Český jazyk a literatura a Dramatická výchova

 • Členové předmětové komise

  Vedoucí PK:

  • Mgr. Michael Tesař                                        ČJ - ÚSJ - RET - D

  Vedoucí sekce dramatické výchovy:

  • Mgr. Věra Mikulcová                                     ČJ - DV

  Vyučující:

  • Mgr. Alena Čecháková                                  ČJ - VV
  • Mgr. Alena Chmelová                                    ČJ - VO/OSZ
  • Mgr. Marie Haluzová                                     ČJ - HV
  • Mgr. Jakub Jodas                                          ČJ - NJ
  • Mgr. Olga Jünglingová                                  ČJ - VV
  • Mgr. Lenka Marhefková Tomečková            ČJ - D
  • Mgr. Jana Možíšová                                     ČJ - HV
  • Mgr. Radka Novotná                                     DV
  • Mgr. Jiří Ocelka                                            ČJ - HV
  • Mgr. Jitka Svrčková                                     ČJ - VV
  • PhDr. Jiří Zapletal                                         ČJ - HV
 • Charakteristika předmětů
  • Český jazyk a literatura

   Český jazyk a literatura: výuka na gymnáziu

   Postavení předmětu český jazyk a literatura je ve vzdělávacím systému gymnázia stěžejní. Jedná se o komplexní předmět, který studentům poskytuje všestranný rozvoj.

   Výuka na nižším stupni gymnázia

   Nižší stupeň gymnázia rozvíjí u žáků kompetence, které odpovídají druhému stupni základní školy. Do předmětu jsou zahrnuty literatura, jazykověda, stylistika a komunikace.
   V rámci jazykovědy jsou studenti vzděláváni v základních jazykových dovednostech, jež jim umožňují aktivně pracovat s mateřským jazykem po stránce teoretické i praktické.
   Literární složka předmětu je zaměřena na uvedení studentů do základů literární historie (seznámení se základními obdobími literárního vývoje a s osobnostmi, které toto období zastupují) a teorie (schopnost rozlišovat základní literární druhy a žánry či interpretovat literární dílo). Nedílným cílem literární složky je rovněž pěstování vztahu ke kultuře a umění, vedení k aktivnímu čtenářství i společné sdílení čtenářského zážitku se spolužáky i vyučujícím.
   Ve stylistice získávají žáci kompetence komunikační a tvůrčí, jsou vedeni k samostatnému uvažovaní, ke schopnostem vzájemné a úspěšné komunikace písemné i ústní.

   Výuka na vyšším stupni gymnázia

   Studenti na vyšším stupni gymnázia navazují na učivo základních škol a nižšího stupně gymnázia. Výuka je postupně přizpůsobována požadavkům nové maturitní zkoušky, proto je u studentů ve větší míře podporována čtenářská aktivita a s tím odpovídající interpretační dovednosti.
   Jádrem výuky studentů je rozšiřování a především osvojování znalostí z literární historie (podrobnější seznámení s autory jednotlivých období, větší důraz na mezipředmětové vztahy), teorie (aktivnější práce s literárními texty než na nižším stupni, interpretace) a jazykovědných disciplín (fonetika, fonologie, morfologie a sémantika, syntax, lexikologie, obecná jazykověda). Studenti jsou vedeni k samostatné tvůrčí práci v oblasti stylistiky i v oblasti komunikačních dovedností.

   hodinové dotace:

   gymnázium – živé jazyky - osmileté

   primasekundaterciekvartakvintasextaseptimaoktáva
   54433335

    

                                                                                                               1. ročník      2. ročník      3. ročník      4. ročník

   gymnázium – živé jazyky – čtyřleté                                                               3              3                    3                    5

   gymnázium – evropská studia – čtyřleté                                                       3              3                    3                    5

   Český jazyk a literatura: výuka na pedagogické škole

   Český jazyk a literatura je neoddělitelnou součástí všeobecného vzdělávání a vytváří předpoklady pro rozvoj klíčových kompetencí, kterými by žák měl být vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmětů. Kultivuje jazykový projev mladého člověka a přispívá k rozvoji jeho komunikačních dovedností, hodnotových orientací a postojů v oblasti umělecké, kulturní společenské a mezilidské.
   Klíčové kompetence předmětu spočívají ve znalosti jazykového systému, zejména v osvojení si pravidel českého pravopisu, ve schopnosti porozumění textu, v lexikální, morfologické, syntaktické a sémantické analýze textu a v praktickém nácviku používání slohových postupů a útvarů.
   Literární složka předmětu seznamuje žáka se základním vývojem české a světové literatury v kulturněhistorických souvislostech, vede jej k rozpoznání specifických prostředků uměleckého textu a k vytváření čtenářských dovedností.

   hodinové dotace:

   předškolní a mimoškolní pedagogika

   1. ročník234
   3334

   pedagogické lyceum

   1. ročník234
   3444

   Na obou stupních gymnázia a na obou oborech pedagogické školy se studenti zapojují do různých soutěží a olympiád. V prvních ročnících jsou poučeni o základech knihovnictví a zásadách půjčování v Městské knihovně v Přerově. Studenti navštěvují divadelní představení a mohou prakticky uplatňovat své komunikační dovednosti v rámci Debatní ligy či rozšířit své kulturní povědomí ve Filmovém klubu.

   Literární a jazykové praktikum

   Literární a jazykové praktikum (LJP) rozšiřuje učivo českého jazyka a literatury (ČJL) v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP). Výuka probíhá ve 2. a ve 3. ročníku daného oboru s dvouhodinovou týdenní dotací. Hodiny LJP mají charakter poznávací: metodika práce s dětmi, literatura pro děti a mládež, ale probíhá v nich také praktický výcvik: vyprávění pohádek, výrazné čtení, přednes poezie. Učitel pracuje s polovinou třídy. Ve druhém ročníku je výuka zaměřena na zvukovou stránku jazyka: ústrojí hlasové, dechové a artikulační, hlasovou hygienu, vady a poruchy řeči, zvukové prostředky jazyka a na práci s uměleckým textem. Žáci poznají české národní pohádky a vybrané pohádky českých i světových autorů. Pracují s poezií a prózou. Ve třetím ročníku se žáci seznamují s vybranými díly literatury pro děti a mládež: próza s dětským hrdinou, dobrodružná literatura, dětská detektivka, cestopisná literatura atd.

   hodinové dotace:

   předškolní a mimoškolní pedagogika

   1. ročník234
   1/11/100

   předškolní a mimoškolní pedagogika – zkrácené studium

   1. ročník: 15 vyučovacích hodin, třídy se dělí na polovinu

   Úvod do studia jazyka

   Úvod do studia jazyka se realizuje v prvním ročníku vzdělávacího oboru Živé jazyky na gymnáziu.

   Obsahem předmětu jsou teoretické poznatky o řeči a jazyku, jazykověda, typologická a genetická klasifikace jazyků, písemné soustavy, úvod do studia klasických jazyků i postavení jazyka v politice EU a jeho legislativní zakotvení. Studenti si osvojí mezinárodní lingvistickou terminologii, kterou aplikují ve studiu cizích jazyků, rozšíří si slovní zásobu o mezinárodně platné výrazy antického původu, které jim pomohou číst odbornou literaturu a právní dokumenty.

   Cílem předmětu je pomoci studentům vytvořit si hlubší lingvistický základ, který jim bude oporou v praktickém studiu civých jazyků, cílem je naučit je uvažovat o jazyce, vidět konkrétní jazyk z širší perspektivy vývoje a gramatických souvislostí. Stručné charakteristiky jazyků mají funkci motivovat studenty k výběru dalšího studijního jazyka.

   Dle možností školy bude součástí výuky beseda s profesionálním překladatelem či tlumočníkem (např. v orgánech EU

  • Osobnostní a dramatická výchova

   Osobnostní a dramatická výchova

   Výuka se realizuje na pedagogické škole.

   Vnímat umění je týž složitý proces jako umění vytvářet.
   (
   Emil František Burian)

   Zábava a činnost dělají hodiny krátkými.
   (W. Shakespeare)

   Začněme divadlem

   Podle slavných slov Hamleta je divadlo „své době zrcadlem, v němž vidí samu sebe, svou velikost i bídu, a jaká vskutku je“. V divadle můžeme být divákem, který pouze přihlíží, ale i divákem, který se konfrontuje s postavou příběhu. Můžeme kritizovat anebo hledat odpovědi na své otázky. Nejeden klasik řekl, že „Svět je velké divadlo, v němž lidé jsou jako herci“. Právě spleť emocí, vztahů, napětí, očekávání, které můžeme prožívat spolu s herci v divadle, jsou důležitou součástí dramatického umění. A právě těch využívá dramatická výchova.

   Dramatická výchova (DV)

   Dramatická výchova (DV) je jedním z pěti oborů estetické výchovy (vedle výchovy literární, výtvarné, hudební a pohybově-taneční) a je s nimi úzce spojena. DV pracuje se základními výrazovými prostředky divadelního sdělení, kterými je lidský hlas a tělo a je zaměřena na sociální a osobnostní rozvoj jedince.
   DV je zaměřena na estetiku umění, osobnost člověka a jeho sociální rozvoj. Tématem a náplní DV mohou být nejen vztahové roviny ve skupině, ale i další obory (ekologie, drogová problematika, vztah k hendikepovaným atd.).
   DV z hlediska procesu výuky je učení zkušeností, tj. jednáním a osobním poznáváním sociálních vztahů a dějů. Je založena na prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti. Vše se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli či dramatického jednání v situaci.
   Hlavní důraz je kladen na sebepoznání a prožitek v samotném procesu vyučovací hodiny DV. Dále na utváření osobních názorů a postojů, hledání vlastní identity a pravých hodnot člověka. Díky dramatickým hrám, cvičením, hry v roli, je dán prostor, aby se studenti samostatně vyjadřovali a vyzkoušeli si chování a jednání jiné postavy „v roli“.
   V hodinách DV mají studenti možnost rozvíjet prvky verbální a nonverbální komunikace. Obohaceni jsou rovněž o práci s loutkou, zástupným předmětem a improvizaci.
   Jsou seznamováni s kvalitním literárním, divadelním a filmovým umění. Díky struktuře výuky DV jsou schopni zpracovávat literární témata s cílem divadelního tvaru.

   hodinová dotace:

   předškolní a mimoškolní pedagogika

   1. ročník234
   povinněspecializace
   2/22/223

   předškolní a mimoškolní pedagogika – zkrácené studium

   1. ročník: 15 vyučovacích hodin, třídy se dělí na poloviny

   1. ročník234
   povinněspecializace
   2/2444

   pedagogické lyceum – Dramatická výchova

   Výuka osobnostní a dramatické výchovy se od „tradičních“ předmětů vyznačuje výraznou mírou projektového vyučování, tedy výuky probíhající delší časový úsek, zahrnující komplex studentových aktivit a vyznačující se předem definovaným tzv. cílem projektu, kam by studentovo úsilí mělo směřovat. Mezi projektové aktivity studentů ODV patří:

   Praktické maturity

   Téma pro svou praktickou maturitu si volí každý student svoje. Někdo tíhne spíš k hereckým výkonům, jiný oživuje věci a vymýšlí jejich příběhy, někdo pracuje s maskami, dvojice zazpívala na přerovské náměstí svou kramářskou píseň…

   Soustředění

   Během roku jich máme několik. Vždy hledáme nějaké zajímavé místo, které by k nám „promlouvalo“, inspirovalo nás. Většina soustředění slouží ke sladění skupiny. Učíme se spolu-pracovat, naslouchat si, vnímat se…Byli jsme už na opuštěné chatě v Beskydech, v bývalé škole, na zdevastovaném zámku, v domku uprostřed nádherné zahrady, ale zůstáváme také v naší škole.

   Mezi další aktivity pedagogů a studentů ODV patří příprava Literární kavárny a Salon. 

 • Obsah výuky

  Maturitní zkouška:

  Společná část - Český jazyk a literatura

  Zkouška z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky je komplexní zkouška. Skládá se z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Každá část zkoušky má váhu 1/3 komplexní zkoušky.

  Zkouška z českého jazyka ve společné části státní maturitní zkoušky je povinná.

  Ústní zkouška

  Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu. Žák odevzdá řediteli školy seznam literárních děl vycházející ze Školního seznamu literárních děl z české a světové literatury k ústní zkoušce. Žákův seznam je zároveň seznamem jeho maturitních zadání. Z toho seznamu si žák losuje jedno zadání, zkoušku koná s pracovním listem, jenž žák dostává až po vylosování zadání.

  Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

  Žák vybírá 20 literárních děl

  Světová a česká literatura do konce 18. století                                minimálně 2 literární díla

  Světová a česká literatura do konce 19. století                                minimálně 3 literární díla

  Světová literatura 20. a 21. století                                                    minimálně 4 díla

  Česká literatura 20. a 21. století                                                       minimálně 5 literárních děl

  Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie a drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

 • Studijní materiály

  Seznam používaných učebnic ČJ na nižším stupni gymnázia

  KRAUSOVÁ, Zdeňka; Pašková, Martina (TERŠOVÁ, Renata). Český jazyk pro základní školy a víceletá gymnázia. Učebnice 6 – 9. Plzeň: Fraus, 2003-2006.
  KRAUSOVÁ, Zdeňka; Pašková, Martina. Český jazyk pro základní školy a víceletá gymnázia. Pracovní sešit 6 – 9. Plzeň: Fraus, 2003-2006.
  LEDERBUCHOVÁ, Ladislava; STEHLÍKOVÁ, Monika (BERÁNKOVÁ, Eva). Čítanka pro základní školy a víceletá gymnázia. Učebnice 6 – 9. Plzeň: Fraus, 2003-2006.

  Seznam používaných učebnic ČJ na vyšším stupni gymnázia a na pedagogické škole

  Povinná literatura (od prvních ročníků)

  MARTINEC, Ivo. a kol. Mluvnice. Učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2009.

  HOFFMANNOVÁ, Jana. Komunikace a sloh. Učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2009.

  NOVOTNÝ, Jiří. Literatura v souvislostech 1. Plzeň: Fraus, 2010.

  (pro další ročníky odpovídající učebnice literatury téže řady)

  Úvod do studia jazyka

  Doplňková učebnice pro vážné zájemce

  ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 2008.

  Rétorika

  Doplňková učebnice

  BUCHTOVÁ, Božena. Rétorika. Praha: Grada Publishing, 2006.
  ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika. Praha: Grada Publishing, 2006.
  ŠTĚPANÍK, Jaroslav. Umění jednat s lidmi. Praha: Grada Publishing, 2005.                                                                                           

  WIEKE, Thomas. Rétorika v praxi. Dobřejovice: Rebo, 2005.

  HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing, 2008.                                                                                               

  BECK, Gloria. Zakázaná rétorika. Praha: Grada Publishing, 2008.               

  Osobnostní a dramatická výchova

  Doplňková učebnice

  MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy. 11., upravené vydání. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2007.
  ŠTEMBERGOVÁ – KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka. Metodika mluvní výchovy dětí. 3. vydání. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1994.
  BUDÍNSKÁ, Hana. Hry pro šest smyslů. 7., upravené vydání. Praha: NIPOS, 2008.
  MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. 2., upravené vydání. Praha: NIPOS, 2007.
  DISMAN, Miloslav. Receptář dramatické výchovy. 1. Vydání. Praha: SPN, 1976.
  MLEJNEK, J. Dětská tvořivá hra. Praha: IPOS-ARTAMA - Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1997.

 • Akce, soutěže

  46. ročník okresní soutěže dětských recitátorů

  V pátek 3. března 2017 se ve Středisku volného času ATLAS a BIOS Přerov uskutečnil 46. ročník okresní soutěže dětských recitátorů pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci byli rozděleni do 4 kategorií a porotu museli zaujmout přednesem dvou textů. Na místa nejvyšší dosáhly dvě žákyně naší školy: ve 3. kategorii zvítězila Anna Pospíšilová ze sekundy a ve 4. kategorii obsadila 1. místo Stela Dieguezová z tercie.

  Oběma děvčatům děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

  • Recitační soutěž - vítězky
  • Recitační soutěž - A. Pospíšilová OK - 1. místo - 3. kat.
  • Recitační soutěž - S. Dieguezová OK - 1. místo - 4.kat.

  17. ročník Literární kavárny

  Dne 1. března 2017 proběhl 17. ročník Literární kavárny, který zcela zaplnil naši multimediální místnost. Sršel energií, velkou chutí většiny zúčastněných číst, hrát, zpívat, recitovat, improvizovat. Milými hosty, kromě absolventů a bývalých kolegů, byli i klienti z Dětského centra v Topolanech u Olomouce, kteří nám sehráli svou letní cestovatelskou divadelní drobničku.

  Letošní kavárna se opravdu povedla! Ať žije ta příští!

  • Literární kavárna
  • Literární kavárna
  • Literární kavárna
  • Literární kavárna
  Dne 20. 2. 2017 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.
  • Zkouška didaktických testů z ČJ
  • Zkouška z řečových dovedností

  Tohle kafe nám chutnalo

  „Kafe od Žida?“ – nezapomenutelná slova z divadelní hry bratří Mrštíků „Maryša“ zazněla v pondělí 23. ledna v olomouckém Divadle hudby v podání studentů hereckého souboru Slovanský tyátr. Mladí herci podali neuvěřitelný výkon a těšili se proto velikému obdivu a bouřlivému nadšenému potlesku. Studenti, kteří tvořili většinu obsazení, děj hry dosti zjednodušili, zkrátili a pojali ji s mírnou nadsázkou. Spousta scén byla odlehčená až humorná, avšak smysl a odkaz hry zůstal neposkvrněn. Třešničkou na dortu byl krásný „jihomoravský“ jazyk, který hercům nečinil sebemenší potíže.

  Tohle kafe nám zkrátka chutnalo!

                                                                                                Jakub, Pája, Adam (2. C)

  Třídy 2. AP a 2. BP na exkurzi v České televizi

  4 hodiny ráno a unavené obličeje – tak začíná náš výlet do Prahy. Našim prvním úkolem bylo dostat se včas, to znamená v 5:50, na nádraží v Olomouci. Může se to zdát jako lehký úkol, ale připočtěte k tomu teplotu hluboce pod nulou nebo brzké vstávání, a je to úkol hodný Supermana. Každý v sobě však našel kousek Superhrdiny a nastoupil do správného vlaku – Regiojetu. Našim dočasným, a velmi pochvalovaným, ubytováním se stalo kupéčko, které mělo snad nejpohodlnější sedačky na světě. V tomto našem malém ráji jsme strávily asi 2,5 hodiny a potom nás už přivítala Praha!

  V 8:15 jsme opustily náš vyhřátý vlak a šly vstříc chladným podmínkám Prahy. Na zimu nás aklimatizovalo metro, kterým jsme se dostaly až k nákupnímu centru Palladium. Zde jsme měly první krátký rozchod. Další zastávkou se stala výstava známého umělce Henriho Rousseau, která se nacházela v galerii na Staroměstském náměstí v paláci Kinských. Výstava to byla vskutku zajímavá a čerpaly jsme inspirace pro naše budoucí hodiny výtvarné výchovy. Umění se ale nenajíme, proto naše kroky směřovaly k dalšímu nákupnímu komplexu Arkády Praha.

  Hlad nás zavedl do nejvyššího patra budovy k restauracím a fastfoodům. Po dočerpání sil jsme se pěšky vydaly do České televize, která sídlí na Kavčích Horách. To byl náš největší úkol. Plně jsme si uvědomily, že jsme mezi celebritami, až když jsme zahlédly Marka Ebena, vstupujícího do výtahu. Hlasité „aaaaach“ jsme si nemohly odpustit. Odložily jsme si věci a včele s průvodci jsme se vydaly objevovat zákulisí České televize. Na naší cestě jsme prošly kolem šaten slavných, viděly stěnu s podpisy celebrit, nahlédly do studia televizního pořadu Sama doma a ocitly se v připravované pohádce. Po hodině plné překvapivých zajímavostí a spousty dalších informací jsme se rozloučily s průvodci a zamířily na Václavské náměstí. Před odchodem jsme se ještě stačily vyfotit s herečkou a tanečnicí StarDance Janou Plodkovou.

  Václavák bylo poslední místo, které jsme ten den navštívily. Při nakupování a stálém přebíhání z obchodu do obchodu jsme brzy zatoužily po teplém a útulném kupé vlaku. Zaskočil nás bojový úkol dopravit se na nádraží samy, buď metrem, nebo pěšky. Každý si zvolil, co mu bylo bližší a zanedlouho jsme spokojeně seděly v našem vysněném kupéčku. Návštěva ČT a Václavského náměstí byla tak vyčerpávající, že jsme využily nabídky palubního menu a doplnily energii sladkostmi nebo těstovinovým salátem.

  Sedm hodin večer a všichni padající únavou – takový je příjezd do Olomouce. I když byl den vyčerpávající, za množství nových poznatků stál a nikdo z nás by ho neměnil.

                                                                                Markéta Študentová a Sarai Mošťková, 2. BP

  Vánoční nadílka

  Ve středu 21. 12. 2016 jsme se v odpoledních hodinách vydaly směrem k Domu pro seniory v Přerově, abychom v rámci Vánoční nadílky zpestřily program pro seniory a klienty Denního pobytu Přerov. Terka Krátká oslnila svým úžasným zpěvem, který hrou na klavír doprovázela Saša Kňurová (2. BP). Vánoční atmosféru umocnila hrou na kytaru a zpěvem rovněž žákyně 3. BP Radka Oravová. Na závěr celého programu, kde vystoupili také klienti DP Přerov, jsem vyběhla na podium i já se svou čtyřnohou parťačkou, fenkou Keysi. Pevně věřím, že s vánoční sestavou dogdancingu jsme potěšily snad každého diváka v sále.

  Monika Koutná, 2. BP

  • Vánoční nadílka
  • Vánoční nadílka
  • Vánoční nadílka

  Mikulášská nadílka

  V zařízení DP Přerov jsem byl na Mikulášské nadílce již podruhé. Se spolužačkami jsme na středu 7. 12. 2016 připravili pohádkové představení. V roli Mikuláše jsem za asistence čertů a andělů předával klientům adventní kalendáře. I přesto, že publikum je tvořeno převážně dospělými lidmi s handicapem, cítím se s nimi dobře. Jsem rád, když se jim naše výkony líbí. Dojímá mě jejich snaha zapojit se a zlepšit své chování do dalšího příhodu Mikuláše. Těším se na setkání s nimi i v příštím roce.

  Denis Hrůza, 2. BP
   

  • Mikulášská nadílka
  • Mikulášská nadílka
  • Mikulášská nadílka
  • Mikulášská nadílka
  • Mikulášská nadílka

  MIKULÁŠOVÁNÍ 2016

  „ Cítíte to, děti?“ „A co?“ „To jsou perníčky a cukroví a vůně čerstvého jehličí…Víte, děti, co se blíží?“

  Je důležité se umět ve světě plném starostí a spěchu zastavit a vnímat kouzla a zázraky, které nám život přináší. Spousta z nás je nevidí, možná proto, že jsou pro nás samozřejmostí.  Dovedou pohladit po duši a otevřít oči, abychom se podívali kolem sebe a uviděli lidi, které máme rádi. Přichází kouzlo, které dokáže ohromit každého z nás. Období, kdy jsme tu pro naše blízké. Ne pro svět, ani pro starosti. Pro lidi, kteří dávají našemu životu pravý smysl.

  Ano, blíží se Vánoce a jejich předzvěstí je příchod Mikuláše s jeho gardou. V rámci pravidelných každoročních představení našich studentů v přerovských mateřských školkách se třída 2. BP na tuto událost připravila a vydala se podpořit a udržet zvyky, které jsou důležitou součástí nejen dětství člověka, ale přináší i první vůni blížících se Vánoc. Samotný výklad hříchů a pochval spojený se sladkou odměnou uvedli studenti krátkým tematickým představením o neposlušných dětech. Představení s čerty, anděly, Mikulášem, dětmi a babičkou, které podporovalo mravní účel této akce. Hříchy malých človíčků typu „nechce se oblékat“ byly úsměvné. Bylo nádherné ponořit se do světa dětí a sledovat v jejich bázlivých očkách obavy z jejich činů, které pro ně znamenají starosti.

  To, jakým způsobem jim dětská fantazie dovolila vnímat kouzlo této tradice, bylo možná poučením i pro nás. Lepší je vidět jako dítě, protože děti dokáží vidět zázraky více než dospělí.

  A najednou mají, zdá se, bezvýznamní malí tvorečkové důležitou úlohu - ukázat nám, jak lze být šťastný. Proto bylo pro mě velkou ctí jim kouzlo zprostředkovat a předvést.

  Kristýna Ohlídalová, 2. BP

  • Mikulášování 2016
  • Mikulášování 2016
  • Mikulášování 2016
  • Mikulášování 2016
  • Mikulášování 2016
  • Mikulášování 2016
  • Mikulášování 2016
  Dne 3. 12. 2016 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.
  • Český jazyk na SPgŠ
  • Český jazyk na SPgŠ
  • Český jazyk na GJB
  • Český jazyk na GJB
  • Český jazyk na GJB

  „Někde ta má veliká ryba musí být aneb Setkání s klasikou“

  Olomoucké divadlo Tramtarie uvádí další dílo zlatého fondu literatury, tentokrát si zvolilo amerického spisovatele Ernesta Hemingwaye. Jeho legendární mistrovská novela „Stařec a moře“ z roku 1952 vypráví příběh starého rybáře Santiaga, který se sám na stařičké rozkymácené loďce pustí do strhujícího zápasu s obrovskou mořskou rybou, zápasu, ze kterého může vyjít živý pouze jeden. Stařec a moře není pouhým popisem onoho střetu, ale především oslavou lidské vůle, odvahy a také odvěké sounáležitosti člověka s přírodou…

  NOČNÍ DIVADLO

  V pondělí 28. listopadu 2016 se žáci pedagogického lycea pod křídly paní profesorky Mikulcové vydali do olomouckého divadélka Tramtárie, aby zhlédli inscenaci hry „Stařec a moře“ podle novely Ernesta Hemingwaye. Prostřednictvím tohoto představení trvajícího hodinu a půl se nám všem naskytla příležitost pohledu na neotřelé podání této celosvětově známé klasiky. Trojice mladých herců (Jan Konopčík, Tereza Toth Čápová a Petra Konev Čiháková) si během vystoupení měnila role postav tak, aby děj neztratil svůj půvab a celistvost při znázorňování váhy velkého emocionálního podtextu pod slovy originálu.

  Pro zvýšení naléhavosti i určité zvýraznění či chcete-li oživení děje na scéně využili herci nejen každodenní předměty v roli rekvizit, čímž přinesli do místnosti kousky něčeho, s čím by se každý v publiku mohl potkat ve svém normálním životě, ale také velké promítací plátno, které zobrazovalo děj na moři i v něm, což způsobilo ne lehce zapomenutelný zážitek pro nás všechny.

  Divadlo Tramtárie uvádí inscenaci, jedinou divadelní adaptaci této novely, v režii Matěje Mužíka a Vladislava Kracíka.

   

                                                                                                Jan Juránek, 2. D, Věra Mikulcová

  Pedagogická poema 2016

  Procházím krásnou chodbou moderně zařízeného internátu. Z prosklené společenské místnosti se ozývá smích. Najednou se rozevřou dveře, popadnou mě něčí ruce a vtáhnou mě do víru přátelské zábavy. Nikoho neznám, přitom jako bych je znala. Jsme „na stejné lodi“- studenti pedagogických škol na velkolepé Poemě.

  Pedagogická poema neboli 4 denní pobyt za účelem rozvoje literárních a dramatických dovedností spojený s přehlídkou přednesu, čtení a improvizace pro žáky SPgŠ.

  Teď už vím, že nazvat Poemu pobytem s přehlídkou je jako nazvat pegase pouhým koněm. Zkrátka příliš chabé označení pro něco tak velkolepého. Celkový název skrývá mnohem víc, než se očekává. Sama jsem se o tom přesvědčila. Akce se netají svou bohatostí programu, přátelskou atmosférou, která voní úplně všude, kvalitou a otevřeností lektorů a hlavně- pulzující energií. Kromě různorodosti zkušeností jsem získala spoustu inspirace, zážitků, nových pohledů a vědomostí, které vás připraví na závěrečnou přehlídku.

  Překvapením pro mě byla ta nádherná beztvarost a tvořivá volnost, která vám poskytne možnost projevit svou osobnost. Pro mnohé je to o tom, najít sám sebe, hledat své možnosti. Poema je svět fantazie, jejíž pružnost je nekonečná a neustále vám má co nabídnout.

  Zvláštní kouzlo k tomu všemu přidá skutečnost, že se sešly školy se stejným zaměřením. Díky tomu jsem cítila jakési sjednocení a pocit bratrství.

  Tohle vše a mnohem víc. Jako na dlani se vám rozevře kultura dramatické a literární výchovy, kterou se tato akce zabývá.

  Z Pedagogické poemy jsem nadšená a cítím, že mě to určitým způsobem posunulo dál.

  Kristýna Ohlídalová

  • Pedagogická poema 2016 četba
  • Pedagogická poema 2016 VOŠP a SPgŠ Litomyš
  • Pedagogická poema 2016 závěrečný program
  • Pedagogická poema 2016 ocenění Zlaté pásmo
  • Pedagogická poema 2016 improvizace
  • Pedagogická poema 2016 interpretace

  Školní kolo Pedagogické poemy

  „Bomba!

  Přišla jsem si jen odrecitovat svůj text s tím, že hned poté odklušu za svými zájmy. Ale to středeční odpoledne mě doslova vtáhlo. Nedalo se odejít. Zajímalo mě vše – noví interpreti, jejich texty, jejich hlasy a výkony. Skvělé dětské básničky v polštině, výborní kluci z prvního (!) ročníku. Celé to zakončila Rimbaudova „Bohema“ v podání Michala Půčka. Ale mohla bych chválit absolutní většinu recitátorů. Krásné, vskutku poetické odpoledne a nadmíru spokojení posluchači. Za rok tedy i s vámi!“

  Tak nějak reagovala jedna z recitátorek a zároveň divaček.

  Školního kola Pedagogické poemy se ve středu 12. 10. zúčastnilo celkem 25 žákyň a žáků převážně z prvních a třetích ročníků, ale také ze třídy 2. BP a 4. AP. Tříčlenná porota slyšela výborné až skvělé výkony nejen po stránce interpretační, ale oceňovala i výběr kvalitních textů a tvůrčí nasazení recitátorů.

  Všichni vystupující zaslouží velkou jedničku s hvězdičkou. Do celostátního kola, které se koná začátkem listopadu v Litomyšli, lze však vybrat pouze jednoho z nich. Nakonec se porota rozhodla pro Alžbětu Neničkovou ze třídy 4. AP s koláží textů Emanuela Frynty ze sbírky Písničky bez muziky.

  Recitátorům velmi děkujeme a pevně doufáme, že se opět setkáme v únoru na Wolkerově Prostějovu a také na jarní Literární kavárně.

  V Litomyšli budou naši školu reprezentovat kromě Alžběty Neničkové (kategorie Přednes pro středoškolskou mládež) i Kristýna Ohlídalová z 2. BP (kategorie Čtení pro děti předškolního věku) a Lukáš Drábek ze 4. D (kategorie Improvizované vyprávění pro středoškoláky). Držíme jim palce a přejeme krásně a smysluplně prožitý čas v historické Litomyšli.

  • Pedagogická poema 2016 Kristýna Ohlídalová 2.BPá 3.AP
  • Pedagogická poema 2016 Dominika Juříčková 3.AP
  • Pedagogická poema 2016 Michal Půček 1.D
  • Pedagogická poema 2016 Vendula Sikorová 3.AP
  • Pedagogická poema 2016 Zdeněk Král 1.BP

  Hustopeče

  (hustě prší v Hustopečích)

  Nedělního odpoledne nás, specializaci dramatické výchovy čtvrtého ročníku, Hustopeče přivítaly svými nádhernými místy, která jsme po vlídném přijetí našeho hostitele, místního faráře Františka, mohli probádat k nabrání inspirace pro spolupráci se specializací 3.AP+3.BP, neboť právě studentek 3. ročníku se týkal tento adaptační kurz, jehož náplní bylo seznámit se s problematikou dramaťácké specializace a také utužit vztahy v nově vzniklém kolektivu, což bylo podstatou práce čtvrťáků a jejich přítomností na tomto adaptačním kurzu, kde měli zužitkovat a zhodnotit dosud nabrané a získané zkušenosti, jež prostřednictvím aktivit, jimiž si „mazáci“ za uplynulá léta prošli, měli k těmto cílům dojít a protože jsem toho byl součástí, musím zkonstatovat, že se vše i přes nepřízeň počasí, s kterým se slečny ze 3. ročníku bravurně popraly a nenechaly si jím vzít svou svěží a pozitivní náladu, ani svůj zápal do všech aktivit, vydařilo na výtečnou a nutností je připomenout skvělou organizaci paní učitelky Mikulcové, která jako vždy naplněná nevyčerpatelnou energií povzbuzovalo žáky kolem sebe k podání výkonů, jež byly pro mnohé z nás překonáním vlastních hranic, ba dokonce i objevením schopností, o kterých jsme doposud neměli ani zdání, a přesto byly v nás stejně jako touha dokončit každou práci tak dobře, i přes všechna protivenství, jak nejlépe dokážeme a právě v tomto proudu za doprovodu provazců protržených mračen se odvíjely celé tři dny, které jsme strávili v nádherném městečku Hustopeče nad Bečvou s jejími půvabnými a okouzlujícími místy jako například zrekonstruovaným kostelem, barokními sochami okolo něj, hrobkou šlechtické rodiny Baillou a jejich zámku, jehož brána byla naší výpravě otevřena stejně jako srdce našeho hostitele, kterému tímto chci za nás všechny srdečně poděkovat a za nezanedbatelnou zmínku stojí i návštěva místního kostela „povznesení kříže“, jímž nás náš hostitel provedl a dovolil našim studentů přednést svůj hudební talent na kostelních varhanách, vše jednou bohužel končí, a tak jsme se museli i my rozloučit s krásnými Hustopečemi a odebrat se k dalším zkušenostem, teď už tedy v hodinách dramatické výchovy, ale nesmím zapomenout říci, že ač jsem se pokusil napsat jednou větou všechny prožité zážitky, nevešly by se ani do dvou, a právě takové zážitky přeji každému z vás, na shledanou…

  Libor Kobylka, 4. D

  • Stínové divadlo
  • Stínové divadlo
  • Sousoší
  • Sousoší
  • Hustopeče
  • Emoční autobus
  • Papírové sochy
  • Barokní sousoší
  • Zahříváme se
  • Hrátky s výslovností