Přijímací řízení

Termín pro podání přihlášky ke studiu do denní i dálkové, zkrácené formy vzdělávání je do 1. března 2018.

 • 79-41-K/41 - Gymnázium – ŠVP „Cesta je cíl…(…k jazyku)“ – čtyřleté

  Žák, který podal přihlášku na studijní obor 79-41-K/41 - Gymnázium – ŠVP „Cesta je cíl…(…k jazyku)“ – čtyřleté, je hodnocen na základě následujících kritérií:

  1.  Výsledek jednotné zkoušky (výsledek zohledněn 70 %).

  • písemný test z Českého jazyka a literatury
  • písemný test z Matematiky a její aplikace

  Pro úspěšné vykonání jednotné zkoušky musí žák získat minimálně 25 bodů v součtu za jednotné testy z českého jazyka a matematiky.

  Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání jednotné zkoušky podle aktuálního vyjádření školského poradenského zařízení předloženého spolu s přihláškou, nejpozději do 1. března 2017.

  Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, uvedenou zkoušku nekonají. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury).

  Termín konání jednotné zkoušky:

  • 1. termín: středa 12. dubna 2017
  • 2. termín: středa 19. dubna 2017

  2.  Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 30 %).

  Započítávají se známky z následujících předmětů:   

  • český jazyk
  • anglický jazyk
  • dějepis
  • zeměpis
  • matematika
  • přírodopis
  • fyzika
  • chemie
  • občanská výchova (výchova k občanství)

  Za každé pololetí lze získat maximální počet 18 bodů. Minimální počet bodů pro splnění kritérií přijímacího řízení je 6.

  3.  Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní rok 2015/2016 a 2016/2017 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž bude uchazeči přičten 1 bod.

  Při rovnosti bodů budou postupně zohledněny:

  1. výsledek testu z ČJ;
  2. výsledky vzdělávání 1. pololetí 9. ročníku základní školy (prospěchový průměr);
  3. výsledky vzdělávání z 2. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový průměr);
  4. výsledky vzdělávání z 1. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový průměr).

  Pořadí uchazečů vyplývá z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

 • 78-42-M/03 – Pedagogické lyceum – ŠVP „Školní vzdělávací program pro pedagogické lyceum“

  Žák, který podal přihlášku na studijní obor 78-42-M/03 – Pedagogické lyceum – ŠVP „Školní vzdělávací program pro pedagogické lyceum“, je hodnocen na základě následujících kritérií:

  1.  Výsledek jednotné zkoušky (výsledek zohledněn 70 %).

  • písemný test z Českého jazyka a literatury
  • písemný test z Matematiky a její aplikace

  Pro úspěšné vykonání jednotné zkoušky musí žák získat minimálně 15 bodů v součtu za jednotné testy z českého jazyka a matematiky.

  Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání jednotné zkoušky podle aktuálního vyjádření školského poradenského zařízení předloženého spolu s přihláškou, nejpozději do 1. března 2017.

  Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, uvedenou zkoušku nekonají. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury).

  Termín konání jednotné zkoušky:

  • 1. termín: středa 12. dubna 2017
  • 2. termín: středa 19. dubna 2017

  2.  Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 30 %).

  3.  Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní roky 2015/2016 a 2016/2017 - umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž bude uchazeči přičten 1 bod.

  Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

  Při rovnosti bodů budou postupně zohledněny:

  1. výsledek testu z ČJ;
  2. výsledky vzdělávání 1. pololetí 9. ročníku základní školy (prospěchový průměr);
  3. výsledky vzdělávání z 2. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový průměr);
  4. výsledky vzdělávání z 1. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový průměr).

  Pořadí uchazečů vyplývá z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

 • 75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika – ŠVP „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“ (denní forma)

  Žák, který podal přihlášku na studijní obor 75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika – ŠVP „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“ (denní forma), je hodnocen na základě následujících kritérií:

  1.  Výsledek jednotné zkoušky (výsledek zohledněn 60 %).

  • písemný test z Českého jazyka a literatury
  • písemný test z Matematiky a její aplikace

  Pro úspěšné vykonání jednotné zkoušky musí žák získat minimálně 10 bodů v součtu za jednotné testy z českého jazyka a matematiky.

  Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání jednotné zkoušky podle aktuálního vyjádření školského poradenského zařízení předloženého spolu s přihláškou, nejpozději do 1. března 2017.

  Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, uvedenou zkoušku nekonají. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury).

  Termín konání jednotné zkoušky:

  • 1. termín: středa 12. dubna 2017
  • 2. termín: středa 19. dubna 2017

  2.  Školní přijímací zkouška – ověření předpokladů v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti (výsledek zohledněn 25 %).

  Termíny školní přijímací zkoušky

  • 1. termín:    úterý 18. dubna 2017
  • 2. termín:    čtvrtek 20. dubna 2017

  3.   Prospěch na základní škole z 8. ročníků a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 15 %).

  4.  Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní roky 2015/2016 a 2016/2017 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž bude uchazeči přičten 1 bod.

  Ad 2. Školní přijímací zkouška – tj. zkoušky zjišťující úroveň předpokladů:

  1. v řečové a reprodukční oblasti:
  a)   Zadaný text v rozsahu cca A4 si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity: úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů.
  b)  Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie).

  2. v  hudební oblasti (předpokladem přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj)
  a)   Hlasové předpoklady – zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje.
  b)   Sluchové předpoklady  zazpívat slyšené tóny hrané na klavír; zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků; určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1 – 4).
  c)   Rytmické předpoklady  opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu.

  3. v  pohybové oblasti
  a)   Sportovní gymnastika  předvést stoj na rukou (s dopomocí), přemet stranou, kotouly vpřed i vzad (i různá provedení), váhu, nůžky a další prvky spojit do krátké sestavy.
  b)   Jacíkův motorický test  souvislé cvičení po dobu dvou minut (leh na zádech – stoj spatný – leh na břiše – stoj spatný).

  • leh na zádech
  • stoj
  • leh na břiše

  c)   Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně 50 m libovolným způsobem (odevzdat u přijímací zkoušky).

  4. Ve výtvarné oblasti:
  Studijní kresba: (s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy předmětů).
  Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie); doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel; formát: A3.

  Pro splnění kritérií přijímacího řízení je dosažení minimálně 20 bodů z každé oblasti.

  Při rovnosti bodů budou postupně zohledněny:

  1. Výsledky vzdělávání za 1. pololetí 9. ročníku základní školy (prospěchový průměr)
  2. Výsledky vzdělávání za 2. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový průměr)
  3. Výsledky vzdělávání za 1. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový průměr)

  Pořadí uchazečů vyplývá z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

  Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

  Není požadována dovednost hry na hudební nástroj.

 • 75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika – ŠVP „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“ (dálková, zkrácená forma)

  Uchazeč, který podal přihlášku na studijní obor 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika – ŠVP „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“ (dálková, zkrácená forma), koná:

  Školní přijímací zkoušku skládající se z:

  • ověření předpokladů v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti (výsledek zohledněn 80 %);
  • pedagogicko-psychologického pohovoru (výsledek zohledněn 20 %).

  Zkoušky zjišťující úroveň předpokladů:

  1. v řečové a reprodukční oblasti
  a)   Zadaný text v rozsahu cca A4 si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity: úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů;
  b)  Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie).

  2. v  hudební oblasti (předpokladem přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj)
  a)   Hlasové předpoklady – zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje.
  b)   Sluchové předpoklady  zazpívat slyšené tóny hrané na klavír; zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků; určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1 – 4).
  c)   Rytmické předpoklady – opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu.

  3. v  pohybové oblasti
  a)   Sportovní gymnastika: volná sestava (bez hudebního doprovodu) skládající se z povinných prvků – stoj na lopatkách bez opory, kotoul vpřed, kotoul vzad, skok, rovnovážný prvek (váha).
  b)    Pohybové testy: skok daleký z místa odrazem snožmo, hod plným míčem, přeskoky snožmo přes švihadlo.
  c)   Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně 50 m libovolným způsobem.

  4. Ve výtvarné oblasti:
  Studijní kresba: (s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy předmětů)
  Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie). Doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel. Formát: A3.

  Pedagogicko psychologický pohovor: rozbor problémové situace z oblastí vztahů rodičů a dětí, mezilidských vztahů (obecně).
  Rozborem je zjišťována:
  - motivace ke studiu, zájmy související s oborem, dovednost navazovat kontakt s lidmi;
  - pohotovost vyjadřování, schopnost vcítění, sociální zralost.

  Pro splnění kritérií přijímacího řízení je dosažení minimálně 20 bodů z každé oblasti.

  Pořadí uchazečů vyplývá z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

  Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení.

  V případě nedoložení požadovaných dokladů nelze uchazeče zařadit, a to i v případě úspěšného hodnocení zkoušek, do pořadí přijatých.

  Termíny školní přijímací zkoušky

  • 1. termín: úterý 18. dubna 2017
  • 2. termín: čtvrtek 20. dubna 2017
 • Ukázky přijímacích testů