v osobní pedagogické praxi;

   * poskytuje poučení o základech výtvarné technologie, která je podstatou výtvarných činností při práci s dětmi či mládeží.

    

   Výtvarná výchova - specializace 

   kód a název oboru vzdělávání:   75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

   název ŠVP: „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“
   forma vzdělávání:  dálková, zkrácené studium
   délka vzdělávání:  3 roky
   počet hodin konzultací za studium:  45 (10+15+20)

   Charakteristika učiva:

   Předmět Výtvarná výchova specializace vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností a je zařazen mezi povinně volitelné odborné předměty.

   Výtvarná výchova specializace probíhá po celou dobu vzdělávání jako odborný doplňující předmět se zaměřením na praktické výtvarné činnosti, vybrané kapitoly z dějin umění, teorii a metodiku výtvarné výchovy.  Předmět předpokládá samostatné výtvarné praktické i teoretické aktivity žáků.  Jejich rozsah je stanoven požadavky vyučujícího ke zkoušce za každý ročník. Ve třetím ročníku vykonají žáci z tohoto předmětu praktickou a ústní maturitní zkoušku. 

   Učivo je realizováno ve třech oblastech:

   ·         Aktivní výtvarné činnosti

   V plné šíři navazují na obsah předmětu Výtvarná výchova s metodikou při ještě výraznějším důrazu na samostatnost a tvůrčí iniciativu žáků. Nezanedbatelným důkazem zájmu žáka o oblast výtvarného umění jsou také jeho návštěvy výstav a galerií a jiných kulturně výtvarných akcí.

   Doporučené činnosti:

   * uskutečňují se podle modelu i z představy (vnější a vnitřní model) v náročnějších druzích výtvarné činnosti (kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, modelování, kombinované techniky, nová média,…) s důrazem na individuální řešení;

   * preferují dokonalejší zvládnutí výtvarného vyjadřování, jako jsou perspektiva, proporce, barevná harmonie, různé materiály a techniky, schopnost výtvarné zkratky- stylizace;

   * akceptují osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, výrazně využívají znalostí aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjadřování své představy;  

   ·         Vybrané kapitoly z dějin umění

   * jsou založeny na přehledu vybraných kapitol uměleckých slohů a směrů 2. poloviny 20. století a regionálního umění; 

   * umožňují žákovi prohlubovat dosavadní povědomí o historických aspektech a společenském kontextu hmotné kultury;

   * na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých slohů či směrů;

   * hlouběji objasňují širší společenské a filozofické okolnosti vzniku díla;

   * jejich součástí jsou PP prezentace, referáty či analýza uměleckého artefaktu;

   * reagují na aktuální umělecké dění;

   * předpokládají individuální návštěvy muzeí, sbírek galerií, regionálních expozic, aktuálních výstav. 

   ·         Teorie a metodika výtvarné výchovy

   * poskytuje poučení o náročnějších výtvarných technologiích;

   * ověřuje prakticky znalosti z metodiky.

 • Studijní materiály

  Dějiny výtvarného umění:

  Učebnice s doložkou:

  • BARTKO, O., VV pro střední školy, 1. - 2. roč., 1. vydání. SPN: Praha, 1984.
  • BARTKO, O., VV pro střední školy, 3. - 4. roč., 1. vydání. SPN: Praha, 1984.

  Doporučená literatura:

  • ŠAMŠULA, P., ADAMEC, J., Průvodce výtvarným uměním I-11, vyd. Práce: Praha, 1997.
  • MRÁZ, B., Dějiny výtvarné kultury I- IV, vyd. 1. Idea servis: Praha, 1997- 2003.
  • PIJOAN, J., Dějiny umění 1- 10, vyd. 1. Odeon: Praha, 1983-86.
  • BAUER, A., Lexikon výtvarného umění. Fin: Olomouc, 1996.
  • JIRÁČKOVÁ, B., časopis Ateliér, vyd. Společnost Ateliér: Praha, 2009, 2010.

  Teorie a metodika výtvarné výchovy:

  • PROF. Dr. UŽDIL, J., DrSc, ŠAŠINKOVÁ, E., Výtvarná výchova v předškolním věku, vyd. SPN, n. p. 1980
  • Digitální učební materiál: Objevuj a tvoř, projekt „EU Peníze školám“, metodické listy výtvarných činností a námětů pro děti 
 • Akce, výstavy, Salony, plenéry
  • Akce

   Specializace výtvarné výchovy vyrazila za výstavami do Prahy

   Za aktuálními výstavami jsme se vydali do tří galerií.

   Dopoledne jsme strávili ve Veletržním paláci, který ve velké dvoraně prezentuje dílo čínského umělce a disidenta Aj Wej- weje. U vchodu nás uvítal svítící lustr ze starodávného kmenu stromu a nad pokladnou desítky metrů dlouhý had, vytvořený z dětských batohů a připomínající smrt dětí, které v roku 2008 zemřely při zemětřesení. V prvním patře je vystavena Ajova keramická pyramida z porcelánových semínek.  Nejistě jsme se cítili při procházení instalace s názvem: Laundromat, kterou tvoří tisíc párů bot, džínů, košilí či bund, které po sobě zanechali uprchlíci v táboře Idomeni u řecko-makedonské hranice. Umělec oblečení posbíral, vypral, vyžehlil a následně vystavil. Nejsilnějším útokem na city bylo setkání s Ajovým nejnovějším artefaktem nesoucím název: Zákon cesty. Dílo nás ohromilo svou velikostí. 

   Jedna věc je o člunu slyšet a druhá stanout pod ním a procházet se obrovským prostorem, kde jsou jako starověká Terakotová armáda vyrovnané necelé tři stovky nafukovacích postav znázorňujících migranty. Všichni jsou černí, bez tváří, ti největší se tyčí  do výšky čtyř metrů. Někteří jsou napřímení, jiní zkroucení. Jako divák si na prázdných tvářích domýšlíte bolestivé grimasy. Nejinak tomu bylo v našem případě. Působí jako výčitka a výzva k přemýšlení zároveň. Následná rychlá prohlídka expozice Českého umění od roku 1930 do současnosti proti tomu, byla „procházka růžovým sadem“.

   Odpolední animace k výstavě Františka Skály byla ve Valdštejnské jízdárně, jejíž jednolitý prostor autor rozčlenil do několika menších „muzeí v muzeu“, a nasměrovala nás k tomu, abychom se naučili vidět všední věci tak, jak jsme je dosud nevnímali. Vytvářeli jsme společně objekty z přírodních a umělých materiálů, vstupovali jsme do nich prostřednictvím malých figurek, kreslili jsme do pracovních listů a v průběhu prohlídky výstavy jsme žasli nad precizností provedení Skálových děl- soch, asambláží, pohyblivých objektů, světelných instalací, kytar, kreseb i grafik.

   Poslední návštěva směřovala do Špálovy galerie na výstavu Josefa Bolfa, jehož obrazy i kresby působí záhadně a mají napjatou a sugestivní atmosféru.  

   Závěr dne patřil komentované procházce po Starém a Novém Městě pražském a pasáži Lucerna, kde jsme se pod „Koněm“ Davida Černého s Prahou  rozloučili. Den, který jsme mezi uměním strávili, byl maximálně výživný.

   Výlet do Prahy - Specializace VV
   Výlet do Prahy - Specializace VV
   Dne 20. 2. 2017 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.
   • Informační schůzka
   • Informační schůzka
   • Kresba zátiší
   • Kresba zátiší

   Je to na dlouho…

   Kristýna Ordeltová ze 3. C je autorkou konceptu výmalby chodby v přízemí pedagogické školy a realizuje ho společně s dalšími žákyněmi naší školy. Námětem je obrazový vývoj dějin umění. Jednotlivé epochy jsou zastoupeny vybranými motivy a celek by měl ve výsledku působit jako jedna velká, čtrnáct metrů dlouhá a dva metry vysoká, malovaná koláž.

   • Začínáme- 8. 12. 2017
   • Kristýna a římská vlčice
   • Kristýna Ordeltová
   • Kristýna Ordeltová a Pavlína Hudcová
   • Kristýna a Tutanchamon
   • První kontury
   • Malířky ze spec. VV, 2. C- Tereza Zychová, Nikola Cahlíková, Marie Mertová
   • spec. VV 3. AP, 3. BP v akci
   • Adéla Ulrychová
   Dne 3. 12. 2016 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.
   • Kresba zátiší - budova SPgŠ
   • Kresba zátiší - budova SPgŠ
   • Kresba zátiší - budova SPgŠ
   • Kresba zátiší - budova SPgŠ
   • Budova GJB

   Výstava Andy Warhol


   Dne 5. října 2016 jsme v rámci specializace výtvarné výchovy vyrazili na výstavu, která byla věnována umělci Andymu Warholovi. Andy Warhol byl americký malíř, grafik, režisér, fotograf a ikona hnutí pop art. Narodil se 6. srpna 1928 v Pittsburghu slovenským přistěhovalcům a na úplný vrchol se musel dostat skoro ze samotného dna chudoby.
   Na výstavě nechyběla Andyho největší díla. Za zmínku stojí například: série Marilyn Monroe, Campbellovy polévky, Flowers nebo “Mao“ zobrazující čínského vůdce Mao Ce-tunga.
   Warholova díla oplývají extravagancí, fantazií a barevností, což jsme měli možnost velice dobře poznat i díky výbornému výkladu průvodců výstavy. Celý edukační program byl naučný, zábavný a poutavý. Všichni jsme opouštěli výstavu s dobrým vědomím, kým byl slavný Andy Warhol.
                                                                                                     Adam Starosta, 3. D

   • Andy Warhol - Marilyn Monroe a naši studenti
   • Andy Warhol -edukační program ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
   • Edukační program k výstavě Andyho Warhola ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

   Čím chci být, až vyrostu“

   V měsíci září proběhla Výtvarná soutěž s názvem „Čím chci být, až vyrostu“, kterou uspořádal pro děti z mateřských a základních škol známý zpěvák Pavel Novák. Do této soutěže se zapojili i žáci primy a sekundy našeho gymnázia. Malí výtvarníci nakreslili různé profese, ať už to byl zvěrolékař, učitelka, vědec, ale také moderátorka nebo malířka.

   „Jsme rádi, že můžeme podpořit kreativitu dětí, ať už v té hudební nebo výtvarné sféře. Máme radost, že se do obou soutěží – pěvecké i výtvarné – zapojuje čím dál více školáků, a to nejen z Přerovska, ale i okolních měst,“ řekl Pavel Novák.

   Všechny práce byly vystaveny na rodinném dnu, který se konal 1. 10. 2016 v přerovském parku Michalov. Účastníci obdrželi pamětní listy a drobné odměny.

   Jmenovitě se soutěže zúčastnili tito žáci:

   prima

   David Kasan, Monika Kočí, Barbora Železná, Lenka Hanzlíková, Aneta Přikrylová, Silvie Beňová, Jiří Orság, Tereza Počarovská, Radovan Mikš, Emma Poláková, Sandra Králíková, Elizabet Caletková, Tereza Počarovská, Sára Fuksová, Vendula Klimešová, Sophie Dostálková

   sekunda

   Sabina Barešová, Anna Pospíšilová, Anežka Orálková, Alžběta Bařinková, Barbora Maťová, Kateřina Vařáková, Barbora Zavadilová

   • soutěž s názvem „Čím chci být, až vyrostu“
   • soutěž s názvem „Čím chci být, až vyrostu“
   • soutěž s názvem „Čím chci být, až vyrostu“
  • Salony

   Osobnosti, 22. února 2017

   Jubilejní 25. Salon je věnován „Osobnostem“- malým, velkým, fiktivním, žijícím i těm, které již zemřely. Osobnostem oficiálním, či soukromým, zkrátka těm, které pro nás, náš domov, naši školu a svět něco znamenaly, nebo znamenají. Na výstavě výtvarných prací žáků naší školy se tak prostřednictvím obrazů a objektů, reliéfů, koláží či grafik setkávají osobnosti - dámy i pánové (umělci, vědci, vynálezci, spisovatelé, hudebníci, herci, módní návrháři, vynálezci, sportovci či tanečníci). Nechybí „chodník slávy“, proběhla i autogramiáda.

   Salon je poněkud jiný než ty předcházející. 22. února začal již ráno happeningem specialistů VV, pokračoval prohlídkou prací, hudebními vystoupeními a končil ve 12:00 hod v kině Hvězda. První vystoupení byla inspirována tvorbou Josefa Kainara. Představila se specializace dramatické výchovy s Kainarovou básní: Jan miluje Lenku aneb Řetěz lásky věčné, po ní následovala recitace textu: Jak ulovit štiku dlouhou jak stehno antické bohyně v podání Alžběty Neničkové.

   Pozvání na akci přijaly tři osobnosti z řad absolventů školy, které bez nadsázky spojuje:  skromnost, řemeslná poctivost a emoce i vášně pro to, co dělají. Byli to: Jana Šelle - sopránová zpěvačka, Vendula Chalánková - výtvarnice a Brice Mensah - módní designér.

   Pod sluncem Afriky, 23. března 2016

   23. Salon je inspirován uměním a kulturou Afriky a nese název: Pod sluncem Afriky. Začal 23. března a na vernisáži byl zahájen africkým kánonem Balua, který zazpíval sbor pedagogické školy pod vedením Mgr. Pavlíny Copkové.

   Historie dokazuje, že nejsme první, které africký kontinent a jeho kultura oslovily. Na konci 19. stol. nadchl českého lékaře a cestovatele Emila Holuba, později dvojici Hanzelku a Zikmunda, nebo Josefa Vágnera - zakladatele ZOO Safari ve Dvoře Králové. Velkou inspirací se stalo africké umění v Evropě na konci 19. století pro modernu, jak to dokazují obrazy Pabla Picassa, André Deraina, George Braqua a Amedea Modiglianiho. Fascinován jím byl expresionismus, kubismus, dadaismus, surrealismus i umění 2. pol. 20. století.

   K Africe patří bubny djembe, oblíbené pro svůj krásný a uklidňující zvuk, a také pro jedinečný vzhled. Jsou vyráběné ručně z jednoho kusu dřeva, a přesto vydlabány natolik tence, že jsou lehoučké a snadno přenosné. Blána bubnu je vyrobena z kozí kůže, která disponuje těmi nejlepšími akustickými vlastnostmi. Mají je v oblibě nejen vyznavači afrického a etno stylu, ale také hudebníci. Nebylo proto náhodou, že v rámci vernisáže vystoupil absolvent Střední pedagogické školy Tomáš Valenta, který si zvolil buben jako doprovod k textu Ze života antilop z knihy Pohádky pro nehodné děti od Jacqua Préverta.

   Z reality víme, že Afrika je kontinentem rozporů. Narazíme tam na kouzelnou divočinu nespoutané přírody, po níž pochodují domorodci s kalašnikovy v ruce, uvidíme mnohočetná stáda zeber, antilop a žiraf hledajících pastvu a zároveň si uvědomíme její chudobu, problémy s nedostatkem vody, devastací přírody, zabíjením divokých zvířat pro kly a kůži, vysokou kojeneckou úmrtností a negramotností.

   Naše výstava je především inspirována Afrikou a tím, co na ní lze obdivovat - jejím uměním, faunou a flórou, hřejivým sluncem a jeho nádhernými východy a západy, obdivuhodnou barevností a ornamentálností, černošskými maskami se stylizovanou podobou zvířat a duchů, nebo šamanskými rituály.

   Výstavní plochy jsou zaplněny kresbami i malbami afrických motivů, barevnými linoryty, batikami, šperky, reliéfními asamblážemi, rituálními soškami, černošskými maskami i prostorovými objekty zvířat. Až do konce dubna jsou připraveny vám ukázat Afriku z té příjemnější stránky.                                                                                                                                                                                                                                                               

   23. Salon inspirovaný Zemí vycházejícího slunce, 18. 3. 2015

   Na Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogickou školu do Přerova vtrhlo Japonsko. Ve středu 18. 3. 2015 byl zahájen již 23. Salon, výstava výtvarných prací žáků a žákyň školy, tentokrát ve stylu kultury Země vycházejícího slunce.

   Na slavnostním zahájení byla představena japonská kultura komplexně. Vernisáž podpořila specializace dramatické výchovy 2. C, 2. D stylovou recitací haiku, dále také specializace výtvarné výchovy třídy 3. C, 3. D pedagogického lycea svými kostýmy, účesy a líčením gejš. Objevily se zde dokonce původně viktoriánské porcelánové panenky zdomácnělé v japonském populárním módním stylu „lolitek“.

   Výstava mapuje kulturu Japonska napříč styly: od tradičních doplňků japonské domácnosti – paravany, prostírání na stůl, stínidla lamp, přes módní doplňky - vějíře, paraplíčka, a symboly jako je japonská vlajka, květ sakury, kimono, suši, až k zenovým zahrádkám a origami. Největší dominantou výstavy se stala jednoznačně instalace jednoho tisíce jeřábů pro štěstí od Terezy Otrubové ze 3. AP.

   Výstava bude k vidění do konce měsíce dubna.

   22. KVĚTINOVÝ SALON, 26. března - 15. května 2014

   Výstava výtvarných prací žáků GJB a SPgŠ začala 26. března 2014 v malé tělocvičně pedagogické školy.

   Jako každý předcházející rok i letos výtvarnice hledaly téma, které by mladé teenagery bavilo. Nakonec mezi návrhy zabodovaly květiny, mimo oslavu jara také proto, že podle staré tradice lze právě jimi vyjádřit své poselství. Je totiž známo, že už kdysi dávno si ženy v harémech pro svou kratochvíli a mnohdy omezenou možnost jiné komunikace s vnějším světem vymyslely chytrý způsob, jak sdělit svá přání a pocity pomocí květin. Této speciální znalosti se říkalo selam, nebo-li květomluva.V době národního obrození se stala květomluva velmi oblíbenou i v Čechách. Dokonce Božena Němcová s Hanušem Jurenkou vydala roku 1835 humornou květomluvu s názvem - Nejnovější a nejpůvodnější selam, čili květomluva.

   Téměř o 120 let později, v 60. letech v San Franciscu, se květiny staly klíčové pro hnutí Hippies. Není tedy divu, že do květinového Salonu jaksi přirozeně asimilovaly motivy spojené s „dětmi květin“ a v den vernisáže se to na pedagogické škole „hipísáky“ jen hemžilo.

   Mezi vystavovanými pracemi má svoje místo v různých podobách a formách symbol míru, stylově oblečené postavy ověšené korálky lásky s čelenkou na hlavě. Vestibulu dominuje část pomalované Lennonovy zdi, originální bicí souprava a několik kytar. Cestu vám zkříží kašírovaný Volkswagen Transporter, vyzdobený ruční malbou a spousta květin. Téměř na každém rohu narazíte na portrét Johna Lennona s ostatními členy skupiny Beatles, nebo na další ikony doby „dětí květin“. Kromě toho je na chodbách voňavo i díky květinám. Jsou malované, kreslené, kašírované, skládané z papíru i prostorové.

   Hosty vernisáže byli „hipísáci “ze třídy 1. AP, kteří dorazili na Salon s dramatickou etudou double deckerem až z Londýna. Nejznámější písně skupiny Beatles zazněly v podání Jirky Kobylky, Andrey Icelové, Terezie Čudové, Lucie Trávníčkové a Elišky Spurné.

   Výstava potrvá do 15. května 2014. Určitě se přijďte podívat. Ve společnosti květin se budete cítit zcela jarně.

  • Plenéry

   ýtvarný plenér žákyň GJB a SPgŠ na Velehradě a v Modré, září 2016

   Ke konci měsíce září se na Velehrad, kam po staletí proudí tisíce poutníků, vydali žákyně a žáci pedagogické školy, kteří si v rámci studia zvolili jako specializaci výtvarnou výchovu, aby zde absolvovali týdenní výtvarný plenér.

   Jeho program byl maximálně nabitý. Po komentované prohlídce baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje přišla na řadu kresba architektury, soch, detailů budov a zajímavých míst Velehradu a nastaly první problémy- velká kresba x malý formát papíru, jedna budova x žádné prostorové plány, příliš mnoho detailů x absence zjednodušení či stylizace …V průběhu týdne se s nimi všichni prali a nakonec v mnoha případech zvítězili.

   Den začínal brzy ráno krátkými artefiletickými etudami. Kreslili jsme poslepu stavby, které jsme předtím zvládli ve studijních kresbách. Ve výsledku vznikly expresivně zdeformované obrázky staveb, za které by se nemusel stydět žádný moderní malíř. Bavili jsme se u kresby nohama. Portréty bratří Cyrila a Metoděje, které jimi vznikly, byly obdivuhodné. V průběhu dne jsme hledali motivy vhodné na kresbu tužkou, nebo perem a tuší. Vznik kreseb trval i několik hodin a často pokračoval do pozdních večerních hodin.

   Ve středu jsme se ocitli v Archeoskanzenu v Modré, jenž se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení, v těsném sousedství Velehradu a představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy. Je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologických objektech. Nadzemní mají charakter hypotetických rekonstrukcí, které však vznikly na podkladě konkrétních nálezů. Na místě jsme kreslili nejen stavby, ale i zvířata, která v areálu volně pobíhala.

   Uvolnění nastalo ve čtvrtek, kdy jsme se věnovali akční tvorbě a land artu. Kostelík sv. Jana nám poskytl inspiraci pro několik drobných performancí. Naše postavy oblečené do černé barvy ozvláštňovaly nejen půdorys původního kostelíku z 9. století, ale i jeho mladší repliku. Prostor před kostelem ožil díky bílým košilím, pro které jsme vymýšleli jejich příběhy. Odpoledne jsme se vydali realizovat land artové instalace. V prostoru kolem rybníka vznikaly drobné a citlivé zásahy do krajiny. Stromy rozkvétaly díky navázaným květům topinamburů, keře se proměňovaly díky lapačům snů, po vodě plavaly symboly lásky- květinová srdce, ale i slovo „Velehrad“ vytvořené ze svázaných větviček. Na mostě před altánem se objevil vzkaz pro procházející. Skuliny stromů byly vyplněny tenkými větvemi majícími pravidelný řád a působícími jako žebřík. Mandalu z květin jsme obdivovali do chvíle, než zachutnala okolo procházejícímu oslovi ze skanzenu. Když jsme se večer vraceli, květiny už ztratily svoji svěžest, ale přesto vybrané objekty na čas proměnily. A o to nám šlo.

   Před odjezdem jsme zhlédli výstavu olomouckého rodáka- sochaře Otmara Olivy, který žije na Velehradě od roku 1981. Odlévá zvony, sochy a reliéfy a celkově zpracovává interiéry kostelů a kaplí. Jeden z jeho největších projektů je oltář a mobiliáře ve vatikánské kapli Redemptoris Mater.  Celá jeho tvorba vychází z osobnosti hluboce věřícího člověka, jenž za totality nemohl plně rozvinout svůj umělecký talent. Jeho význačnější díla jsou paradoxně známější ve světě než u nás doma. A my jsme měli to štěstí, že jsme část jeho děl viděli. Byla to skvělá tečka za naším pobytem na Velehradě.

                                                                                                           

   • Oživení soch
   • Oživení soch 2
   • Performance
   • Živá voda
   • Archeoskanzen
   • Kostel v Modré
   • Kresba architektury poslepu
   • Kresba Cyrila a Metoděje nohou
   • Kresba v plenéru
   • Landart
   • Landart 2
   • Landart 3
   • Landart 4
   • Landart 5
                                                                                    

   Výtvarný plenér v Tovačově, září 2014

   Letošní podzimní počasí slibovalo, že výtvarný kurz v Tovačově, kterého se zúčastnily žákyně 3. ročníku specializace výtvarné výchovy z pedagogické školy, bude skvělý nejen díky tomu, že vzniknou obrázky v plenéru, ale také díky teplému počasí. Pondělí ale naznačilo, že vše může být jinak. A bylo.

   První dva dny bylo pod mrakem, přesto se žákyně věnovaly studijní kresbě místní architektury, „ladily“ správnou perspektivu a nabalovaly na sebe vše, co by je zahřálo. Mezi prací navštívily místní skvost - renesanční zámek s charakteristickou Spanilou věží“, který dostal svoji podobu díky rodu Cimburků. Zvenčí obdivovaly pod lešením málo čitekĺný renesanční portál, zámeckou kapli s raně barokní štukaturou. Uvnitř zámku pak levé křídlo se schodištěm ve vídeňském stylu, obřadní síň, rytířský a sněmovní sál i expozici rodu Gutmannů. Večer zjistily, že nebude vůbec jednoduché splnit požadovaný počet skic a studijních kreseb. A tak se jejich dny díky množství práce natáhly do pozdních večerních hodin.

   Určitým odreagováním od náročného pracovního tempa se pro ně staly výtvarné ranní rozcvičky a dva zajímavé úkoly. První byl motivován příběhem černé paní. Tovačovskými zámeckými chodbami a sály neobchází bílá, ale černá paní. Traduje se, že jde asi o manželku slavného českého diplomata a nejvyššího kancléře Českého království, Vratislava II. z Pernštejna, půvabnou Španělku Marii Manrique de Lara y Mendoza. Ta prý během manželství přivedla na svět jednadvacet potomků, ale většina z nich zemřela už v dětství. Kvůli tomu trávila Marie většinu života ve smutečním oděvu a truchlila pro zemřelé děti. Její smutek a trápení prý nedokázala ukončit ani smrt. Podle pověstí má dodnes přijíždět v černém kočáře taženém šestispřežím černých klisen na hřbitov v Tovačově, kde je údajně pochováno čtrnáct jejích potomků. Jindy prý bloudí chodbami a sály zámku a marně hledá své ztracené děti. V prostorách sportovní haly vzniklo jedenáct podob černé paní. Jejich podoba vycházela z vytvořených sádrových posmrtných masek přítomných žákyň, kterou následně proměnily namodelováním detailů a vytvořením jednoduchého těla z lehkého mikrotenového  igelitu. Druhým úkolem se stalo vytvoření známky s podobou Ctibora Tovačovského z Cimburka na základě slovního popisu.

   Středa jako tradičně byla vyhrazena akční tvorbě- land artu. Na louce za zámkem, na břehu rybníka a u náhonu se odehrály krátké etudy s plošnými zvířaty z kartonu na téma: „Dva se perou, třetí se směje“, „Nikdo nechce být sám“ a „Nepokradeš“. V aleji u hradební zdi pracovaly žákyně už pouze se svými těly. Top akcí bylo vytvoření stromu z černých těl, který svým tvarem přirozeně zapadl mezi stromy tamější dlouhé aleje.

   Večer jsme společně s žákyněmi seděly v kruhu a povídaly si o tom, co nám kurz dal, či vzal. Padala slova: „Vybrala jsem si dobrou specku“. „Už vím, jak na perspektivu a jak se vypořádat s kresbou stromů.“ Nechybělo ani malé závěrečné překvapení. V záři srdce poskládaného ze zapálených svící jsme čekaly na jednotlivce, až si našli v neosvětleném prostoru velkého sálu malý dárek na rozloučenou s Tovačovem.

   Definitivní tečkou se na konci kurzu stala návštěva místní střední řezbářské školy, kde jsme s obdivem pokyvovaly nad  uměleckořemeslným zpracováním dřeva. Po týdnu jsme totiž zjistili, že vytvořit něco výtvarně dobrého, není vůbec snadné a chce to jistou dávku zkušeností. A tu jsme na našem kurzu určitě získaly.