Dějepis, Základy společenských věd a Občanská nauka

 • Členové předmětové komise

  Předsedkyně:

  • Mgr. Pavla Kadaníková (D –ZSV- RJ – La)

  Členové:

  • Mgr. Olga Blažková (FJ-D)
  • Mgr. Ludmila Fridrichová (ANJ - D)
  • Mgr. Lucie Charvátová (FJ- ZSV)
  • Mgr. Alena Chmelová (ČJ – ZSV)
  • Mgr. Lenka Marhefková Tomečková (ČJ - D)
  • Mgr. Petra Nováková (NJ - ZSV)
  • Mgr. Michael Tesař (ČJ – D)
  • Mgr. Karla Strnadová, Ph.D. ( D )
  • Mgr. Veronika Vališová (RJ - ZSV)
  • Mgr. Andrea Zubíková (RJ - ZSV)
 • Charakteristika předmětů a studijní materiály

  Dějepis

  Cílem předmětu dějepis na gymnáziu je seznámit studenty se širšími společenskými a politickými kontexty současného světa, které vyplývají s historických podmínek dané společnosti. V dějepisu jsou rozvíjeny všechny klíčové kompetence, zejména kompetence občanská, která učí žáky přijmout základní principy zákonů a společenských norem a vede je k poznání našich kulturních tradic a historického dědictví. Dějepis je na gymnaziálních oborech vyučován ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého cyklu.

  Používané učebnice:

  Nižší stupeň gymnázia: Dějepis pro základní školy a víceletá gymnázia, Praha: FRAUS (tyto učebnice odpovídají RVP i ŠVP na nižším stupni víceletých gymnázií)

  Vyšší stupeň gymnázia: Dějepis pro gymnázia a střední školy – Pravěk a starověk, Praha: SPN, 2000

  Dějepis pro gymnázia a střední školy – Středověk a raný novověk, Praha: SPN, 2000.

   

  Evropská studia

  Evropská studia jsou předmětem vyučovaný ve 2. - 4. ročníku čtyřletého vzdělávacího programu pode ŠVP „Cesta je cíl… (…do Evropy)“. Rozšiřuje sociální a kulturní rozhled žáků, přibližuje problematiku Evropské unie, jejího významu, struktury a historie. Seznamuje žáky s historií evropské integrace, vývojem evropského myšlení, evropskou kulturou a uměním. Vede je ke znalosti základních právních a správních norem Evropské unie a pochopení principů jejího fungování. Upevňuje vnímání evropské solidarity a princip evropanství.

  Obsah předmětu:

  Dějiny evropské kultury a umění

  Sociální a kulturní antropologie

  Dějiny a vývoj evropského myšlení

  Historie evropské integrace a Evropské unie

  Evropská unie – význam, struktura, orgány EU

  Správní a právní systémy členských států EU, komparace evropských politických systémů

  Úvod do mezinárodních vztahů

  Moderní politické dějiny

  Doporučená literatura:

  Hanuš, J. Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002.

  Lenderová, M., Jiránek, T. Dějiny hmotné kultury. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001.

  Murphy, R. Úvod do sociální a kulturní antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004.

  Köhlerová, T. Moudrý, M. Občanský a společenskovědní základ – politologie, člověk v mezinárodním prostředí. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2012.

   

  Občanský a společenskovědní základ

  Předmět Občanský a společenskovědní základ žáky hlouběji seznamuje se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidských vztahů. Připravuje žáky k převzetí sociálních rolí, rozvíjí jejich způsobilost k mravně odpovědnému jednání a k lepšímu poznávání sebe i druhých. Tím je směřuje k posilování a upevňování mravního a právního vědomí. Tento předmět studenty připravuje jednak k vysokoškolskému studiu, jednak ke zvládání běžných životních situací. Používané učebnice:

  HELUS, Zdeněk. Psychologie. Praha: Fortuna, 1999.

  BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. Praha: Fortuna, 1996.

  EICHLER, Bohuslav a kol. Základy státoprávní teorie, Ekonomie a ekonomiky, Neformální logiky. Praha: Fortuna, 2003.

  RYSKA, Radovan. Právo pro střední školy. Praha: Fortuna, 1994.

  ADAMOVÁ, Lenka. Základy filozofie, Etiky. Praha: Fortuna, 1998.

   

  Společenské vědy

  Výuka ve volitelném předmětu Společenské vědy umožňuje žákům pochopit a osvojit si problematiku člověka v měnící se společnosti, proniknout do problematiky hospodářské a

  státoprávní, včetně dimenze mezinárodních vztahů a globalizujícího se světa. Žáci si mají osvojit dovednosti, které jim umožní získávat z různých zdrojů informace, pomocí kterých se dokážou orientovat ve složité společenské realitě a využívat je pro utváření vlastních názorů a postojů, které mají být schopni na dané úrovni obhájit. Společenské vědy jsou předmětem navazujícím na Občanský a společenskovědní základ.

  Předmět se vyučuje ve 4. ročníku. Časová dotace činí 3 hodiny.

  Doporučená literatura:

  Dufek a kol. Společenské vědy pro střední školy (1.-4. díl), Didaktis

   

  Výchova k občanství

  Cílem předmětu Výchova k občanství je vybavit žáka praktickými znalostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné proto, aby se žák dokázal začlenit do společnosti a aktivně se zapojil do řešení běžných každodenních životních situací i problémů. Témata jako koloběh času, rodina, domov, vlast a jiné směřují k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech.

  Používané učebnice:

  JANOŠKOVÁ, D. a kol. Občanská výchova, Rodinná výchova 9. Plzeň: Fraus, 2004

   

  Člověk a svět práce

  Předmět umožňuje studentovi lepší poznání sebe sama, posoudit své možnosti při rozhodování o volbě vhodného vysokoškolského studia, profesní přípravy a povolání.

  SP se orientuje na pracovní činnosti a vybrané profese, zaměřuje se na výklad pojmů souvisejících s volbou povolání, pomáhá vytvářet prostor pro vlastní rozhodnutí v modelových situacích a vede k prezentaci své osoby při vstupu na trh práce.

  Předmět je vyučován v kvartě.

   

  Historický seminář

  Vyučovací předmět Historický seminář rozšiřuje vzdělávací obsah oboru Člověk a společnost RVP GV. Navazuje především na obsah předmětu Dějepis. Liší se od Semináře z dějepisu tím, že není primárně koncipován jako seminář maturitní.

  Historický seminář se realizuje ve čtvrtém ročníku. Patří do souboru volitelných seminářů, které si žáci volí jako čtvrtý volitelný seminář. Hodinová dotace jsou 3 hodiny týdně.

  Obsah semináře není determinován požadavky k profilové zkoušce z dějepisu, což umožňuje variovat jej podle potřeb a zájmů žáků a preferencí a možností vyučujících. Konkrétní náplň je definována až tematickým plánem. Přesto lze vymezit jeho dva hlavní cíle, které přes značnou míru individuálního řešení zůstávají společné a pro vyučující i povinné: Prvním cílem je, aby žáci získali nadstandardní znalosti o moderních a soudobých dějinách, čili dějinách od konce druhé světové války a dále rozpadu sovětského bloku a konce studené války, následných 90. letech 20. století a také dějinách začátku 21. století. Učivo završuje dějepisnou látku tím, že se zabývá obdobím, kterému již na konci maturitního ročníku často není v předmětu Dějepis věnována patřičná pozornost a které již ani není – v případě období posledních 20 let – patřičně reflektováno v učebnicích dějepisu. Konkrétně se jedná o charakterizaci studené války, její periodizaci a znalost uzlových momentů, dále o roli USA v éře studené války a po ní, rozpad Sovětského svazu a vznik Ruska a dalších států, rostoucí světové velmoci jako Čína a Indie, konflikty, krizové jevy a fenomény v zemích Asie, Afriky i Latinské Ameriky, překračující regionální význam. Důležité místo v obsahu zaujímají národní dějiny, konkrétně Československo v komunistické éře (přehled vývoje a uzlové momenty), disent a listopadová revoluce, rozpad Československa na Českou a Slovenskou republiku a dále vývoj České republiky a české společnosti do současnosti.

  Druhým cílem semináře je naučit žáky „myslet v dějinách“, čili chápat hlubší souvislosti historických proměn, které se ukrývají pod sumou dějepisné faktografie, a pochopit složitost a různost interpretace; chápat dějiny nikoli jako snůšku starožitností, ale jako ukazatele, které nám pomáhají orientovat se ve světě, v němž žijeme.

  Součástí výuky semináře jsou zásady psaní vědecké práce (včetně záznamu citací a bibliografie), které žáci aplikují v tvorbě seminární práce. Vzhledem k obsahu semináře se nabízí možnost využití orální historie při zpracování tématu seminární práce

   

  Společenskovědní seminář

  Společenskovědní seminář (dále jen SVS) je předmětem navazujícím na Základy společenských věd. Rozšiřuje, prohlubuje a systematizuje vědomosti získané v povinném předmětu. Je určen studentům, kteří mají hlubší zájem o společenskovědní tématiku a chtějí se jí také v budoucnu věnovat na vysoké škole. SVS je předmět se širokým záběrem, který pomáhá upevňovat mezipředmětové vztahy a vytvářet celkový všeobecný přehled, proto je nutná aktivní spolupráce studentů a sledování politických a kulturních událostí. Cílem je kultivovat intelektuální, osobnostní i občanský profil studentů a formovat i rozvíjet mravní a právní vědomí. Předmět je vyučován ve 3. a 4. ročníku.

  Doporučená literatura:

  Zdeněk Helus: Psychologie

  Jiří Buriánek: Sociologie

  Eichler, Ryska, Svoboda: Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky

  Adamová, Dudák, Ventura: Základy filosofie, etiky

  Šíma, Suk: Základy práva pro střední a odborné školy

   

  Společenskovědní seminář (dále jen SVS) je předmětem navazujícím na Občanský a společenskovědní základ. Rozšiřuje, prohlubuje a systematizuje vědomosti získané v povinném předmětu. Je určen studentům, kteří mají hlubší zájem o společenskovědní tematiku a chtějí se jí také v budoucnu věnovat na vysoké škole.

  SVS je předmět se širokým záběrem, který pomáhá upevňovat mezipředmětové vztahy a vytvářet celkový všeobecný přehled, proto je nutná aktivní spolupráce studentů a sledování

  politických a kulturních událostí. Cílem je kultivovat intelektuální, osobnostní i občanský profil studentů a formovat i rozvíjet mravní a právní vědomí.

  Předmět se vyučuje v 3. a 4. ročníku, časová dotace 2+3 hodiny.

  Doporučená literatura:

  Dufek a kol. Společenské vědy pro střední školy (1.-4. díl), Didaktis

   

  Seminář z dějepisu

  Seminář z dějepisu je zaměřen na prohlubování a rozvíjení znalostí a vědomostí z dějepisu. Vede žáky ke způsobilosti chápat kontinuitu dějin, historickou determinaci, smysl historického poznání a jeho povahu jako poznání neuzavřeného a proměnlivého. Zároveň formuje u žáků postoje a dovednosti, jako jsou schopnost komunikovat a vyjadřovat vlastní postoje, hájit vlastní názory, být vnímavý vůči stereotypům v myšlení, na základě pochopení historického vývoje respektovat odlišné kultury a neobávat se odlišností. Má zásadní význam pro formování lidských a občanských postojů. Vede k samostatnému kritickému myšlení.  

   Předmět seminář z dějepisu je na čtyřletém gymnáziu vyučován jako volitelný předmět. Ve třetím ročníku v časové dotaci dvou vyučovacích hodin, ve čtvrtém ročníku v časové dotaci tří vyučovacích hodin.

  Součástí Semináře z dějepisu je návštěva Muzea Komenského v Přerově, Okresního státního archivu v Přerově a historická exkurze zaměřená na regionální dějiny.

  Doporučená literatura:

  Čornej , P. a kol. Dějepis pro střední školy a gymnázia 1-4. SPN.

  Sochrová, M. Dějepis v kostce I., II. Fragment.

  Štěpánková, A., Slepička, P. Odmaturuj z dějepisu I., II. Didaktis.

  Vykoupil, L. Slovník českých dějin. Georgtown.

  Dějiny zemí Koruny české. Paseka.

   

  Pedagogické obory

  Dějepis

  Dějepis je v oborech Pedagogické lyceum a Předškolní a mimoškolní  pedagogika součástí společenskovědního vzdělávání a plní nezastupitelnou roli při začleňování mladého člověka do společnosti. Je založen na poznatcích soudobých historických věd, a tak spoluvytváří žákovo historické vědomí.  Zároveň systematizuje různorodé historické informace, s nimiž se žák ve svém životě setkává (masmédia, umění, četba, obecná výměna informací…)  a sehrává významnou úlohu při formování jeho občanských postojů a  samostatného myšlení.

  Výuka dějepisu navazuje na znalosti žáků získané v základním vzdělávání a dále tak rozvíjí jejich historické povědomí. Výrazná pozornost je v průběhu dvouletého vzdělávání u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a tříletého u oboru Pedagogické lyceum věnována moderním dějinám 19. a 20. století.

  Doporučená literatura:

  POPELKA, MIROSLAV, VÁLKOVÁ, VERONIKA. Dějepis pro gymnázia a střední školy 1. Pravěk a starověk. Praha: SPN, 2001.

  ČORNEJ, PETR, ČORNEJOVÁ, IVANA, PARKAN, FRANTIŠEK. Dějepis pro gymnázia a střední školy 2. Středověk a raný novověk. Praha: SPN, 2004.

  ČORNEJ, PETR A KOL. Dějepis pro gymnázia a střední školy 3. Novověk. Praha: SPN, 2001.

  KUKLÍK, JAN, KUKLÍK, JAN. Dějepis pro gymnázia a střední školy4. Nejnovější dějiny. Praha: SPN, 2002.

   

  Občanská nauka

  Předmět občanská nauka vede žáky k postupné změně v odpovědné a aktivní občany. Pozitivně ovlivňuje jejich hodnoty tak, aby byli slušnými lidmi, odpovědnými za vlastní život a další životní dráhu, za důsledky svého rozhodování, za kvalitu svěřené práce, mezilidských vztahů a životního prostředí. Učí studenty hlouběji rozumět současnému dění, uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se sebou manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí. Předmět je vyučován ve 3. a 4. ročníku.

  Učivo je rozděleno do tematických celků:

  Člověk v lidském společenství

  Člověk jako občan

  Soudobý svět

  Člověk a právo

  Člověk a ekonomika

  Člověk a svět (praktická filosofie)

  Doporučená literatura:

  DUDÁK A KOLEKTIV: Občanská nauka pro SOŠ.

  KOLEKTIV AUTORŮ: Odmaturuj ze společenských věd.

  ADAMOVÁ, DUDÁK, VENTURA: Základy filosofie, etiky.

  ŠÍMA, SUK: Základy práva pro střední a odborné školy.

   

  Humanitní studia

  Předmět  je jednou z klíčových volitelných specializací a je vyučován ve 2. – 4. ročníku. Cílem předmětu je poskytnout studentům  teoretická a praktická východiska pro oblast humanitních věd. Předmět uvádí hlouběji do poznatků získaných v rámci dějepisu, občanské nauky, výtvarné výchovy a pomáhá studentům k vytvoření komplexního pohledu na děje ve společnosti.

  Záměrem je, aby předmět u studentů rozvinul znalosti a dovednosti v těchto oblastech: kulturní a sociální antropologie, dějiny kultury, moderní dějiny, globalizace a problémy ve společnosti, mezinárodní organizace, mediální výchova, logika.

  Předmět dává prostor k diskusi a procvičování jednotlivého učiva řešením konkrétních příkladů z praxe.

  Doporučená literatura

  POSPÍŠIL, J. ZÁVODNÁ L. S. Mediální výchova. Computer Media, 2009.

  MRÁZ,B. Dějiny výtvarné kultury. 1 -4. Praha: Idea servis, 2009

  MURPHY,R. Úvod do sociální a kulturní antropologie. Sociologické nakladatelství, 2001.

  SOUKUP, V. Přehled antropologických teorií. Praha: Portál, 2000.

  MOUDRÝ, M. KÖHLEROVÁ, T. Politologie, člověk v mezinárodním prostředí. Computer Media, 2012.

  Výukové metody

  Procvičování učiva řešením konkrétních příkladů z praxe, práce v malých skupinách, domácí úkoly, diskuse.

 • Akce

  Historická exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi

  Ve čtvrtek 16. 3. 2017 se žáci naší školy zúčastnili historické exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi. Během prohlídky s místním průvodcem si mohli prohlédnout prostory táboru Auschwitz a Birkenau a odváželi si domů četně zážitků a silných emocí. Své pocity v reportáži vyjádřil student humanitních studií Adam Konečný ze třídy 2. D.

  Měl bych vám předložit reportáž na náš výlet do Osvětimi. Měl bych vám předložit svůj pohled a své dojmy ze čtyř hodin strávených v největším koncentračním a vyhlazovacím táboře v moderní historii. Nedokážu však popsat své pocity slovy.
  Viděl jsem místa, na kterých se denně vraždilo a ponižovalo tisíce lidí. Viděl jsem bránu, která některým skýtala naději ještě pár desítek minut před tím, než byli za její železnou konstrukcí zabiti. Procházel jsem místa, kde lidé hladověli, byli biti, ponižováni na úroveň nižší než věci, které si sebou přivezli, a které jim byly stejně sebrány hned po příjezdu. Viděl jsem 80 000 bot, které zažily pouze hladovění jejich vlastníků. Stál jsem před několika tunami nádobí, které si lidé přivezli v naději na lepší život z ghetta. Slyšel jsem o dětech a ženách a mužích, kteří každý den dřeli, s minimálním přídělem jídla, v práci, jejímž jediným cílem bylo je zabít či zesměšnit. Cítil jsem zoufalství nekonečného zástupu lidí táhnoucí se od jejich vlastního hrobu, který si zrovna vykopali, až za horizont. Promítali mi záznamy propagandy, která měla za cíl jediné - genocidu.

  A přes tohle všechno se k ní lidé přidávali ...

  Možná jsem vám nedokázal popsat prostředí této obří vzpomínky na mašinerii SS, avšak doufám, že jste aspoň trochu pocítili její atmosféru. 
   

  • Historická exkurze Osvětim
  • Historická exkurze Osvětim
  • Historická exkurze Osvětim
  • Historická exkurze Osvětim
  • Historická exkurze Osvětim
  • Historická exkurze Osvětim
  • Historická exkurze Osvětim
  • Historická exkurze Osvětim
  • Historická exkurze Osvětim

  Přednáška pro turecké žáky

  Od pondělí 20. 2. do čtvrtka 2. 3. hostila naše škola 15 žákyň a 2 učitele ze střední školy z tureckého města Tokat. Pedagogové školy připravili na každý den pro žákyně pestrý program. V úterý se hosté z Turecka zúčastnili dějepisné přednášky o migraci. Mgr. Marhefková Tomečková vytvořila prezentaci o migraci a migrační krizi. Mgr. Fridrichová hosty s prezentací seznámila a připravila interaktivní úkoly, se kterými tureckým studentkám pomohli žáci septimy. V závěru hodiny se žáci vzájemně učili, jak se česky a turecky představit.

  • Přednáška pro turecké žáky
  • Přednáška pro turecké žáky

  LEGIOVLAK

  Ve středu 9. 11. 2016 navštívili žáci kvarty a semináře z dějepisu unikátní expozici legionářského vlaku, která byla v tomto týdnu umístěna na vlakovém nádraží v Přerově. Souprava  Legiovaku obsahovala 13 vozů, které sloužily k různým účelům a činnostem. Vlak se skládal z polní pošty, těplušky, zdravotního, velitelského, štábního, obrněného, krejčovského, prodejního, kovářského, ubytovacího, filmového a dvou plošinových vozů.  Žáci měli jedinečnou možnost podívat se na věrnou rekonstrukci vlaku a dobové vybavení. Historickou atmosféru dokreslovali legionáři v dobových stejnokrojích.  Pro žáky byla návštěva Legiovlaku velkým zážitkem a vhodně doplnila znalosti nabyté ve škole.

  Celý projekt se koná pod záštitou Československé obce legionářské a Nadačního fondu Legie 100. Legiovlak ukončí svou jízdu republice v roce 2020.

  • Legiovlak
  • Legiovlak
  • Legiovlak
  • Legiovlak
  • Legiovlak
  • Legiovlak

  Návštěva Muzea Komenského v Přerově

  Jako součást výuky dějepisu navštívili studenti prvních ročníků v průběhu měsíce listopadu 2016 Muzeum Komenského v Přerově. Zhlédli nejen sbírky archeologie Přerova a okolí , ale seznámili se i s historií zámku a počátky dějin města Přerova.  

  • Muzeum Komenského v Přerově
  • Muzeum Komenského v Přerově
  • Muzeum Komenského v Přerově
  • Muzeum Komenského v Přerově
  • Muzeum Komenského v Přerově
  • Muzeum Komenského v Přerově
  Dne 3. 12. 2016 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.
  • Budova SPgŠ
  • Budova GJB
  • Budova GJB
 • Soutěže a projekty

  Okresní kolo Dějepisné olympiády

  V pondělí 16. 1. 2017 se ve Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově konalo okresní kolo Dějepisné olympiády s tématem „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“. Naši školu reprezentovali celkem čtyři studenti: kvartánka Věra Šimíčková a terciáni Stela Luisa Dieguezová, Jakub Dočkal a Tomáš Baďura. Nejlépe se umístila Věra Šimíčková, která ze skvělého 5. místa postupuje do krajského kola. Účastníkům soutěže gratulujeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

  Filosofická soutěž „Nebojme se myslet"

  Dne 16. 12. 2016 se žáci naší školy zúčastnili filosofické soutěže „Nebojme se myslet“, která se konala na FF UP Olomouc. Cílem projektu je podpořit rozvoj kritického myšlení u studentů. Účastí na soutěži měli studenti možnost vyzkoušet si vytvoření vlastního filosofického textu ve formě úvahy a získat zpětnou vazbu prostřednictvím hodnocení, jež vypracují členové Katedry filosofie Filosofické fakulty UP v Olomouci.

  Výsledky soutěže budou zveřejněny v lednu na webových stránkách nebojmesemyslet.upol.cz. Nejlepších dvacet účastníků prvního kola se v únoru bude moci zúčastnit kola druhého, které je výběrovým kolem pro International Philosophy Olympiad (philosophyolympiad.org), jež se uskuteční v květnu 2017 v Rotterdamu.

  Děkujeme všem zúčastněným žákům (Rádlová Lucie, Němčíková Hana, Mišková Kateřina, Štolfová Veronika, Antonová Kateřina, Hobza Adam, Kučerová Silvie, Hlubíková Kateřina, Nytrová Leona, Rýznarová Kristýna, Starosta Adam, Bejdáková Sandra, Hrušková Anežka, Krejčířová Petra, Martincová Petra, Svoboda Jakub, Schwarzerová Klára) za vzornou reprezentaci naší školy.

  V minulém ročníku soutěže se umístila žákyně třídy 4. AP Adéla Dufková mezi 20 nejlepšími pracemi.

  Dějepisná olympiáda

  V měsíci listopadu se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Tématem letošního, již 46. ročníku, byla Marie Terezie a Habsburkové 18. století. Soutěže se zúčastnilo celkem 56 žáků tříd tercie a kvarty, z nichž 16 se stalo úspěšnými řešiteli. Vítězem soutěže se stal Tomáš Baďura z tercie. Na druhém místě skončila Věra Šimíčková ze třídy kvarta. Třetí místo obsadil Jakub Dostál také z tercie. Vítězové postupují do okresního kola, které se uskuteční v lednu 2017.