Upravit stránku

Informatika a Výpočetní technika

 • Členové předmětové komise

  Předseda:

  • Ing. Libor Zámecký

  Členové:

  • Mgr. Pavel Železný
  • Mgr. Kateřina Herinková
  • Mgr. Jaroslav Svoboda
  • Mgr. Jiří Štěrba
 • Charakteristika předmětu

  1. Úvod

  Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky ve vzdělávání. Plán školy dále stanovuje cíle a postupy pro účelné a efektivní použití účelových dotací v oblasti ICT. Tento ICT Plán školy je zpracován pro školní rok 2015/2016 s výhledem na školní rok 2016/2017.

  2. Hlavní úkoly a cíle ICT ve výchově a vzdělávání

  • Škola je vybavena  učebnami vybavenými s počítačem s přístupem k Internetu a ve většině tříd také dataprojektorem,
  • ve škole jsou vybudovány tři učebny Výpočetní techniky, které jsou rovněž vybaveny dataprojektory a dotykovou obrazovkou,
  • v budově gymnázia mají žáci o přestávkách a volných hodinách přístup k Internetu prostřednictvím bezdrátové sítě, v budově  pedagogické školy mají žáci možnost přístupu na Internet prostřednictvím bezdrátové sítě a počítačů na chodbách,
  • ve škole jsou dvě interaktivní tabule ke zlepšení vizuálních možností při výuce, cílem je nákup další prezentační techniky,
  • správa a zabezpečení počítačové sítě je zajištěna serverovým řešením MS Windows Server 2012,
  • pro správu emailů a sdílení dat využíváme cloudové řešení Office 365,
  • webové stránky školy vytvořila společnost Esmedia a. s., Olomouc, fungují prostřednictvím webhostingové služby, aktualizace stránek je zajištěna s využitím redakčního systému, který umožňuje vybraným uživatelům aktualizovat příslušné části webových stránek, díky kaskádovým stylům je zajištěn jendotný vzhled stránek,
  • k ochraně pracovních stanic využiváme antivirový program MS System Center EndProtection,
  • pořízení nových a postupné nahrazování počítačů v kabinetech pedagogů, cílem je, aby každý pedagog měl k dispozici vlastní počítač,
  • připojení k internetu je zajištěno pro obě budovy prostřednictvím optické linky NejTV, a.s. Přerov,
  • využivání systému Bakaláři v síťové verzi, což umožňuje přístup pedagogů, rodičům i studentů k informacím o prospěchu s využitím webového rozhraní,
  • využívání intranetového portálu v rámci Office 365, který je využíván jako nástěnka dokumentů a informací pro pracovníky školy,
  • vybudování e-learningového portálu školy, na kterém budou k dispozici interní výukové materiály a také výukové materiály z realizovaných projektů,
  • výuka Informatiky a Výpočetní techniky je zaměřena na získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které žáci a studenti využijí jak v praxi, tak při studiu na vysoké škole,
  • používání veškerého programového vybavení je v souladu s licenčními ujednáními,
  • využívání e-learningu pro podporu výuky k domácí přípravě studentů a pedagogů.

  Výše uvedené kroky budou realizovány postupně, finančně budou pokryty jednak z dotací, z realizovaných projektů EU a z investičních a neinvestičních prostředků školy.

 • Obsah výuky
  • Gymnázium - osmiletý cyklus

   Tercie

   • Hygiena a ochrana zdraví při práci s digitální technikou

   • Informace, hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování

   • Hardware

   • Software

   • Zabezpečení dat, zálohování, zabezpečená komunikace

   • Operační systém, práce se soubory a složkami a disky

   • Problémové situace s během programů, při práci se soubory a záznamovými médii, při základních úkonech na webu a při používání e-mailové služby

   • Bezdrátové technologie – bezdrátové (USB, Bluetooth, WIFI, GPRS, GSM, norma IEEE 802.11b), vzájemná komunikace zařízení (synchronizace s PC), navigační technologie, konvergence technologií, multiplexování

   • Mobilní služby – operátoři, tarify, hlasová a datová komunikace

   • Internet a počítačové sítě

   • Textový editor

   • Tabulkový editor

   Kvarta

   • Prezentace informací, prezentační programy (např. PowerPoint), šablony www

   • Počítačová grafika, digitální fotoaparát, kompozice, použití grafiky v dokumentech

   • Rastrová grafika a fotografie

   • Vektorová grafika

   • Zpracování zvukových informací

   • Zpracování obrazových informací

   Kvinta

   • Informace a informatika

   • Hardware počítače

   • Software

   • Ergonomie a ochrana zdraví

   • Operační systém

   • Počítačové sítě a Internet

   • Textový editor

   • Typografie a zpracování dlouhých dokumentů

   • Prezentace

   Sexta

   • Tabulkový procesor

   • Grafika

   • Základy tvorby animace

   • Zvuk a jeho zpracování

   • Video a jeho zpracování

   • Databáze

   Septima

   • Tvorba www stránek, jazyk XHTML

   • Algoritmizace úloh

   • Úvod do programování

    

   POUŽÍVANÉ UČEBNICE S DOLOŽKOU MŠMT:

   • S počítačem nejen k maturitě – 1. díl, Navrátil P., ComputerMedia, s. r. o., Kralice na Hané, 2006
   • S počítačem nejen k maturitě – 2. díl, Navrátil P., ComputerMedia, s. r. o., Kralice na Hané, 2006
  • Gymnázium - čtyřletý cyklus

   1. ročník

   • Informace a informatika

   • Hardware počítače

   • Software

   • Ergonomie a ochrana zdraví

   • Operační systém

   • Počítačové sítě a Internet

   • Textový editor

   • Typografie a zpracování dlouhých dokumentů

   • Prezentace

   2. ročník

   • Tabulkový procesor

   • Grafika

   • Základy tvorby animace

   • Zvuk a jeho zpracování

   • Video a jeho zpracování

   • Databáze

   3. ročník

   • Tvorba www stránek, jazyk XHTML

   • Algoritmizace úloh

   • Úvod do programování

    

   POUŽÍVANÉ UČEBNICE S DOLOŽKOU MŠMT:

   • S počítačem nejen k maturitě – 1. díl, Navrátil P., ComputerMedia, s. r. o., Kralice na Hané, 2006
   • S počítačem nejen k maturitě – 2. díl, Navrátil P., ComputerMedia, s. r. o., Kralice na Hané, 2006
  • Pedagogické lyceum

   Pedagogické lyceum

   Pedagogické lyceum (78-42-M/03) – denní forma studia.

   Školní vzdělávací program "Pedagogické lyceum"

   1. ročník

   Seznámení s prostředím

   • Popis školní sítě, přihlašování
   • Služby informačního systému - služby intranetu (domovský adresář, studijní materiály), web (rozvrh hodin, suplování), e-mail
   • Další školní IT prostředky - síťová tiskárna/kopírka
   • Školní řád a legislativa ČR vztahující se k IT

   Informace a informatika

   • Pojmy: informace, informatika, počítač, aplikace informatiky
   • Relevantní informace, informační zdroje a jejich parametry
   • Informační zdroje, média, reklama
   • Právní legislativa ČR - autorský zákon, zákon na ochranu osobních dat, zákon o svobodném přístupu k informacím

   Hardware počítače

   • Části základní jednotky a jejich funkce - základní deska, procesor, paměti, přídavné karty, porty
   • Periferní zařízení a jejich funkce - klávesnice, myš, tablet, touchpad, scanner, monitor, tiskárna, plotter, modem, fotoaparát, videokamera
   • Problémové situace při chodu hardware, diagnostika problémů, výměna periferií

   Software

   • Přehled software - přehled a účel operačních systémů, přehled a účel aplikačního software
   • Princip algoritmizace úloh
   • Komprimace a dekomprimace dat, vypalování dat

   Operační systém

   • Složka, soubor, přípony souborů, cesta k souborům
   • Ovládání počítače myší a klávesnicí
   • Označování více objektů
   • Popis pracovní plochy, individuální nastavení, ikona, zástupce
   • Práce s nápovědou
   • Práce se složkou a souborem: vytvoření, odstranění, kopírování, přesunutí
   • Práce se souborovým manažerem
   • Princip a praktické provedení formátování disku
   • Princip a praktické provedení komprese dat
   • Zabezpečení dat proti zneužití
   • Problémové situace při chodu programů a jejich řešení

   Počítačové sítě

   • Hardware a software počítačových sítí
   • Rozdělení počítačových sítí z hlediska vzdálenosti a struktury
   • Služby počítačové sítě - sdílení dat, prostředků
   • Rizika práce v počítačové síti a možnosti zabezpečení
   • Škodlivé kódy, zabezpečení počítače

   Celosvětová síť Internet

   • Vznik a princip Internetu, protokol, služby
   • Internetový prohlížeč - účel, přehled typů, praktická práce
   • Vyhledání informací na Internetu a jejich zpracování
   • E-mail - práce s poštovním klientem, části e-mailu, odeslání a přijetí e-mailu
   • Princip funkce a využití v praxi - chat, messenger, konference, telefonie, sociální sítě
   • Rizika práce s Internetem a možnosti zabezpečení

   Ergonomie a ochrana zdraví

   • Bezpečnost práce při práci s IT
   • Ochrana zdraví při práci s IT
   • Ergonomie počítačového pracoviště
   • Využití prostředků IT s handicapovanými osobami

   Textový editor

   • Zpracování textu – přehled textových editorů, formát PDF
   • Přehled a význam editačních kláves
   • Popis a přizpůsobení pracovního prostředí textového editoru MS Word
   • Vytvoření, otevření, tisk a uložení dokumentu a šablony dokumentu
   • Export a import dokumentů
   • Formátování písma - řez, velikost, styl, barva, zvýraznění, proložení písma
   • Formátování odstavce - zarovnání, řádkování, mezera před a za odstavcem, ohraničení, stínování, styly a jejich úprava
   • Formátování stránky - orientace, okraje, ohraničení, barva, sloupce
   • Vkládání a editace objektů - tabulka, obrázek, klipart, tvar, graf, hypertextový odkaz, textové pole, symbol, záhlaví, zápatí, čísla stránek
   • Tvorba hromadných dokumentů s využitím hromadné korespondence
   • Kontrola pravopisu, komentáře, revize

   2. ročník

   Typografie

   • Bibliografická citace a její praktická aplikace
   • Typografické zásady zpracování dlouhých dokumentů
   • zásady písemné a elektronické komunikace, životopisy

   Multimédia

   • Práce se zvukem a filmem v počítači
   • Multimediální soubory – vlastnosti, formáty, software
   • Digitální video a jeho zpracování – hardware a software pro zpracování videa, základy střihu videa na počítači 
   • MS Movie Maker – zpracování videozáznamu a základní funkce
   • Základní principy zpracování zvuku na počítači

   Prezentace

   • Pravidla tvorby prezentace, typy prezentací, technické prostředky prezentací
   • Popis a přizpůsobení pracovního prostředí prezentačního programu MS Power Point, tisk
   • Snímek - rozložení, formátování písma, odstavce, pozadí, přechod, animace, styly, vložení tabulky, obrázku, vložení mediálních klipů a jejich nastavení prezentace - motiv, časování, spuštění, uložení v různých formátech a tisk
   • Zásady úspěšné prezentace, technické vybavení pro prezentace

   3. ročník

   Tabulkový procesor

   • Popis a přizpůsobení pracovního prostředí programu tabulkového procesoru MS Excel
   • Práce s listem, sešitem, uložení v různých formátech, tisk
   • Vytvoření a formátování tabulky, buňka, oblast, absolutní a relativní adresování
   • Princip a použití matematických operací vestavěných funkcí
   • Vytvoření a editace grafů
   • Vložení objektů do tabulky - ilustrace, textové pole, záhlaví a zápatí
   • Databázové operace - filtrování a řazení dat, vyhledání, import a export dat
   • Princip a tvorba kontingenčních tabulek

   Grafika

   • Hardware a software pro práci s grafikou na počítači
   • Počítačová grafika – barevné modely, princip rastrové a vektorové grafiky, přehled programů
   • Rozdíl mezi rastrovou a vektorovou grafikou, formáty souborů
   • Rastrová grafika – rozlišení, barevná hloubka, formáty obrázků
   • Export a import, čára a křivky a jejich úpravy, operace s objekty, práce s textem
   • Digitální fotografie – princip fotografování, skenování, zpracování fotografií v PC

   Ročníková práce

   • Zpracování ročníkové práce podle typografických zásad
   • Zpracování prezentace
   • Prezentace ročníkové práce

   4. ročník

   Grafika

   • Princip vektorové grafiky, formáty souborů
   • Vektorová grafika – práce se základními objekty, jejich tvarování, čára a křivky, operace s objekty, seskupení, průnik, text a práce s textem, vložení externích zdrojů (obrázky, tabulky)

   Databáze

   • Databáze, její struktura, typy polí
   • Popis a přizpůsobení pracovního prostředí databázového programu MS Access
   • Vytvoření databáze a její uložení
   • Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení a její editace, tisk
   • Vložení, mazání a editace záznamů, filtrování a vyhledání záznamů
   • Vytvoření a editace relací mezi tabulkami
   • Vytvoření a editace dotazů a formulářů tvorba a použití výstupních sestav

   Webové stránky

   • HTML stránky – struktura webových stránek, obsah webové stránky, značkovací jazyk (X)HTML, princip kaskádových stylů
   • Přehled dalších technologií tvorby dynamických webových stránek
   • Způsoby publikování webových stránek a jejich aktualizace, webhosting

   Algoritmizace

   • Algoritmizace, přehled programovacích jazyků a vývojových diagramů,
   • Základy programování – sled příkazů, příkaz větvení, příkaz cyklu, podprogram
   • Makra – princip, záznam, nahrávání, spuštění a prohlížení

   POUŽÍVANÉ UČEBNICE S DOLOŽKOU MŠMT:

   • S počítačem nejen k maturitě – 1. díl, Navrátil P., ComputerMedia, s. r. o., Kralice na Hané, 2006
   • S počítačem nejen k maturitě – 2. díl, Navrátil P., ComputerMedia, s. r. o., Kralice na Hané, 2006

    

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika

   Předškolní a mimoškolní pedagogika

   Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) – denní forma studia.

   Školní vzdělávací program "Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství"

   1. ročník

   Seznámení s prostředím

   • Popis školní sítě, přihlašování
   • Služby informačního systému - služby intranetu (domovský adresář, studijní materiály), web (rozvrh hodin, suplování), e-mail
   • Další školní IT prostředky - síťová tiskárna/kopírka
   • Školní řád a legislativa ČR vztahující se k IT

   Informace a informatika

   • Pojmy: informace, informatika, počítač, aplikace informatiky
   • Relevantní informace, informační zdroje a jejich parametry
   • Informační zdroje, média, reklama
   • Právní legislativa ČR - autorský zákon, zákon na ochranu osobních dat, zákon o svobodném přístupu k informacím

   Hardware počítače

   • Části základní jednotky a jejich funkce - základní deska, procesor, paměti, přídavné karty, porty
   • Periferní zařízení a jejich funkce - klávesnice, myš, tablet, touchpad, scanner, monitor, tiskárna, plotter, modem, fotoaparát, videokamera
   • Problémové situace při chodu hardware, diagnostika problémů, výměna periferií

   Software

   • Přehled software - přehled a účel operačních systémů, přehled a účel aplikačního software
   • Princip algoritmizace úloh

   Operační systém

   • Složka, soubor, přípony souborů, cesta k souborům
   • Ovládání počítače myší a klávesnicí
   • Označování více objektů
   • Popis pracovní plochy, individuální nastavení, ikona, zástupce
   • Práce s nápovědou
   • Práce se složkou a souborem: vytvoření, odstranění, kopírování, přesunutí
   • Práce se souborovým manažerem
   • Princip a praktické provedení formátování disku
   • Princip a praktické provedení komprese dat
   • Zabezpečení dat proti zneužití
   • Problémové situace při chodu programů a jejich řešení

   Počítačové sítě

   • Hardware a software počítačových sítí
   • Rozdělení počítačových sítí z hlediska vzdálenosti a struktury
   • Služby počítačové sítě- sdílení dat, prostředků
   • Rizika práce v počítačové síti a možnosti zabezpečení

   Celosvětová síť Internet

   • Vznik a princip Internetu, protokol, služby
   • Internetový prohlížeč - účel, přehled typů, praktická práce
   • Vyhledání informací na Internetu a jejich zpracování
   • E-mail - práce s poštovním klientem, části e-mailu, odeslání a přijetí e-mailu
   • Princip funkce a využití vpraxi - chat, messenger, konference, telefonie, sociální sítě
   • Rizika práce s Internetem a možnosti zabezpečení

   Ergonomie a ochrana zdraví

   • Bezpečnost práce při práci s IT
   • Ochrana zdraví při práci s IT
   • Ergonomie počítačového pracoviště
   • Využití prostředků IT s handicapovanými osobami

   2. ročník

   Textový editor

   • Typografická pravidla pro zpracování písemných dokumentů
   • Přehled a význam editačních kláves
   • Popis a přizpůsobení pracovního prostředí textového editoru MS Word
   • Vytvoření, otevření, tisk a uložení dokumentu a šablony dokumentu
   • Export a import dokumentů
   • Formátování písma - řez, velikost, styl, barva, zvýraznění, proložení písma
   • Formátování odstavce - zarovnání, řádkování, mezera před a za odstavcem, ohraničení, stínování, styly a jejich úprava
   • Formátování stránky - orientace, okraje, ohraničení, barva, sloupce
   • Vkládání a editace objektů - tabulka, obrázek, klipart, tvar, graf, hypertextový odkaz, textové pole, symbol, záhlaví, zápatí, čísla stránek
   • Tvorba hromadných dokumentů s využitím hromadné korespondence
   • Kontrola pravopisu, komentáře, revize

   Tabulkový procesor

   • Popis a přizpůsobení pracovního prostředí programu tabulkového procesoru MS Excel
   • Práce s listem, sešitem, uložení v různých formátech, tisk
   • Vytvoření a formátování tabulky, buňka, oblast, absolutní a relativní adresování
   • Princip a použití matematických operací vestavěných funkcí
   • Vytvoření a editace grafů
   • Vložení objektů do tabulky - ilustrace, textové pole, záhlaví a zápatí
   • Databázové operace - filtrování a řazení dat, vyhledání, import a export dat
   • Princip a tvorba kontingenčních tabulek

   Prezentace

   • Pravidla tvorby prezentace, typy prezentací, technické prostředky prezentací
   • Popis a přizpůsobení pracovního prostředí prezentačního programu MS Power Point, tisk
   • Snímek - rozložení, formátování písma, odstavce, pozadí, přechod, animace, styly, vložení tabulky, obrázku, vložení mediálních klipů a jejich nastavení prezentace - motiv, časování, spuštění, uložení v různých formátech a tisk

   3. ročník

   Databáze

   • Databáze, její struktura, typy polí
   • Popis a přizpůsobení pracovního prostředí databázového programu MS Access
   • Vytvoření databáze a její uložení
   • Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení a její editace, tisk
   • Vložení, mazání a editace záznamů, filtrování a vyhledání záznamů
   • Vytvoření a editace relací mezi tabulkami
   • Vytvoření a editace dotazů a formulářů tvorba a použití výstupních sestav

   Grafika

   • Hardware a software pro práci s grafikou na počítači
   • Rozdíl mezi rastrovou a vektorovou grafikou, formáty souborů
   • Vytvoření, získání, úprava a uložení obrázků rastrové grafiky a základní úpravy
   • Vytvoření, získání, úprava a uložení obrázků vektorové grafiky a základní úpravy

   POUŽÍVANÉ UČEBNICE S DOLOŽKOU MŠMT:

   • S počítačem nejen k maturitě – 1. díl, Navrátil P., ComputerMedia, s. r. o., Kralice na Hané, 2006
   • S počítačem nejen k maturitě – 2. díl, Navrátil P., ComputerMedia, s. r. o., Kralice na Hané, 2006
    

   crackcrack

 • Učebny VT

  Vybavení učeben VT

  UVT1

  • 16 žákovských PC a 1 učitelský PC (Intel Core i5, 4 GB RAM, 320 GB HDD, DVD-RW, monitor 22“ LCD, Windows 10 Pro, Office 2016 Pro, Zoner PhotoStudio, Zoner Callisto, MS Visual Studio, PSPad).
  • Dataprojektor EPSON EB-84.
  • Dotyková tabule SmartBoard 680, ozvučení.

  UVT2

  • 16 žákovských PC a 1 učitelský PC (8 ks AMD A8-7600, 8 GB RAM, 500 GB HDD, DVD-RW, 9 ks Intel Core2 Duo 2GHz, 4GB  RAM, 250 GB HDD, DVD-RW, monitor 19“ LCD, Windows 10 Pro, MS Office 2016 Pro Zoner PhotoStudio, Zoner Callisto).
  • Dataprojektor Acer P5270.
  • Dotyková tabule SmartBoard 680, ozvučení.

  UVT

  • 17 ks žákovských PC a 1 učitelský PC (Intel Core i5, 4 GB RAM, 320 GB HDD, DVD-RW, monitor 22“ LCD, Windows 10 Pro, Office 2016 Pro, Zoner PhotoStudio, Zoner Callisto).
  • Dotyková obrazovka JAWIQ 455, ozvučení.

   

  • UVT
  • UVT