Erasmus+ KA1

Logo Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Od června 2016 realizuje škola dvouletý projekt „UČITELÉ, UČME (SE) BEZ HRANIC!“, jehož obsahem jsou mobility učitelů a který se zaměřuje na jazykové kurzy, inovativní metody výuky a inkluzi. Zahrnuje celkem 8 mobilit: 4 jazykové kurzy (v Anglii, Francii a na Maltě), 3 stínování (job-shadowing) a 1 výukový pobyt na našich zahraničních partnerských školách v Itálii, Francii, Španělsku a Finsku.

Zprávy a fotografie z proběhlých mobilit naleznete na webu a Facebooku školy, ve školním časopise Litero i v tisku.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

„UČITELÉ, UČME (SE) BEZ HRANIC!“ ZA PŮLKOU

Projekt mobilit učitelů Erasmus+ KA1 „UČITELÉ, UČME (SE) BEZ HRANIC!“ zaměřený na jazykové kurzy, inovativní metody výuky a inkluzi se dostal za půlku.

První mobility se uskutečnily v březnu a dubnu 2017. Mgr. Šimečková stínovala inovativní metody výuky angličtiny a inkluzi ve škole IISS Majorana-Laterza v italském Putignanu. Mgr. Zubíková strávila 14 dní stínováním ruštiny a dalších předmětů ve finské základní škole Veikkolan Koulu ve Veikkola.

Začátkem května vycestovaly Mgr. Banátová do Londýna a Mgr. Herinková na Maltu studovat angličtinu v intenzivních jazykových kurzech. Obě získané jazykové dovednosti využijí k internacionalizaci školy a příští rok realizují eTwinningové projekty v předmětech své aprobace. 

Zkušenosti a zážitky všech účastnic byly prezentovány na stránkách a Facebooku školy, dále na příslušných PK. V dalším čísle školního časopisu Litero vyjde rozhovor s Mgr. Šimečkovou a Mgr. Zubíkovou. Některé z jejich postřehů najdete nově i na nástěnce v 2. patře.

Články o projektu budou také publikovány v periodikách Přerovský deník a Zpravodaj školství.
Příští školní rok budou realizovány zbývající 2 jazykové kurzy (AJ, FJ), 1 stínování ve Francii a 1 výukový pobyt ve Španělsku. 

Nástěnka Erasmus+ KA1
Nástěnka Erasmus+ KA1

Kurz angličtiny v Londýně

Od 8.5. až 19.5. jsem měla příležitost využít podpory projektu Erasmus + KA1 a já jsem strávila dny v lavicích Milner school of English Wimbledon v Londýně. Díky tomu jsem si mohla znovu vyzkoušet, jaké to vlastně bylo být studentem. Psaní domácích úkolů, které mi zabrali i několik hodin denně mi tak přiblížilo prožívání mých studentů v Česku. Motivem pobytu v Anglii byla pro mě také možnost setkat se s různými kulturami, protože ve svojí profesi hodně pracuji s tématem předsudků a formování postojů.
Výuka angličtiny v ranní skupině (od 9:30 do 12:45) probíhala s  pokročilými studenty, přičemž se většinou jednalo o lidi z celého světa, kteří buď angličtinu potřebují k práci ve Velké Británii, nebo jinde ve světě. Složení skupiny tak bylo pestré, ale zároveň byla atmosféra intimní, protože jsme se setkávali v maximálně 10 lidech. Jako psychologa mě asi nejvíce inspirovali lidé z velmi kulturně vzdálených zemí jako je Thajsko, Jižní Korea, Argentina, ale i Turecko. S Thajskou dívkou jsem dokonce sdílela ubytování, tudíž jsem dostala příležitost zúčastnit se thajských obřadů a slavností.
Výuka probíhala interaktivně a hodně stavěla na budování schopnosti spontánně reagovat. Na týden jsme si mohli každý zvolit, čemu se potřebujeme nejvíce věnovat (například čtení, psaní, slovní zásoba, gramatika..) a učitel pak z naší poptávky vycházel. Celkově se probíraná témata zaměřovala na zvládnutí zkoušky Cambridge English Advanced  (CAE). Odpoledne jsem navíc navštěvovala hodiny konverzace, kde bylo jiné složení účastníků, tentokrát různých jazykových úrovní, a tak jsme se pro změnu mohli všichni od všech učit nejen prostřednictvím svých rozdílných kultur, ale i odlišného přístupu k používání angličtiny.
I když Milner school organizovala volnočasové aktivity, tak i samotný Londýn nabízí spoustu multikulturních příležitostí, které jsem využila. Navštívila jsem Čínskou čtvrť, ale i Greenwich a samozřejmě Wimbledonské kurty. Mnohé lokality mi přímo doporučila moje hostující paní, která pracovala na londýnské Univerzitě a každý večer se mnou aktuality a kulturní tipy probírala.
V Anglii jsem měla možnost poznat rozdílné životní styly mých spolužáků, ale i zažít přátelskou atmosféru ve třídě díky partnerskému přístupu učitelů. Asi nejdůležitější pro mne bylo, že měli spolužáci motivaci se dále v angličtině rozvíjet, dokonce bažili po informacích, a tudíž bylo normální se o angličtinu podrobněji zajímat, žádat bližší informace a zpracovávat domácí úkoly navíc.
Projekt Erasmus + KA1 mě inspiroval k tomu, že bych chtěla dále s kolegy ze zahraničí sdílet praktické tipy a zkušenosti v podpoře efektivního učení. Věřím, že kontakty, které jsem za svůj pobyt navázala, budu dále využívat nejen já, ale právě i mí studenti.

Kurz v Londýně
Kurz v Londýně

Kurz angličtiny na Maltě

Ve dnech 6. 5. - 20. 5. 2017 jsem v rámci jazykového kurzu Erasmus+ KA1 absolvovala celkem 60 hodin angličtiny (30 hodin týdně, 1 hodina trvala 45 minut) – úroveň upper intermediate, na místní jazykové škole am Language Studio. Tato škola využívá externí pomoci rodilých mluvčí z Velké Británie. Učebny jsou moderně vybaveny (interaktivní tabule, jazyková laboratoř). Průměrný počet studentů ve skupině se pohyboval v rozmezí 6-10. Okrajově jsem se seznámila s maltským systémem školství, s nejmodernějšími vyučovacími metodami a postupy používanými při výuce jazyků (brainstorming, apod.). Díky tomu se mi zlepšila úroveň dosavadních znalostí angličtiny, zejména v psaném projevu a dále pak v oblasti komunikace, čtení a poslechu. Tuto dovednost bych ráda použila v dalším školním roce k internacionalizaci školy etwinningem v některé z mých aprobací. Měla jsem možnost setkat se  také se studenty a učiteli z Německa, Itálie, Brazílie a Španělska, kteří ve stejnou dobu realizovali na škole výměnný pobyt v rámci projektu Erasmus+ KA2 a KA1. Mimo vyučování jsem s nimi i se školou absolvovala řadu výletů, koncertů a exkurzí do okolí (hlavní město Valletta, historické město Mdina, tradiční nedělní trh Marsaxlokk, sousední ostrovy Gozo a Comino, jazz night ve Vallettě) a některé ze sportovních a relaxačních aktivit (plážový volejbal na nejhezčích pláží Malty, šnorchlování, apod.). Díky těmto mimoškolním aktivitám jsem měla možnost zlepšit komunikaci v hovorové angličtině a vyměnit si zkušenosti s učiteli i studenty z jiných evropských i mimoevropských zemí. Díky ubytování a stravování v rodině jsem měla možnost poznat také život a tradice maltských obyvatel (typická jídla, zvyky, náboženství,…).

Video z jazykového kurzu

Mgr. Kateřina Herinková

 • am Language Studio
 • ubytování v rodině Sliema
 • am Language Studio
 • Michell - our teacher
 • Michell - our teacher
 • Naše třída
 • Školní kantýna
 • Výhled z horní terasy školy

Stínování na základní škole ve Finsku

Dva dubnové týdny (16. 4. – 28. 4. 2017) jsem strávila ve finském městečku Veikkola v blízkosti Helsinek na místní základní škole, kde jsem se snažila pozorovat finský systém vzdělávání – sledovala jsem inkluzi znevýhodněných a nadaných žáků a hledala jsem inovativní metody ve výuce cizích jazyků.

Získala jsem zde spoustu nových zkušeností. Navštěvovala jsem hodiny ruského a anglického jazyka, kromě toho i hodiny historie, náboženství, etiky a rodinné výchovy. Sledovala jsem výuku znevýhodněných i nadaných žáků.

Finské školství není tolik rozdílné od našeho, v mnohém se ale máme co učit. Finské děti, stejně jako české, chodí do školy od pondělí do pátku a zůstávají ve škole klidně do tří hodin odpoledne. Nejčastěji jezdí do školy na kole. Vyučovací metody jsou stejné, učitelé využívají jak didaktické hry, dialogy, projektovou výuku, práci s textem, tak i tradiční frontální výuku. Velký důraz Finové kladou na jazyky - již na základní škole se povinně učí angličtině a švédštině, v 8. třídě si vybírají třetí cizí jazyk – ruštinu či němčinu.

Ve Finsku si rodina velmi váží práce učitelů a vzdělání je pro ně na prvním místě. Celá společnost si uvědomuje, že jsou to právě děti, do kterých bychom měli investovat ze státního rozpočtu. Doufám, že právě tímto směrem, po finském vzoru, se bude naše budoucí školství vydávat.

Mgr. Andrea Zubíková

 • Stínování na základní škole ve Finsku
 • Stínování na základní škole ve Finsku
 • Stínování na základní škole ve Finsku
 • Stínování na základní škole ve Finsku
 • Stínování na základní škole ve Finsku
 • Stínování na základní škole ve Finsku

Stínování v italském Putignanu

Ve dnech  26. 3. – 8. 4. 2017 se uskutečnila první mobilita projektu Erasmus+ KA1 „UČITELÉ, UČME (SE) BEZ HRANIC!“. Mgr. Šimečková strávila čtrnáct dní na naší partnerské škole IISS Majorana-Laterza v italském Putignanu, kde stínovala inovativní metody výuky angličtiny a inkluzi.

Mgr. Šimečková absolvovala 30 hodin angličtiny a některé sama odučila. Poznala italský systém školství a výuku znevýhodněných, talentovaných a nadaných žaků (své zkušenosti sdílela prostřednictvím FB školy a na PK AJ). Setkala se také se studenty a učiteli z Německa a Španělska, kteří ve stejnou dobu realizovali na škole výměnný pobyt v rámci projektu Erasmus+ KA2. Mimo vyučování s nimi absolvovala řadu výletů a exkurzí do Castel del Monte, jeskyně Castellana, Torre Guaceto, Bari, Martina F. a Monopoli.