Hudební výchova

 • Členové předmětové komise

  Vedoucí PK HV:

  • Mgr. Jana Beranová               (HV- ANG – RUJ)        beranova@gjb-spgs.cz              581 291 220

  Členové sekce:

  • Mgr. Marie Haluzová               (HV – ČJ)                   haluzova@gjb-spgs.cz                581 291 220

  • Mgr.Vítězslav Kružík, Ph.D.   (HV – MAT)                 kruzik@gjb-spgs.cz                     581 291 237

  • Mgr. Lenka Miklasińská           (HV – PED)               miklasinska@gjb-spgs.cz            581 291 222

  • Mgr. Jana Možíšová                (HV – ČJ)                   mozisova@gjb-spgs.cz               581 291 215

  • Mgr. Marie Nakládalová          (HV – RUJ)                 nakladalova@gjb-spgs.cz            581 291 223

  • Mgr. Jiří Ocelka                       (HV – ČJ)                   ocelka@gjb-spgs.cz                    581 291 215

  • PhDr. Jiří Zapletal                    (HV – ČJ)                  zapletal@gjb-spgs.cz                  581 291 211  

   
   
 • Charakteristika předmětu a studijní materiály

  Vyučované předměty (hodinové dotace, tematické plány)

  Požadavky pro zkoušku na ověření hudebních schopností:

  Zájemci o studium na naší škole nemusí mít předchozí praktické zkušenosti s hrou na jakýkoliv nástroj.

   Hlasové předpoklady:

  - zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje

   Sluchové předpoklady:

  - zazpívat slyšené tóny hrané na klavír

  - zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků (tercie) a trojzvuků (kvintakordy)

  - určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1 – 4)

  Rytmické předpoklady:

  - opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu

    (rytmus v kombinaci čtvrťových a osminových not, tečkovaný rytmus, synkopa)

   

  obor – Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma studia)

  hudební výchova s metodikou (2 hodiny týdně, 1. – 4. roč.)

  charakteristika učiva:

  • pěvecké dovednosti a návyky
  • hudební nauka
  • dějiny hudby a poslechová činnost
  • metodika hudební výchovy
  • sborový zpěv

  hudební výchova – specializace (2 hod. týdně ve 3. roč., 3 hod. týdně ve 4. roč.)

  charakteristika učiva:

  • hudební nauka
  • rozvoj pěveckých dovedností
  • pedagogická praxe (náslechy a výstupy žáků)
  • taktovací technika
  • hra na hudební nástroj (klavír, keyboard, flétna, kytara, Orffovy nástroje)

  Předmět je koncipován jako cvičení k prohloubení konkrétních hudebních a hudebně pedagogických dovedností žáků. Ve čtvrtém ročníku studia vykonají žáci praktickou a ústní maturitní zkoušku z hudební výchovy

  hra na hudební nástroj (2 hodiny týdně, 1. – 4. roč.)

  • výuka hry na klavír (1. – 4. roč.), na flétnu (od 2. roč), na kytaru (od 3. roč.), na metalofon (od 4. roč.)

  obor – Pedagogické lyceum (denní studium)

  hudební výchova (2 hodiny v 1. ročníku)

  charakteristika učiva:

  • základní informace z hudební teorie a historie – přehled
  • základní pěvecké dovednosti a návyky
  • základní vyjadřovací hudební prostředky a jejich hodnocení

  Ve výuce převládají praktické hudební činnosti, z nich jsou odvozovány veškeré teoretické a historické znalosti.

  hudební výchova – specializace (4 hodiny týdně, 2. – 4. roč.)

  charakteristika učiva:

  • hudební teorie
  • pěvecké dovednosti a návyky
  • interpretace písňových a sborových vokálních skladeb
  • dějiny hudby

  Výuka má převážně činnostní charakter, teoretické a historicko-estetické znalosti jsou vyvozovány zejména z obsahu praktických hudebních činností (poslechových, pěveckých apod.). Tyto hudební činnosti tvoří vzájemně integrovaný hudební celek, doplňující se navzájem, výrazně korelují s hrou na nástroj. Ve čtvrtém ročníku studia vykonají žáci praktickou a ústní zkoušku z hudební výchovy.

  základy hry na hudební nástroj – klavír (1 hodina týdně v 1. – 4. roč.)

  charakteristika učiva:

  • nepovinný předmět především pro žáky - specialisty HV

  Používané učebnice

  • Kovařík, V.: Hudební výchova pro SPgŠ I., Hudební nauka
  • Mihule, J. a Kovařík, V.: Hudební výchova pro SPgŠ II., Hudba a její svět
  • Charalambidis, A. a kol.: Hudební výchova pro gymnázia I., II.
  • Zezula, J.; Janovská, O. a kol: Hudební výchova v MŠ (metodika)
  • Grigová, V.: Všeobecná hudební nauka
  • Zenkl, L.: ABC hudebních forem
  • Kofroň, J.: Učebnice harmonie
  • Kleinová, E.; Laudová, V.: Klavírní škola pro SPgŠ I. – IV.
  • Janovská, O.: Malým zpěváčkům (zpěvník pro MŠ)
  • zpěvník Já, písnička I. – IV.

  obor - Předškolní a mimoškolní pedagogika (dálková zkrácená forma studia)

  hudební výchova s metodikou

  charakteristika učiva:

  • pěvecké dovednosti a návyky
  • hudební nauka
  • dějiny hudby a poslechová činnost
  • metodika hudební výchovy

  hodinová dotace za rok:

  • 1. ročník - 30 hodin
  • 2. ročník - 30 hodin
  • 3. ročník - 30 hodin

   

  hudební výchova - specializace

  charakteristika učiva:

  • hudební nauka
  • rozvoj pěveckých dovedností
  • pedagogická praxe (náslechy a výstupy studentů)
  • taktovací technika
  • hra na hudební nástroj (klavír, keyboard, flétna, kytara, Orffovy nástroje)

  Předmět je koncipován jako volitelný předmět k prohloubení konkrétních hudebních a hudebně pedagogických dovedností studentů. Ve třetím ročníku studia vykonají studenti praktickou a ústní maturitní zkoušku z hudební výchovy.

  hodinová dotace za rok:

  • 1. ročník - 30 hodin
  • 2. ročník - 30 hodin
  • 3. ročník - 15 hodin

   

  hra na hudební nástroj

  • výuka hry na klavír (1. - 3. roč.),  na metalofon (2.roč.), na kytaru ( 3.roč.)

  hodinová dotace za rok:

  • 1. ročník - 30 hodin
  • 2. ročník - 30 hodin
  • 3. ročník - 15 hodin

   Používané učebnice

  • Kovařík, V.: Hudební výchova pro SPgŠ I., Hudební nauka
  • Mihule, J. a Kovařík, V.: Hudební výchova pro SPgŠ II., Hudba a její svět
  • Charalambidis, A. a kol.: Hudební výchova pro gymnázia I., II.
  • Zezula, J.; Janovská, O. a kol: Hudební výchova v MŠ (metodika)
  • Zenkl, L.: ABC hudebních forem
  • Kleinová, E.; Laudová, V.: Klavírní škola pro SPgŠ I. - III.
  • Janovská, O.: Malým zpěváčkům (zpěvník pro MŠ)
  • Zpěvník Já, písnička I. - IV.

   

  obor: Gymnázium (osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium)

   a) nižší stupeň osmiletého gymnázia 

     (prima, sekunda, tercie, kvarta)

   Obsah učiva:

  • - základní hudební pojmy, hudební materiál, pojmy z obecné estetiky a z dějin hudby
  • - osobitý pohled na umění, kulturu a hudbu jako způsob poznávání současného světa
  • - poznání hudebních stylů vhistorickém kontextu
  • - zaměření na mezilidské vztahy podporované nekritickým posuzováním neoblíbeného směru
  • - seznámení studentů spředními reprezentanty hudebních stylů a významnými děly

   Charakteristika předmětu:

  Hudební výchova je součástí předmětu estetická výchova, který je pro tento stupeň školy povinný. Výuka probíhá převážně v učebně HV, ale i v jiných učebnách (počítačová učebna, multifunkční učebna, tělocvična), případně exteriérech (školní hřiště, park).

  Hudební obor v nižších ročnících osmiletého studia vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání a užívání hudby jako svébytného prostředku komunikace.

  Součástí předmětu je poslech a osobní setkání s hudbou, rozbor hudebních nástrojů, zpěv, případně jiná produkce hudby a kulturních dějin formou neobvyklé výuky zaměřené na všeobecný přehled.

  Předmět hudební výchova má pro 1. až 4. ročník osmiletého gymnázia v učebním plánu pevnou časovou dotaci. Podle ŠVP se učí od školního roku 2007/2008.

  V předmětu hudební výchova jsou využívány výchovné a vzdělávací strategie, které současně rozvíjejí i více klíčových kompetencí.

   Hodinová dotace za týden:

  • prima - 2 hodiny
  • sekunda - 2 hodiny
  • tercie - 1 hodiny
  • kvarta - 1 hodiny

   b) vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 

      (kvinta, sexta, první a druhý ročník)

   Obsah učiva:

  • - vedení žáků formou vlastní práce, diskusí a sebereflexe
  • - učení nezávislého pohledu na umění a kulturu každého jedince
  • - rozvíjení hudebního cítění studentů aktivní spoluprácí při vytváření hudebního díla
  • - vnímání uměleckých slohů a děl vjeji
 • Akce, soutěže
  Dne 20. 2. 2017 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. 
  • Informační schůzka
  • Informační schůzka
  • Ukázka přijímacích zkoušek z HV
  • Ukázka přijímacích zkoušek z HV
  • Ukázka přijímacích zkoušek z HV

  Exkurze u sv. Vavřince, Přerov 5.1.2017 – polytechnická výuka

  Odpoledne po škole začalo báječně. Procházkou do centra jsme vymrzly, na náměstí jsme si daly v malé kavárně horkou citronádu a pak už jsme natěšeně vyběhly točité schody k nástroji, který mě osobně fascinuje.

   Varhany jsou obrovské, přes celé křídlo kostela a mají přes dva tisíce píšťal. A to dle slov varhaníka pana Černocha jsou menší. Vůbec mi přišlo, že pan Černoch byl zbytečně skromný. Velmi sympatický varhaník nám poutavě vyprávěl o nástroji jak z technického hlediska, tak i umělecké výzdobě, na všechny všetečné otázky znal odpověď (to se hned pozná člověk, který ví, o čem mluví). Předvedl nám, jak se ovládají všechny píšťaly. Tři rejstříky a miliarda knoflíků, které jsou krásně česky popsány a táhla, pedály….. Takhle zblízka jsem nikdy neměla šanci vidět tu nádheru. Můj obdiv k lidem, kteří umí hrát na varhany vzrostl! Když jsme si zazpívaly Narodil se Kristus Pán a poté i Tichou noc, měla jsem spokojenou dušičku, světýlka v očích a definitivně jsem se rozloučila s letošními Vánoci.

  Děkuji paní profesorce Nakládalové za příležitost, vidět a slyšet takovéto věci. Na další akce se školou se již nyní těším.

                                                                                                                        

                                                                                                                                                       Buriánková Simona. 2.E

  • Varhany - zpěv
  • Varhany a varhaník
  • Varhany - zpěv
  • Varhany
  Dne 3. 12. 2016 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.
  • Zkouška hudebních předpokladů na SPgŠ
  • Zkouška hudebních předpokladů na SPgŠ
  • Zkouška hudebních předpokladů na SPgŠ
  • Zkouška hudebních předpokladů na SPgŠ

  Koncert v evangelickém kostele v Přerově

  Předvečer Adventu, v sobotu 26.11.2016, jsme některé studentky HVS spolu s paní prof. Nakládalovou byly v přerovském evangelickém kostele (sále) svědky koncertu dvou mladých interpretů, Daniela Juna a Jiřího Kabáta. Kdo je dosud neznal, musel být překvapen a nadšen, jak mistrovsky ovládli své hudební nástroje. Právě podle nich byl koncert nazván jako Večer pro violu a klavír. Nádherně vynikly jemné a táhlé tóny violy i akordy klavíru. Byl to zážitek jak poslechový, tak i vizuální při sledování, jak obratně a neskutečně se prsty pohybovaly na strunách či klávesách. Zazněla díla Ditterse, Liszta, Kreislera, Brahmse, a jako milý přídavek i ukolébavka od jednoho z hudebníků, J.Kabáta, zkomponovaná pro uspávání jeho dětí. S námi se to ovšem nepodařilo, zůstali jsme pozornými až do posledních tónů. Z klavírních děl mě nejvíce oslovila skladba od Sergeje Rachmaninova a Pokušení Ference Liszta, při kterém jsem vnímala, jak hudba dokáže vyjádřit nejvnitřnější hnutí a duševní boje výstižněji než slova.

  Byl to nádherný „silvestrovský“ večer na konci církevního roku a oběma hostům patří obdiv a velké poděkování.

  Jiří Kabát (1984) působí jako profesor hry na violu na Konzervatoři Pardubice. Absolvoval Pražskou konzervatoř a Royal Conservatoire of Scotland, je členem Vlachova kvarteta Praha a souboru Barocco sempre giovane.

  Daniel Jun (1990) absolvoval kroměřížskou konzervatoř a v současné době studuje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

  Oba jsou laureáty mnoha domácích i zahraničních ocenění.

  Marta Zikmundová, 2.F

  33. Československý jazzový festival v Přerově

                         V pátek dne 21.10. navštívily vybrané třídy naší školy  skvělý koncert vynikajícího trumpetisty, skladatele, kapelníka a amaterského malíře Laco Deczi,který vystoupil se svou  kapelou Celula New York. Koncert byl úžasný, plný  bravurních výkonů a zajímavých a neotřelých improvizací, jak samotného trumpetisty, tak i zbylých členů kapely, kteří se v jednotlivých sólech střídali a profesionálně zvládali rozehrát veškerá témata, které kapelník a sólista Laco Deczi zaimprovizoval. Střídání trubky, kláves, baskytary a bicích v různých škálách improvizovaného hudebního pojetí ocenili častým potleskem žáci i učitelé, kteří seděli v sále Městského domu v Přerově.

                  Zážitek byl obrovský, neboť jsme se setkali s legendou tohoto hudebního stylu. Je dobré lehce zmínit, že Laco Deczi se narodil již v roce 1938 a tedy poklona patří  i jeho energii, která provázela celé vystoupení i to,že  s lehkostí  držel krok s mladými muzikanty . Pokud zmíníme něco ze života tohoto umělce je dobré připomenout, že se narodil v obci Bernolákovo na Slovensku, studoval v Bratislavě, odtud odešel do Prahy,kde v roce 1962 se živil hrou na trubku po pražských barech. V 70.letech v době normalizace cítil velkou nesvobodu a měl velký problém se u nás živit jazzem. V roce 1985 emigroval přes Německo do USA, kde žije a působí dodnes.

               V USA v současnosti se řadí mezi jazzové legendy. Často hraje s řadou skvělých muzikantů jako je např. Elvin Jones, Bill Watrons, Dave Wecki, Sonny Constanzo a jiní. Se svou kapelou Celula pravidelně koncertuje v oblasti států New York a Connecticut. Do Čech a na Slovensko se vrací asi dvakrát ročně. Vystoupil např. na festivalech Rock for People, Colours of Ostrava. Pravidelně vydává svou tvorbu a na kontě má již více, než 20 alb a video nosičů a záznamů z live vystoupení. V roce 2005 vydal album Jazz na Hradě, pod záštitou prezidenta ČR a v roce 2011 své vystoupení na Hradě zopakoval.

             Myslím, si že stejný zážitek byl zprostředkován i nám při pátečním koncertu, skutečný profesionál ve hře na trubku. Na konci koncertu sál povstal a poděkoval dlouhým potleskem. Koncert skončil, ale předsálí se naplnilo studentkami, které se fotily s kapelou, žádaly podpisy a kupovaly si CD a nejen studentky,ale i učitelé.I letos patří poděkování, nejen umělcům, ale i panu řediteli ČSFJ Rudolfu Neulsovi. Děkujeme………

                                                                                                                 Za PK HV Marie Nakládalová

  • pan Neuls uvádí koncert
  • klávesista Jan Aleš
  • Laco Deczi a kapela Celula New York
  • trumpetista Laco Deczi
  • baskytarista Michal Krásný

  Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová: Spojení estetických a exaktních věd v jednom bodě.

  Zvonařská dílna nacházející se v Brodku u Přerova přináší ukázky tvorby zvonů v její tradiční podobě, a to v nejrůznějších podobách, velikostech a s přesností tónů podle konkrétních požadavků zadavatelů. K výrobě zvonu je zapotřebí znalostí z různých oborů – z hudební výchovy, výtvarné výchovy, ale také z fyziky, chemie, matematiky…
  Dílna byla založena roku 1950 Josefem a Laetitií Dytrychovými. Po smrti manžela přebírá vedení firmy sama paní Laetitia a ačkoliv soudobý režim soukromým podnikům nepřeje, o zakázky díky potřebě doplnit do kostelů válkou zničené zvony nemá nouzi.
  Úspěch zvonařské dílny přetrvává i do osmdesátých let, kdy firmu přebírá pokračovatelka rodu paní Marie Tomášková-Dytrychová. V této době činila roční produkce přibližně 1500 zvonů. Co se současné doby týče, dílna se může pochlubit například účastí Světové výstavy EXPO 2005 v japonském Aichi.
  Díky poctivé a přesné práci znějí zvony z této dílny takřka po celém světě – za zmínku nepochybně stojí například japonská Hirošima, americký Texas, jihoafrické Kapské město a další mimoevropská i evropská města. V naší republice se můžeme se zvony z Brodku setkat například v Praze v chrámu sv. Víta, ve formě zvonkoher pak mimo našeho hlavního města také v Brně, Olomouci, Ostravě a jedna samozřejmě nesmí chybět ani v samotném Brodku u Přerova.

  Samotná prohlídka začíná na nádvoří – zde se návštěvník dozví něco o historii a úspěších zvonařské dílny. Ze zvonů, které jsou zde k vidění, stojí za zmínku například dvacetikilový zvon s nápaditou grafickou úpravou nebo zvon původně určený na hrad Sovinec, o němž se návštěvník dozví, že než jej stihli slévači odlít a vyrobit, už o něj na Sovinci neměli zájem. Na nádvoří jsou vystavené také starožitné zvony, tyto však samozřejmě nevzešly z tohoto podniku. Další zajímavostí, kterou se zde účastník prohlídky dozvídá, je, že se zde zrodil zvon do Vietnamu, který je specifický svým tvarem – je rovný, stojí na podstavci a tluče se na něj zvenku. Díky tomu zde byl prostor pro dodatečné přidělání hlavy draka.

   Z nádvoří se pokračuje do dílny – zde se návštěvník musí připravit na velmi prašné a teplé prostředí. Dílna je místem, kde se nachází formy na zvony, licí jáma a prostory pro sušení forem. Složení hlíny, která se nanáší na tzv. základnu, asi nejednoho překvapí – mimo jiné se do směsi přidává pivo nebo chlupy. Dominantní je zde prostor k odlévání zvonů – licí jáma, do které se dá forma, tato se zahrabe a zalije bronzem. Ideální teplota bronzu je 1200⁰C. Nad tímto prostorem se nachází systém kladek, aby bylo možné vyzdvihnout třeba i dvěstěkilový zvon.

  Návštěva zvonařské dílny je ukončena opět na nádvoří, odkud si účastníci prohlídky mohou za příznivou cenu odnést hezkou vzpomínku ve formě originálních zvonečků a jiných předmětů. V případě zájmu se pak návštěvníci mohou přesunout cca 100 m ke zvonkohře a poslechnout si zde tři vybrané skladby, což nepochybně stojí za to.

  Závěrem bych chtěla podotknout, že prohlídka je velmi zajímavá a určitě stojí za zhlédnutí. Vzhledem k tomu, že velká část prohlídky probíhá venku, bych však doporučila vydat se sem za příznivého počasí.

  Markéta Balášová, 2.E

  Zvonařská dílna
  Zvonařská dílna