Spolek při GJB a SPgŠ

K 31. 12. 2015 ukončily svou činnost Nadační fond při GJB a Sdružení pro spolupráci a pomoc při SPgŠ a sloučily se do jednoho subjektu s celoškolní působností.  

Z prostředků Nadační fondu při GJB byly na konci kalendářního roku pořízeny dva dataprojektory a odborné publikace výpočetní techniky. Uhrazeny byly žákům GJB také náklady na startovné a cestovné na soutěže.

Spolek rodičů a přátel školy GJB a SPgŠ v Přerově (SRPŠ) přispívá k rozvoji vzdělávání a kulturních potřeb žáků Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy. Jeho cílem je prohlubovat modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a dále přispívat k rozvoji umělecké, sportovní a tělovýchovné činnosti žáků.

Členové SRPŠ jsou voleni zákonnými zástupci žáků v jednotlivých třídách. Každá třída má ve Spolku své zastoupení. Zástupci tříd v SRPŠ se schází na pravidelných schůzkách jednou za měsíc.

SRPŠ se podílí na organizaci a finančním zajištění různých akcí školy. Hradí žákům ze svých prostředků jízdné a startovné na soutěže. Přispívá na kurzy, exkurze a výlety organizované školou. Podílí se na spolufinancování nadstandartních školních pomůcek např. v oblasti jazykového, uměleckého a tělovýchovného vzdělávání. Pro maturitní třídy SRPŠ organizuje a financuje společenské plesy a přispívá jim na další výdaje spojené s maturitní zkouškou.

Zástupci SRPŠ se scházeli pravidelně jedenkrát měsíčně. Předsedkyní se ve školním roce 2015/2016 stala paní Iveta Landsingerová, DiS., zákonná zástupkyně žákyně 3. D. Dalšími členy výboru byli Mgr. Jaroslav Vacek, zákonný zástupce žákyně 3. AP, paní Marcela Šmídová, zákonná zástupkyně žákyně 3. BP. Paní Šmídová pracovala ve funkci hospodářky Spolku rodičů a přátel školy GJB a SPgŠ

Z příspěvků byly žákům  hrazeny školní i mimoškolní aktivity, a to vždy po projednání s výborem sdružení. S kladným přijetím se setkaly tři společenské plesy pro žáky čtyř maturitních tříd. Další finanční prostředky byly použity ve prospěch všestranného rozvoje žáků ve všech oblastech vzdělávání.

Vyúčtování školního roku 2015/2016

Účel

Částka v Kč

Jazyková sekce

17 647,--

Hudební sekce

70 225,--

Výtvarná sekce

12 139,--

Tělovýchovná sekce

45 207,--

Kulturní akce a soutěže

68 378,--

Plesy a náklady na maturitní třídy

65 000,--

Ostatní výdaje (exkurze, kancelářské potřeby, poštovné, zpracování účetnictví apod.)

74 029,--

Celkem

352 625,--

SRPŠ zajistil také sponzorské dary na vydání zpěvníku „Píšeme písničky pro děti“. Na vydání zpěvníku se sponzorsky podílela Meopta – Optika s.r.o., Vodovody a kanalizace Přerov a Pekárna Racek.