Upravit stránku

Přijímací řízení

Termín pro podání přihlášky ke studiu do denní i dálkové, zkrácené formy vzdělávání je do 1. března 2018.

 • 79-41-K/61 – Gymnázium – ŠVP: „Šestileté gymnázium – živé jazyky“

  Termíny centrálně zadávaných jednotných testů:

  • 1. termín – pátek 13. dubna 2018
  • 2. termín – úterý 17. dubna 2018

  Žáci jsou hodnoceni na základě následujících kritérií:

  1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky (výsledek zohledněn 70 %).
  2. Prospěch na základní škole z 6. ročníku a prvního pololetí 7. ročníku (výsledek zohledněn 30 %).
  3. Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní rok 2016/2017 a 2017/2018 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž bude uchazeči přičten 1 bod.
 • 79-41-K/41 - Gymnázium – ŠVP „Čtyřleté gymnázium – živé jazyky“

  Termíny centrálně zadávaných jednotných testů:

  • 1. termín – čtvrtek 12. dubna 2018
  • 2. termín – pondělí 16. dubna 2018

  Žáci jsou hodnoceni na základě následujících kritérií:

  1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky (výsledek zohledněn 70 %).
  2. Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 30 %).
   Započítávají se známky z následujících předmětů: český jazyk, anglický jazyk, dějepis, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie, občanská výchova (výchova k občanství).
   Za každé pololetí lze získat maximální počet 18 bodů. Minimální počet bodů pro splnění kritérií přijímacího řízení je 6.
  3. Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní rok 2016/2017 a 2017/2018 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž bude uchazeči přičten 1 bod.
 • 78-42-M/03 – Pedagogické lyceum – ŠVP „Školní vzdělávací program pro pedagogické lyceum“

  Termíny centrálně zadávaných jednotných testů:

  • 1. termín – čtvrtek 12. dubna 2018
  • 2. termín – pondělí 16. dubna 2018

  Žáci jsou hodnoceni na základě následujících kritérií:

  1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky (výsledek zohledněn 70 %).
  2. Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 30 %).
  3. Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní rok 2016/2017 a 2017/2018 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž bude uchazeči přičten 1 bod.

  Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

 • 75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika – ŠVP „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“ (denní forma)

  Termíny centrálně zadávaných jednotných testů:

  • 1. termín – čtvrtek 12. dubna 2018
  • 2. termín – pondělí 16. dubna 2018

  Termíny školní přijímací zkoušky:

  • 1. termín – pátek 13. dubna 2018
  • 2. termín – úterý 17. dubna 2018

  Žáci jsou hodnoceni na základě následujících kritérií:

  1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky (výsledek zohledněn 60 %).
  2. Zkoušek ověřujících předpoklady v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti (výsledek zohledněn 25 %)
  3. Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 15 %).

   Ad 2) Zkoušky ověřující předpoklady v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti:

   I. v řečové a reprodukční oblasti:
   a)   Zadaný text v rozsahu cca A4 si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity: úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů.
   b)  Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie).

   II. v  hudební oblasti (předpokladem přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj)
   a)   Hlasové předpoklady – zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje.
   b)   Sluchové předpoklady  zazpívat slyšené tóny hrané na klavír; zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků; určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1 – 4).
   c)   Rytmické předpoklady  opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu.

   III. v  pohybové oblasti
   a)   Sportovní gymnastika  předvést stoj na rukou (s dopomocí), přemet stranou, kotouly vpřed i vzad (i různá provedení), váhu, nůžky a další prvky spojit do krátké sestavy.
   b)   Jacíkův motorický test  souvislé cvičení po dobu dvou minut (leh na zádech – stoj spatný – leh na břiše – stoj spatný).
   c)   Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně 50 m libovolným způsobem (odevzdat u přijímací zkoušky).

   IV. ve výtvarné oblasti
   Studijní kresba: s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy předmětů.
   Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie).
   Doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel.
   Formát: A3.

   Podmínkou zařazení do pořadí přijatých je dosažení alespoň dostatečného hodnocení v každé součásti.

   Při rovnosti bodů budou postupně zohledněny:

   • výsledky vzdělávání za 1. pololetí 9. ročníku základní školy (prospěchový průměr);
   • výsledky vzdělávání za 2. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový průměr);
   • výsledky vzdělávání za 1. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový průměr).

   Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní rok 2016/2017 a 2017/2018 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž bude uchazeči přičten 1 bod.

   Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

   Není požadována dovednost hry na hudební nástroj.

   • leh na břiše
   • stoj
   • leh na zádech
  • 75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika – ŠVP „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“ (dálková, zkrácená forma)

   Termíny školní přijímací zkoušky:

   • 1. termín – pátek 13. dubna 2018
   • 2. termín – úterý 17. dubna 2018

   Žáci jsou hodnoceni na základě následujících kritérií:

   • ověření předpokladů v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti (výsledek zohledněn 80 %);
   • pedagogicko-psychologického pohovoru (výsledek zohledněn 20 %).

   Zkoušky zjišťující úroveň předpokladů:

   1. v řečové a reprodukční oblasti
   a)   Zadaný text v rozsahu cca A4 si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity: úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů;
   b)  Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie).

   2. v  hudební oblasti (předpokladem přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj)
   a)   Hlasové předpoklady – zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje.
   b)   Sluchové předpoklady  zazpívat slyšené tóny hrané na klavír; zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků; určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1 – 4).
   c)   Rytmické předpoklady – opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu.

   3. v  pohybové oblasti
   a)   Sportovní gymnastika: volná sestava (bez hudebního doprovodu) skládající se z povinných prvků – stoj na lopatkách bez opory, kotoul vpřed, kotoul vzad, skok, rovnovážný prvek (váha).
   b)    Pohybové testy: skok daleký z místa odrazem snožmo, hod plným míčem, přeskoky snožmo přes švihadlo.
   c)   Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně 50 m libovolným způsobem.

   4. Ve výtvarné oblasti:
   Studijní kresba: (s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy předmětů)
   Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie).
   Doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel.
   Formát: A3.

   Pedagogicko psychologický pohovor: rozbor problémové situace z oblastí vztahů rodičů a dětí, mezilidských vztahů (obecně).
   Rozborem je zjišťována:
   - motivace ke studiu, zájmy související s oborem, dovednost navazovat kontakt s lidmi;
   - pohotovost vyjadřování, schopnost vcítění, sociální zralost.

   Pro splnění kritérií přijímacího řízení je dosažení minimálně 20 bodů z každé oblasti.

   Pořadí uchazečů vyplývá z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

   Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení.

   V případě nedoložení požadovaných dokladů nelze uchazeče zařadit, a to i v případě úspěšného hodnocení zkoušek, do pořadí přijatých.

  • Ukázky přijímacích testů