Školní poradenství

 • Výchovný poradce

  Profesionální orientace

  • v úvodních ročnících seznámení s formami a způsobem studia na naší škole
  • průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění žáků  (individuální pohovory, nástěnka, zapůjčení aktuálních materiálů)
  • pořádání besed se žáky maturitních ročníků o možnostech využití psychologické pomoci při volbě dalšího studia, nabídka testů OSP a základů logiky
  • informace o možnostech studia a přípravných kurzech pro žáky maturitních tříd
  • instruktáž k přijímacímu řízení na VŠ (časopisy, noviny, webové stránky)
  • organizace a umožnění účasti žáků na dnech otevřených dveří jednotlivých VŠ a na Gaudeamu v Brně (přehledlídka VŠ)
  • zjištění úspěšnosti našich žáků v přijímacím řízení na VŠ

   

  Informace o VŠ a přijímacích zkouškách 

  Informační portál pro studenty – www.primat.cz

  Spolupráce se školním metodikem prevence a školním psychologem

  • konzultace ohledně ohrožených žáků a zabezpečení kontaktu s rodinou
  • spolupráce při prevenci

  Výchovné poradenství zajišťuje tým pracovníků:

  Výchovný poradce: Mgr. Pavel Kolomazník (konzultační hodiny: pondělí 12:30 -13:30 hodin, příp. dle domluvy).

  Školní metodik prevence: Mgr. Alena Chmelová (konzultační hodiny: pondělí 13:00 - 14:00 hodin, příp. dle domluvy).

  Školní psycholog: Mgr. Kamila Banátová (konzultační hodiny: úterý 11:30 - 15:00 a středa 11:30 - 14:00 hodin a čtvrtek 13.30- 14.30 hodin, příp. dle domluvy).

  Podpora žáků při studiu

  • konzultace s vyučujícími (upevňování studijních návyků a dovedností)
  • péče o žáky se specifickými vzdělávacími a výchovnými potřebami (na základě zprávy z pedagogicko - psychologické poradny)
  • konzultace při změně typu školy v průběhu studia  (přestup na jinou školu)
  • kontakt s učiteli a se školním metodikem prevence při řešení osobnostních obtíží a problémů žáků (pozice ve třídě, prevence šikany, aj.)

  Týmová spolupráce

  • na řešení problému žáka se podílí poradenský tým- výchovný poradce, třídní učitel, zástupce nebo ředitel školy a pedagpgicko-psychologická poradna
  • spolupráce s třídními učiteli podle individuálních potřeb studentů
  • práce s podněty pedagogických pracovníků a vedení školy
  • zabezpečování komunikace mezi školou a rodinou

  Informačně - osvětová činnost

  • prezentace naší školy na burzách středních škol a na základních školách
  • nástěnky, informační materiály a odkazy na webové stránky
 • Školní metodik prevence

  Kabinet českého jazyka, 1. patro 107

  Konzultační hodiny: pondělí 13.00 - 14.00 (a kdykoli po domluvě)

  Žáci se mohou anonymně svěřit schránce důvěry.


  Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

  Tvorba a realizace Minimálního preventivního programu rizikového chování (konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností).

  Koordinace realizace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

  Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

  Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

  Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

  Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

  Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

 • Školní psycholog

  Kde mě najdete? kabinet 217 (suterén chodbou směrem k jídelně)

  Co pro Vás mohu udělat?

  • Žáci se na mě obrací při řešení studijních i osobních záležitostí.
  • Rodiče konzultují výuková, výchovná či rodinná témata.
  • Úzce spolupracuji se členy školního poradenského pracoviště, pedagogy školy a dalšími odborníky.

  Jak to služba probíhá?

  • Žáci přichází na základě vlastního přání, na doporučení učitele či žádost rodiče.
  • V době mimo vyučování je naše setkání osobní záležitostí klienta.
  • Konzultace probíhají dle jednotlivých zakázek se souhlasem klienta/zákonného zástupce.
  • Služba je poskytována pro žáky GJB-SPGŠ a jejich sociální okolí zdarma.

  Co pro Vás nemohu udělat?

  • Služba nenahrazuje pedagogicko-psychologické vyšetření, to je předmětem poraden, na které Vám ráda poskytnu kontakt.

  Moje práce na škole je pestrá, proto prosím o respektování konzultačních hodin či kontaktování emailem, telefonem, nebo zanechání vzkazu v obálce na dveřích.

  Konzultační hodiny:

  Úterý                  11:30 – 14:30         
  Středa                11:30 – 14:30
  a dále dle objednání po vyučování i ve volných hodinách.

  Neváhejte se objednat přes telefon, email, kamaráda, rodiče i učitele.