Matematika a Fyzika

 • Členové předmětové komise

  Předseda:

  • Mgr. Zdeněk Krutil

  Členové:

  • Mgr. Jana Chvátalová
  • Mgr. Marcela Čelechovská
  • Mgr. Karla Slaměníková
  • Mgr. Vítězslav Kružík, Ph.D.
  • Mgr. Jaroslav Svoboda
  • Mgr. Anna Sekaninová
  • Mgr. Lucie Vrbková
  • Mgr. Pavel Železný
  • Mgr. Kateřina Herinková
 • Charakteristika předmětu
 • Obsah výuky

  Prima-přehled tematických celků:

  1. Opakování učiva z 5. třídy
  2. Desetinná čísla
  3. Dělitelnost přirozených čísel
  4. Úhel a jeho velikost
  5. Osová souměrnost
  6. Trojúhelník
  7. Objem a povrch kvádru, krychle

  Sekunda-přehled tematických celků:

  1. Opakování a prohloubení učiva z primy
  2. Zlomky
  3. Celá čísla, racionální čísla
  4. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
  5. Procenta, úrok
  6. Shodnost, středová souměrnost, posunutí, otočení
  7. Čtyřúhelníky
  8. Pythagorova věta
  9. Hranoly

  Tercie-přehled tematických celků:

  1. Druhá mocnina, odmocnina. Pythagorova věta.Mocniny s přirozeným mocnitelem
  2. Výrazy
  3. Lineární rovnice
  4. Lineární nerovnice, soustava nerovnic
  5. Základy statistiky, pravděpodobnosti
  6. Kruh, kružnice, válec
  7. Konstrukční úlohy

  Kvarta-přehled tematických celků:

  1. Mocniny s racionálním mocnitelem
  2. Lomený výraz
  3. Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli
  4. Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými
  5. Funkce
  6. Podobnost, stejnolehlost
  7. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku
  8. Jehlan, kužel, koule
  9. Finanční matematika

  Kvinta-přehled tematických celků:

  1. Mocniny s přirozeným, celým a racionálním mocnitelem
  2. Základní množinové pojmy, výroková logika
  3. Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice a jejich soustavy
  4. Funkce lineární a kvadratické

  Sexta-přehled tematických celků:

  1. Planimetrie
  2. Funkce

  Septima-přehled tematických celků:

  1. Goniometrie
  2. Analytická geometrie v rovině
  3. Komplexní čísla
  4. Posloupnosti a řady

  Oktáva-přehled tematických celků:

  1. Kuželosečky
  2. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
  3. Stereometrie

  1. ročníky-přehled tematických celků:

  1. Mocniny s přirozeným, celým a racionálním mocnitelem
  2. Základní množinové pojmy
  3. Mnohočleny
  4. Lomené výrazy
  5. Výroková logika
  6. Lineární rovnice, nerovnice, soustavy
  7. Kvadratická rovnice, nerovnice, soustava lin. a kvadr. rovnice
  8. Funkce lineární a kvadratické

  2. ročníky, 3. ročníky, 4. ročníky – tematické plány korespondují odpovídajícími ročníky osmiletého cyklu gymnázia

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA – Předškolní a mimoškolní pedagogika – MATEMATIKA

  1. ročník - přehled tematických celků:

  1. Číselné obory
  2. Množiny
  3. Intervaly
  4. Poměr, procenta
  5. Mocniny s přirozeným, celým mocnitelem
  6. Planimetrie
  7. Mnohočleny
  8. Lomené výrazy
  9. Lineární funkce, rovnice, nerovnice
  10. Soustavy lineárních rovnic a nerovnic

  2. ročník-přehled tematických celků:

  1. Kvadratická funkce, rovnice, nerovnice
  2. Planimetrie
  3. Funkce logaritmická, exponenciální

  3. ročník-přehled tematických celků:

  1. Goniometrie
  2. Trigonometrie
  3. Stereometrie
  4. Posloupnosti, finanční matematika

  4. ročník-přehled tematických celků:

  1. Kombinatorika
  2. Statistika
  3. Analytická geometrie v rovině

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA – Pedagogické lyceum – MATEMATIKA

  1. ročník-přehled tematických celků:

  1. Číselné obory
  2. Množiny
  3. Základní poučení o výrocích
  4. Elementární teorie čísel
  5. Mocniny s přirozeným, celým, racionálním mocnitelem
  6. Algebraické výrazy
  7. Lineární rovnice, nerovnice
  8. Kvadratická rovnice

  2. ročník-přehled tematických celků:

  1. Planimetrie
  2. Funkce
  3. Mocniny, odmocniny
  4. Logaritmická, exponenciální funkce
  5. Zobrazení

  3. ročník-přehled tematických celků:

  1. Goniometrie
  2. Trigonometrie
  3. Stereometrie
  4. Posloupnosti, finanční matematika

  4. ročník-přehled tematických celků:

  1. Kombinatorika
  2. Pravděpodobnost
  3. Statistika
  4. Analytická geometrie v rovině

  GYMNÁZIUM – FYZIKA

  Prima-přehled tematických celků:

  1. Stavba látek
  2. Elektrické vlastnosti látek
  3. Magnetické vlastnosti látek
  4. Měření fyzikálních veličin
  5. Elektrický proud v kovech
  6. Magnetické pole elektrického proudu

  Sekunda-přehled tematických celků:

  1. Pohyb tělesa
  2. Síla. Skládání sil. Účinky síly
  3. Otáčivé a deformační účinky síly
  4. Mechanické vlastnosti kapalin
  5. Mechanické vlastnosti plynů.
  6. Světelné jevy
  7. Lom světla, čočky

  Tercie-přehled tematických celků:

  1. Práce a výkon
  2. Vnitřní energie, teplo
  3. Změny skupenství látek
  4. Elektrický náboj, elektrické pole
  5. Elektrický proud
  6. Kmitání, zvuk
  7. Meteorologie

  Kvarta-přehled tematických celků:

  1. Elektromagnetické jevy
  2. Střídavý proud
  3. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech
  4. Vedení elektrického proudu v polovodičích
  5. Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními
  6. Elektromagnetické záření
  7. Jaderná energie
  8. Země a vesmír

  Kvinta + 1.ročník - přehled tematických celků:

  1. Mechanika hmotných bodů – kinematika
  2. Mechanika hmotných bodů – dynamika
  3. Práce a energie
  4. Gravitační pole
  5. Mechanika tuhého tělesa
  6. Mechanika kapalin a plynů

  Sexta + 2.ročník - přehled tematických celků:

  1. Molekulová fyzika a termika – základní poznatky
  2. Vnitřní energie, práce, teplo
  3. Struktura a vlastnosti plynů
  4. Práce plynu
  5. Struktura a vlastnosti pevných látek
  6. Struktura a vlastnosti kapalin
  7. Změny skupenství látek
  8. Mechanické kmitání a vlnění – kmitání mechanického oscilátoru
  9. Mechanické vlnění
  10. Světlo a záření
  11. Zobrazování optickými soustavami
  12. Elektromagnetické záření

  Septima + 3.ročník - přehled tematických celků:

  1. Elektrické pole
  2. Elektrický proud v látkách
  3. Magnetické pole
  4. Nestacionární magnetické pole
  5. Střídavý proud
  6. Elektromagnetické kmitání a vlnění
  7. Světlo a záření
  8. Zobrazování optickými soustavami
  9. Elektromagnetické záření
  10. Speciální teorie relativity
  11. Fyzika mikrosvěta
  12. Astrofyzika
  13. Fyzikální obraz světa

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA – Předškolní a mimoškolní pedagogika – přehled tematických celků :

  2. ročník:

  1. Kinematika
  2. Dynamika
  3. Mechanická práce a energie
  4. Mechanika tuhého tělesa
  5. Mechanika tekutin
  6. Termodynamika
  7. Elektrický náboj
  8. Elektrický proud
  9. Magnetické pole
  10. Mechanické kmitání a vlnění
  11. Optika
  12. Fyzika atomu
  13. Astrofyzika

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA – Pedagogické lyceum – přehled tematických celků :

  1. ročník:

  1. Kinematika
  2. Dynamika
  3. Mechanická práce a energie
  4. Gravitační pole
  5. Molekulová fyzika a termodynamika
  6. Plyny
  7. Pevné látky a kapaliny
  8. Mechanické kmitání a vlnění

  2. ročník:

  1. Elektrický náboj
  2. Elektrický proud
  3. Magnetické pole
  4. Optika
  5. Speciální teorie relativity
  6. Fyzika mikrosvěta
  7. Astrofyzika
 • Studijní materiály

  Prima:

  • Opakování z obecné školy
  • Úvodní opakování
  • Dělitelnost
  • Osová a středová souměrnost
  • Trojúhelníky a čtyřúhelníky

  Doporučená literatura:

  • SPN - Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník ZŠ
  • Matematika pro 6. ročník ZŠ 1. díl, 2. díl

  Sekunda:

  • Racionální čísla. Procenta.
  • Kladná a záporná čísla
  • Úměrnosti
  • Hranoly
  • Trojúhelníky a čtyřúhelníky
  • Tabulky pro ZŠ
  • Osová a středová souměrnost

  Tercie:

  • Výrazy 1,2
  • Rovnice a nerovnice
  • Tabulky pro ZŠ
  • SPN - Sbírka úloh z M pro ZŠ / Běloun/
  • Kruhy a válce
  • Geometrické konstrukce

  Kvarta:

  • Výrazy 2
  • Rovnice a jejich soustavy
  • Funkce
  • Tabulky pro ZŠ
  • Podobnost a funkce úhlu
  • Jehlany a kužely

  Kvinta:

  • Rovnice a nerovnice
  • Funkce
  • Sbírka - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy

  Sexta:

  • Planimetrie
  • Funkce

  Septima:

  • Goniometrie
  • Posloupnosti a řady
  • Analytická geometrie
  • Komplexní čísla

  Oktáva:

  • Stereometrie
  • Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
  • Analytická geometrie
  • MFCh tabulky

  1. ročníky:

  • Základní poznatky z matematiky
  • Rovnice a nerovnice
  • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
  • Funkce

  2. ročníky, 3. ročníky, 4. ročníky: studijní literatura koresponduje s učebnicemi, které používají odpovídající ročníky osmiletého cyklu gymnázia.

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA – Předškolní a mimoškolní pedagogika – MATEMATIKA

  1. ročník:

  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 1. díl (Prometheus)

  2. ročník:

  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 1. díl (Prometheus)
  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 2. díl (Prometheus)

  3. ročník:

  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 2. díl (Prometheus)
  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 3. díl (Prometheus)

  4. ročník:

  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 2. díl (Prometheus)
  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 3. díl (Prometheus)
  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 4. díl (Prometheus)

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA – Pedagogické lyceum – MATEMATIKA

  1. ročník:

  • Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky (Bušek, Calda)
  • Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice (Boček, Bočková, Charvát)

  2. ročník:

  • Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice (Boček, Bočková, Charvát)
  • Matematika pro gymnázia – Planimetrie (Pomykalová)
  • Matematika pro gymnázia – Funkce (Odvárko)
  • Matematika pro gymnázia – Stereometrie (Pomykalová)

  3. ročník:

  • Matematika pro gymnázia – Stereometrie (Pomykalová)
  • Matematika pro gymnázia – Goniometrie (Odvárko)
  • Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady (Odvárko)

  4. ročník:

  • Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady (Odvárko)
  • Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika (Calda, Dupač)
  • Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie (Kočandrle, Boček)

  FYZIKA - GYMNÁZIUM

  OSMILETÉ STUDIUM - NIŽŠÍ STUPEŇ

  Prima:

  • R. Kolářová - J. Bohuněk:Fyzika pro 6. ročník ZŠ,nakl. Prométheus

  Sekunda:

  • R. Kolářová - J. Bohuněk: Fyzika pro 7. ročník ZŠ,nakl. Prométheus
  • F. Běloun a kol.: Tabulky pro ZŠ, nakl. Prométheus

  Tercie: 

  • R. Kolářová - J. Bohuněk:Fyzika pro 8. ročník ZŠ,nakl. Prométheus
  • F. Běloun a kol.: Tabulky pro ZŠ, nakl. Prométheus

  Kvarta:

  • R. Kolářová - J. Bohuněk:Fyzika pro 9. ročník ZŠ, nakl. Prométheus
  • F. Běloun a kol.: Tabulky pro ZŠ, nakl. Prométheus

  VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA A ČTYŘLETÉ STUDIUM
  ŠVP: Cesta je cíl...(...k jazyku)
  ŠVP: Cesta je cíl...(...k tělesné kultuře)

  Kvinta, 1.A:

  • M. Bednařík - M. Široká: Fyzika pro gymnázia - Mechanika, nakl. Prométheus
  • O. Lepil:Fyzika - Sbírka úloh pro SŠ, nakl. Prométheus

  Sexta, 2.A:

  • K. Bartuška, E. Svoboda: Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika, nakl. Prométheus
  • O. Lepil: Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění, nakl. Prométheus
  • O. Lepil, Z. Kupka: Fyzika pro gymnázia - Optika, nakl. Prométheus
  • O. Lepil:Fyzika - Sbírka úloh pro SŠ, nakl. Prométheus

  Septima, 3.A, 3.B:

  • O. Lepil, P. Šedivý: Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus, nakl. Prométheus
  • K. Bartuška: Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity, nakl. Prométheus
  • I. Šoll:Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta, nakl. Prométheus
  • O. Lepil:Fyzika - Sbírka úloh pro SŠ, nakl. Prométheus

  ČTYŘLETÉ STUDIUM
  ŠVP: Cesta je cíl...(...do Evropy)

  1.ročník:

  • M. Bednařík - M. Široká: Fyzika pro gymnázia - Mechanika, nakl. Prométheus
  • O. Lepil:Fyzika - Sbírka úloh pro SŠ, nakl. Prométheus
  • K. Bartuška, E. Svoboda: Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika, nakl. Prométheus
  • O. Lepil:Fyzika - Sbírka úloh pro SŠ, nakl. Prométheus

  2.ročník:

  • K. Bartuška, E. Svoboda: Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika, nakl. Prométheus
  • O. Lepil: Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění, nakl. Prométheus
  • O. Lepil, P. Šedivý: Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus, nakl. Prométheus
  • O. Lepil:Fyzika - Sbírka úloh pro SŠ, nakl. Prométheus

  3.ročník:

  • O. Lepil, Z. Kupka: Fyzika pro gymnázia - Optika, nakl. Prométheus
  • K. Bartuška: Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity, nakl. Prométheus
  • I. Šoll:Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta, nakl. Prométheus
  • O. Lepil:Fyzika - Sbírka úloh pro SŠ, nakl. Prométheus

  FYZIKA - STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA

  PEDAGOGICKÉ LYCEUM

  1.ročník:

  • Lepil, Bednařík, Hýblová: Fyzika pro střední školy I., nakl. Prométheus

  2.ročník:

  • Lepil, Bednařík, Hýblová: Fyzika pro střední školy II., nakl. Prométheus

  UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A VYCHOVATELSTVÍ

  2.ročník:

  • Lepil, Bednařík, Hýblová: Fyzika pro střední školy I., nakl. Prométheus
  • Lepil, Bednařík, Hýblová: Fyzika pro střední školy II., na
 • Akce a soutěže

  Okresní kolo Matematické olympiády

  Dne 4. 4. 2017 se naši žáci zúčastnili okresního kola Matematické olympiády, které se konalo na GJŠ. Úspěšnými řešiteli se stali: Lukáš Parolek (prima), Eva Réznerová a Kateřina Vařáková (obě sekunda) a Andrea Mrtvá (tercie). Děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme úspěšným řešitelům!

  Astronomická olympiáda - školní kolo

  V prosinci se na naší škole uskutečnilo školní kolo Astronomické olympiády. Zúčastnili se jej ve dvou kategoriích žáci nižšího gymnázia. Ve vyšší kategorii zvítězil Petr Tatýrek z kvarty, v nižší kategorii se stal nejúspěšnějším řešitelem Karel Zdražil z primy. Blahopřejeme i ostatním úspěšným řešitelům a přejeme mnoho zdaru při řešení krajského kola.

  Dne 3. 12. 2016 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.
  • Budova SPgŠ
  • Budova GJB
  • Budova GJB
  • Budova GJB
  • Budova GJB