Goethe-Zertifikat

Aktuální termín zkoušek Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 a Goethe-Zertifikat C1:              27.-28. dubna 2017

Bližší informace a přihlášky na níže uvedeném kontaktu

kontakt: Jiří Štěrba (sterba@gjb-spgs.cz)

Cena zkoušky Goethe-Zertifikat B1 (dříve Zertifikat Deutsch):
Kč 3.500,- (všechny moduly společně),
jednotlivé moduly Kč 1.000,-/modul 

Cena zkoušky Goethe-Zertifikat B2: Kč 4.000,-

Cena zkoušky Goethe-Zertifikat C1: Kč 4.500,-

S případnými dotazy se obracejte přímo na výše uvedený kontakt.

Licenční centrum Goethe-Institutu

Gymnázium Jana Blahoslava (GJB) se od svého založení zaměřuje na nadstandardní výuku cizích jazyků. Nadaní studenti se již řadu let pod vedením kvalifikovaných vyučujících  připravují k úspěšnému složení státní jazykové zkoušky z angličtiny i němčiny, v posledních letech však vzrostl zájem především o tzv. jazykové certifikáty, tedy zkoušky s mezinárodní platností, například FCE v angličtině nebo Zertifikat Deutsch v němčině. V této tradici pokračuje i po sloučení se Střední pedagogickou školou Přerov.

Na základě dlouhodobě spolupráce školy s pražským Goethe-Institutem, a především díky opakovaným vynikajícím výsledkům studentů při těchto zkouškách byla našemu gymnáziu k 1. lednu 2005 udělena mnichovskou centrálou Goethe-Institutu (G-I) samostatná licence. Škola se tak stala Licenčním zkouškovým centrem.  Zkoušky se zde konají jednou až dvakrát ročně, počet úspěšných absolventů zkoušek všech úrovní z řad studentů naší školy již dosahuje čísla dvě stě. V lednu 2008 byla vzhledem k úspěšnosti Licenčního centra Goethe Institutu při GJB prodloužena licence o další 3 roky a v roce 2010 byla licence udělena na dobu neurčitou.

Intenzivní přípravný kurz k těmto zkouškám mohou studenti absolvovat ZDARMA v rámci nepovinného semináře.

Proč se učit německy? Proč se rozhodnout pro mezinárodní zkoušky Goethe-Institutu? Zde několik důvodů...

Jazyková stipendia

Činnost Licenčního centra G-I při naší škole se však nezaměřuje pouze na provádění zkoušek, ale snaží se zprostředkovat studentům i bezprostřední kontakt s německy mluvícími zeměmi. Dobrým příkladem této činnosti je i zprostředkování jazykových stipendií, jejichž cílem je umožnit vybranému studentovi či studentce zúčastnit se jazykového kurzu přímo v Německu. V roce 2010 vycestovaly 2 studentky. V prosinci strávila 4 týdny Martina Starečková (oktáva) na Goethe-Insitutu v Drážďanech, přičemž svůj pobyt zakončila složením mezinárodní zkoušky Goethe-Zertifikat C1 s vynikajícím výsledkem. V srpnu 2011 roku vycestovala Zuzana Orálková na Goethe-Institut v Berlíně, která taktéž na závěr kurzu složila mezinárodní zkouškou na úrovni B2. 

Jazyková stipendia pokračují i ve školním roce 2013/2014. Po pečlivě provedeném výběru mezi možnými kandidáty byla tato příležitost nabídnuta studentu Jiřímu Šonskému z posledního ročníku gymnázia, který této možnosti využil a na přelomu října a listopadu odcestoval na centrálu Goethe-Institutu v Mnichově. Tohoto rozhodnutí dle svých slov určitě nelituje, právě naopak.

Během svého měsíčního pobytu se velmi zlepšil v jazyce, získal mezi dalšími účastníky jazykového kurzu přátele z celého světa, podnikl mnoho výletů za kulturou a poznáním nejen v Německu, ale i v Rakousku. Mezi cíle jeho exkurzí patřila jak současná tvář bavorské metropole Mnichova s prohlídkou automobilky BMW, tak i něco z historie, např. zámek Nymphenburg či rezidence bavorských kurfiřtů. Zúčastnil se i prohlídky koncentračního tábora Dachau, která v něm zanechala velký, i když skličující dojem.

Během svého pobytu se také připravoval na mezinárodní zkoušku z německého jazyka Goethe-Zertifikat B2, kterou na závěr jazykového kurzu úspěšně složil.

Goethe-Zertifikat B1

Zkouška Goethe-Zertifikat B1 (dříve Zertifikat Deutsch) je zkouškou s mezinárodní platností, která je v rámci Evropského referenčního jazykového rámce zařazena na stupeň B1.

Na rozdíl od české formy státní základní jazykové zkoušky je zkouška Goethe-Zertifikat B1 uznávána I zahraničními zaměstnavateli, u nás pak především ve firmách spolupracujících se zahraničními partnery, a rovněž na některých VŠ v rámci přijímacího řízení, kde za ni může být uchazeč ohodnocen bodovou bonifikací. V Německu je tato zkouška jednou z podmínek, kterou musí splnit cizinec žádající o německé státní občanství. Zkouška má stejnou hodnotu, ať je složena v Německu, ČR nebo kdekoli jinde ve světě, její platnost je na rozdíl od některých jiných certifikátů trvalá. Kandidát prokazuje u zkoušky komunikativní znalost jazyka v běžných situacích každodenního života, schopnost porozumění čtenému i slyšenému textu a schopnost samostatného písemného vyjadřování v německém jazyce. Zkouška má část písemnou a ústní.

Tuto zkoušku organizuje mnichovský Goethe-Institut prostřednictvím svých národních institutů, v České republice je to Goethe-Institut Praha (www.goethe.de/ms/pra/zkousky.htm). Zkoušku je možno složit buď přímo v pražském G-I, nebo v licenčních centrech, jimiž jsou některé vybrané státní jazykové školy a také naše gymnázium.

Možnost přihlásit se ke zkoušce Goethe-Zertifikat B1 na GJB a SPgŠ mají i studenti jiných středních škol a ostatní zájemci z řad veřejnosti, pouze našim studentům však nabízíme možnost bezplatného přípravného semináře.

V současné době vzrůstá mezi našimi studenty zájem o vyšší zkoušky z německého jazyka. V letošním roce jsou zájemci připravováni na zkoušky Goethe-Zertifikat B2 a Goethe-Zertifikat C1. Tyto zkoušky v minulém roce již někteří studenti úspěšně složili. 

Udělení licence na zkoušku z německého jazyka Goethe-Zertifikat B2

Již v roce 2005 získalo Gymnázium Jana Blahoslava od Goethe-Institutu licenci opravňující k provádění zkoušek na úrovni B1 (dříve pod názvem Zertifikat Deutsch, nyní Goethe-Zertifikat B1). Pro velkou úspěšnost byl statut Licenčního zkouškového centra Goethe-Institutu několikrát prodloužen a nakonec byla tato licence udělena na dobu neurčitou.

Nadaní studenti mají na naší škole daleko širší možnosti než jen složit zkoušku úrovně B1. V případě zájmu jsou studenti svými vyučujícími připravování na individuální bázi i k vyšším zkouškám, např. úrovně B2 a C1, které mohou být vstupenkou k práci či studiu na vysoké škole v zahraničí.

Dříve však tito zájemci museli zmíněné zkoušky vyšších úrovní skládat na jiných centrech Goethe-Institutu. Avšak díky jejich výsledkům a systematické práci vyučujících německého jazyka naše škola získala od listopadu 2013 právo sama vykonávat kromě zkoušky Goethe-Zertifikat B1 i zkoušku Goethe-Zertifikat B2. Jedná se o zkoušku, po které v poslední době roste poptávka i z řad veřejnosti, protože mimo jiné otevírá německý pracovní trh i pro vysoce kvalifikované pracovníky z České republiky, například lékaře a veškerý zdravotnický personál. 

Rozšíření nabídky o zkoušku Goethe-Zertifikat C1

V rámci rozšiřování nabídky zkoušek z německého jazyka byla naší škole s platností od 1. 12. 2014 udělena licence pro pořádání zkoušek Goethe-Zertifikat C1. 

Zhodnocení zkoušek Goethe-Zertifikat B1, B2 a C1 - duben 2015

Jako každoročně bylo i letos ve dnech 16. a 17. 4. Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově místem, kde měli zájemci z celé střední Moravy možnost složit mezinárodně platné zkoušky z německého jazyka. Jedná se o zkoušky Goethe-Zertifikat B1(dříve známé jako Zertifikat Deutsch), Goethe-Zertifikat B2 a letos také Goethe-Zertifikat C1, které zaštiťuje svým jménem celosvětově působící a uznávaný Goethe-Institut. Tyto zkoušky za dobu existence tzv. Licenčního centra Goethe-Institutu při GJB a SPgŠ složilo již přes 250 účastníků, a to nejen studentů naší školy, kterých již bylo přes sto, ale i z dalších škol a také z řad veřejnosti, kterým je toto centrum také plně k dispozici.

Letos bylo k těmto zkouškám přihlášeno 14 kandidátů (10 zájemců o úroveň B1, dva o B2 a také dva o C1). Nejvíce zájemců pocházelo z naší školy (9 studentů) a 5 zájemců z řad veřejnosti. Jejich úspěšnost byla u všech úrovní stoprocentní.

Zkouška na úrovni B1 prošla v roce 2013 velkou modernizací. Nyní existuje možnost skládat jednotlivě tzv. moduly, které jsou čtyři: Lesen (čtení), Hören (poslech), Schreiben (korespondence) a Sprechen (ústní část). K velkým výhodám této modulární koncepce patří možnost skládat zkoušku po jednotlivých částech, což umožní lepší přípravu jednotlivých dovedností, popř. možnost libovolně často opakovat moduly, ve kterých byl účastník této zkoušky neúspěšný.

Tento zkouškový termín byl výjimečný tím, že na naší škole nabízíme zájemců všechny tři nejžádanější úrovně zkoušek. Dříve museli zájemci o vyšší úrovně skládat tyto zkoušky na jiných centrech Goethe-Institutu. Avšak díky jejich výsledkům a systematické práci vyučujících německého jazyka získala naše škola v listopadu 2013 právo sama vykonávat zkoušky na úrovni B2 a od roku 2014 i na úrovni C1. Jedná se o zkoušky, po kterých v poslední době roste poptávka i z řad veřejnosti, protože mimo jiné otevírá německý pracovní trh i pro vysoce kvalifikované pracovníky z České republiky, například lékaře a veškerý zdravotnický personál.

Zcela jistě všem úspěšným absolventům těchto zkoušek pomohou jejich výsledky nejen při přijímacím řízení na vysoké školy, ale i při hledání budoucího zaměstnání, jak v naší republice, tak i v cizině.

Protože je v současné době Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově jediným místem v Olomouckém kraji, kde lze tyto zkoušky skládat, je vypsán další zkouškový termín v červnu letošního roku.