Upravit stránku

Matematika a Fyzika

 • Členové předmětové komise

  Předsedkyně PK

  • Mgr. Kateřina Herinková                  (MAT - VYT - TV)             herinkova@gjb-spgs.cz           581 291 221, 581 291 237

  Členové sekce:

  • Mgr. Marcela Čelechovská              (MAT - CH)                  celechovska@gjb-spgs.cz                        581 291 235

  • Mgr. Jana Foukalová                       (MAT - BI)                        foukalova@gjb-spgs.cz                        581 291 226

  • Mgr. Jana Chvátalová                      (MAT - CH)                    chvatalova@gjb-spgs.cz                        581 291 214

  • Mgr. Anna Sekaninová                     (MAT - FYZ)                 sekaninova@gjb-spgs.cz            581 291 235, 581 291 226

  • Mgr. Karla Slaměníková                   (MAT - FYZ)                slamenikova@gjb-spgs.cz                       581 291 235

  • Mgr. Jaroslav Svoboda                     (MAT - FYZ)                      svoboda@gjb-spgs.cz           581 291 214, 581 291 237

  • Mgr. Lucie Vrbková                           (MAT - BI)                          vrbkova@gjb-spgs.cz           581 291 236, 581 291 228

  • Mgr. Pavel Železný                           (FYZ - VYT)                       zelezny@gjb-spgs.cz                        581 291 243

 • Charakteristika předmětu

  MATEMATIKA

  GYMNÁZIUM - osmiletý cyklus

  Matematika je vyučována na nižším stupni osmiletého studia s celkovou časovou dotací 16 hodin (5, 4, 4, 3).
  Žáci získávají dovednost efektivně provádět operace s čísly (včetně užití kapesního kalkulátoru), poznávají důvody pro rozšiřování číselných oborů, učí se korektně a obratně upravovat číselné i algebraické výrazy, řešit lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy.
  Matematika v návaznosti na první stupeň ZŠ vytváří prostřednictvím postupného osvojování matematických pojmů, útvarů, operací a znaků předpoklady pro porozumění kvantitativním a prostorovým vztahům. Výuka matematiky výrazně ovlivňuje rozvoj abstraktního a exaktního myšlení žáků, učí logickému a kritickému usuzování; vede k členitějšímu pohledu na skutečnost a ke kázni ve vyjadřování. Specifickým způsobem přispívá k formování volních a charakterových rysů osobnosti, jako jsou přesnost, vytrvalost, důslednost, a vytváří tak předpoklady pro porozumění a řešení praktických situací i pro další studium.
  Jednotlivé činnosti ve vyučovacích hodinách jsou směřovány k podněcování zájmu o sebepoznávání – zda je žák schopen logického nebo mechanického myšlení, zda má prostorovou představivost.
  V celém procesu je kladen důraz na komunikaci, matematika žáka učí umění vyjádřit myšlenku, popsat účelně problém, umět vysvětlit matematický problém, umět oponovat.
  Žák se učí dovednosti správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory, učí se převzít odpovědnost za výsledek.
  Během studia studenti získají základní informace ze všech moderních partií matematiky. Důraz je kladen na komplexnost jak mezi jednotlivými matematickými partiemi, tak i ostatními přírodovědnými obory, ale také na užití matematického aparátu v ostatních vědních disciplínách i v běžném životě.
  Výraznou součástí výuky je podpora účasti studentů na všech soutěžích se zaměřením na matematiku (Matematický klokan, Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Genius Logicus).

  GYMNÁZIUM - čtyřletý cyklus

  Matematika je vyučována na vyšším stupni osmiletého studia a na čtyřletém studiu po celé čtyři roky s celkovou časovou dotací, která je tabelovaná v učebních plánech. Pro zájemce o matematiku je ve třetím ročníku a v septimě nabídnut dvouletý volitelný předmět Seminář z matematiky, jehož cílem je připravit studenty k maturitní zkoušce a k úspěšnému studiu na vysokých školách různého typu. Seminář z matematiky se vyučuje 2 hodiny týdně v septimě a třetím ročníku a 3 hodiny týdně v maturitním ročníku.
  Během studia studenti získají základní informace ze všech moderních partií matematiky. Důraz je kladen na komplexnost jak mezi jednotlivými matematickými partiemi, tak i ostatními přírodovědnými obory, ale také na užití matematického aparátu v ostatních vědních disciplínách i v běžném životě.
  Výraznou součástí výuky je podpora účasti studentů na všech soutěžích a seminářích se zaměřením na matematiku (Matematický klokan, Matematická olympiáda, seminář Matematické olympiády kategorií A, B, C a zájmový matematický seminář pro žáky vyšších ročníků SŠ organizovaný Katedrou matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP v Olomouci).
  K utváření a rozvíjení klíčových kompetencí užívá matematika různé organizační formy výuky a vyučovací metody: frontální a skupinové vyučování, samostatné (individuální) výstupy žáků, referáty, krátkodobé i dlouhodobé domácí úkoly, obhajoba vlastních hypotéz, diskuse, praktická cvičení, práce s učebnicí apod.

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA

  Výuka je zaměřena na řešení úloh a ověřování správnosti řešení, které podporuje kritické myšlení. Geometrická témata rozvíjí prostorovou představivost, vedou žáky k intuitivnímu chápání nekonečna, k přesnému vnímání symetrií, podobností a shodností. Učivo o funkcích, které je v blízkém vztahu k praktickému životu, rozvíjí funkční a kauzální myšlení.

  Výuka je založena na samostatné práci žáků pod citlivým vedením učitele. Je vhodné ocenit vlastní přístup a řešení žáka, pokud ho dovede vysvětlit a obhájit. Je přínosné využít práci dvojic, při níž se formou komunikace ujasní některé vztahy a zvýší se porozumění učivu. Matematika vyžaduje systematickou domácí přípravu ve formě cvičení a řešení úloh.
  Žáci Předškolní a mimoškolní pedagogiky, kteří uvažují o maturitě z matematiky, mají možnost navštěvovat ve 3. a 4. ročníku volitelný předmět Cvičení z matematiky, který se vyučuje v obou ročnících 1 hodinu týdně. Další příprava k maturitě může být formou kroužku, ve kterém se žáci připravují na státní maturitu. Tento kroužek bývá společný pro obory gymnaziální i pedagogické.

  FYZIKA

  GYMNÁZIUM - osmiletý cyklus

  Samostatný vyučovací předmět Fyzika vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a ze vzdělávacího oboru Fyzika v RVP ZV. Předmět je zařazen v učebním plánu s hodinovou dotací 1+2+2+2. Výuka probíhá v odborné učebně fyziky.
  V předmětu si žáci osvojují nejdůležitější fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti potřebné k porozumění fyzikálním jevům a procesům vyskytujícím se v přírodě, v běžném životě i v technické či technologické praxi. Předmět přispívá k rozvoji rozumových schopností žáků, učí žáky přesnému vyjadřování, uvádí je do možností a perspektiv moderních technologií.
  Ve výuce fyziky věnujeme řešení problémů a úloh dostatek času a používáme metody a formy práce se žáky, které v nich budou podporovat jejich aktivní zapojení do procesu učení.
  Experimentální složku poznávání vytváříme při sledování demonstračních experimentů nebo jejich vlastnoručním prováděním (včetně laboratorních úloh). Teoretickou složku žáka rozvíjíme výkladem různých fyzikálních jevů, procesů a zákonitostí, během řešení fyzikálních problémů a úloh a v diskusích k nejrůznějším fyzikálním otázkám. Všechny uvedené metody kombinujeme podle povahy učiva tak, aby se vzájemně prolínaly.
  Předmět rozvíjí postupně získávané poznatky žáků o fyzikálních interakcích rozmanitých objektů a o struktuře látek a formuje je do uceleného systému vědomostí o zákonitostech různých forem pohybu, přírodních dějů a o vlastnostech látek. Žáci jsou vedeni k tomu, aby využívali osvojené fyzikální zákony a zákonitosti k objasňování fyzikálních jevů a k předvídání důsledků jejich působení. Velká pozornost je věnována přesnému a jasnému formulování myšlenek na základě osvojené odborné terminologie, pozorování a přesnému popisu jevů, správné analýze příčin a následků jevů, logickému zdůvodňování vlastních závěrů a ověřování hypotéz.
  Na vybraných fyzikálních objektech a technických aplikacích jsou žáci seznamováni s teoretickými a experimentálními fyzikálními metodami a učí se uplatňovat je prakticky v konkrétních situacích. Přitom poznávají význam matematických nástrojů a postupů pro efektivitu řešení problémů a úloh. Žáci se učí i správně chápat společenskou roli fyziky a její úzkou souvislost s ostatními přírodovědnými obory.
  Výraznou součástí výuky je podpora účasti studentů na všech soutěžích se zaměřením na fyziku (Přírodovědný klokan, Fyzikální olympiáda, Astronomická olympiáda).

  GYMNÁZIUM - čtyřletý cyklus

  Vyučovací předmět Fyzika je vytvořen ze stejnojmenného vzdělávacího oboru. Je realizován jako povinný předmět v 1. – 3. ročníku čtyřletého studia a pátém až sedmém ročníku osmiletého studia
  Seminář ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého studia (nebo sedmém a osmém ročníku osmiletého studia) je otevírán podle zájmu studentů o tento předmět a náplní je rozšíření a procvičení probraného učiva a dále příprava na přijímací testy na VŠ.
  Všechny ročníky mají hodinovou dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v odborné učebně fyziky. Předmět rozvíjí postupně získávané poznatky žáků o fyzikálních interakcích rozmanitých objektů a o struktuře látek a formuje je do uceleného systému vědomostí o zákonitostech různých forem pohybu, přírodních dějů a o vlastnostech látek. Žáci jsou vedeni k tomu, aby využívali osvojené fyzikální zákony a zákonitosti k objasňování fyzikálních jevů a k předvídání důsledků jejich působení. Velká pozornost je věnována přesnému a jasnému formulování myšlenek na základě osvojené odborné terminologie, pozorování a přesnému popisu jevů, správné analýze příčin a následků jevů, logickému zdůvodňování vlastních závěrů a ověřování hypotéz. Na vybraných fyzikálních objektech a technických aplikacích jsou žáci seznamováni s teoretickými a experimentálními fyzikálními metodami a učí se uplatňovat je prakticky v konkrétních situacích. Přitom poznávají význam matematických nástrojů a postupů pro efektivitu řešení problémů a úloh. Žáci se učí i správně chápat společenskou roli fyziky a její úzkou souvislost s ostatními přírodovědnými obory.

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA

  Cílem vyučovacího předmětu fyzika je zprostředkovat žákům základní fyzikální poznatky potřebné pro další vzdělávání i praktický život. Důležitým aspektem je i rozvíjení logického myšlení, představivosti a pochopení souvislostí.
  Žáci si osvojují základní fyzikální poznatky, postupy a metody řešení praktických úloh a získávají základní vědomosti a dovednosti ve fyzikální oblasti. Jsou vedeni k vyvozování závěrů a aplikování daných postupů na okruh podobných typů úloh. Učivo zahrnuje zásadní poznatky z oblastí mechanika, termika, elektřina a magnetismus, vlnění a optika, fyzika atomu a vesmír.

 • Obsah výuky

  MATEMATIKA

  GYMNÁZIUM – Osmiletý cyklus

  Sekunda-přehled tematických celků:

  1. Opakování a prohloubení učiva z primy
  2. Zlomky
  3. Celá čísla, racionální čísla
  4. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
  5. Procenta, úrok
  6. Shodnost, středová souměrnost, posunutí, otočení
  7. Čtyřúhelníky
  8. Pythagorova věta
  9. Hranoly

  Tercie-přehled tematických celků:

  1. Druhá mocnina, odmocnina. Pythagorova věta.Mocniny s přirozeným mocnitelem
  2. Výrazy
  3. Lineární rovnice
  4. Lineární nerovnice, soustava nerovnic
  5. Základy statistiky, pravděpodobnosti
  6. Kruh, kružnice, válec
  7. Konstrukční úlohy

  Kvarta-přehled tematických celků:

  1. Mocniny s racionálním mocnitelem
  2. Lomený výraz
  3. Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli
  4. Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými
  5. Funkce
  6. Podobnost, stejnolehlost
  7. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku
  8. Jehlan, kužel, koule
  9. Finanční matematika

  Kvinta-přehled tematických celků:

  1. Mocniny s přirozeným, celým a racionálním mocnitelem
  2. Základní množinové pojmy, výroková logika
  3. Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice a jejich soustavy
  4. Funkce lineární a kvadratické

  Sexta-přehled tematických celků:

  1. Planimetrie
  2. Funkce

  Septima-přehled tematických celků:

  1. Goniometrie
  2. Analytická geometrie v rovině
  3. Komplexní čísla
  4. Posloupnosti a řady

  Oktáva-přehled tematických celků:

  1. Kuželosečky
  2. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
  3. Stereometrie

  GYMNÁZIUM – Čtyřletý cyklus

  1. ročníky-přehled tematických celků:

  1. Mocniny s přirozeným, celým a racionálním mocnitelem
  2. Základní množinové pojmy
  3. Mnohočleny
  4. Lomené výrazy
  5. Výroková logika
  6. Lineární rovnice, nerovnice, soustavy
  7. Kvadratická rovnice, nerovnice, soustava lin. a kvadr. rovnice
  8. Funkce lineární a kvadratické

  2. ročníky, 3. ročníky, 4. ročníky – tematické plány korespondují odpovídajícími ročníky osmiletého cyklu gymnázia

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA – Předškolní a mimoškolní pedagogika

  1. ročník - přehled tematických celků:

  1. Číselné obory
  2. Množiny
  3. Intervaly
  4. Poměr, procenta
  5. Mocniny s přirozeným, celým mocnitelem
  6. Planimetrie
  7. Mnohočleny
  8. Lomené výrazy
  9. Lineární funkce, rovnice, nerovnice
  10. Soustavy lineárních rovnic a nerovnic

  2. ročník-přehled tematických celků:

  1. Kvadratická funkce, rovnice, nerovnice
  2. Planimetrie
  3. Funkce logaritmická, exponenciální

  3. ročník-přehled tematických celků:

  1. Goniometrie
  2. Trigonometrie
  3. Stereometrie
  4. Posloupnosti, finanční matematika

  4. ročník-přehled tematických celků:

  1. Kombinatorika
  2. Statistika
  3. Analytická geometrie v rovině

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA – Pedagogické lyceum

  1. ročník-přehled tematických celků:

  1. Číselné obory
  2. Množiny
  3. Základní poučení o výrocích
  4. Elementární teorie čísel
  5. Mocniny s přirozeným, celým, racionálním mocnitelem
  6. Algebraické výrazy
  7. Lineární rovnice, nerovnice
  8. Kvadratická rovnice

  2. ročník-přehled tematických celků:

  1. Planimetrie
  2. Funkce
  3. Mocniny, odmocniny
  4. Logaritmická, exponenciální funkce
  5. Zobrazení

  3. ročník-přehled tematických celků:

  1. Goniometrie
  2. Trigonometrie
  3. Stereometrie
  4. Posloupnosti, finanční matematika

  4. ročník-přehled tematických celků:

  1. Kombinatorika
  2. Pravděpodobnost
  3. Statistika
  4. Analytická geometrie v rovině

  FYZIKA

  GYMNÁZIUM 

  Sekunda-přehled tematických celků:

  1. Pohyb tělesa
  2. Síla. Skládání sil. Účinky síly
  3. Otáčivé a deformační účinky síly
  4. Mechanické vlastnosti kapalin
  5. Mechanické vlastnosti plynů.
  6. Světelné jevy
  7. Lom světla, čočky

  Tercie-přehled tematických celků:

  1. Práce a výkon
  2. Vnitřní energie, teplo
  3. Změny skupenství látek
  4. Elektrický náboj, elektrické pole
  5. Elektrický proud
  6. Kmitání, zvuk
  7. Meteorologie

  Kvarta-přehled tematických celků:

  1. Elektromagnetické jevy
  2. Střídavý proud
  3. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech
  4. Vedení elektrického proudu v polovodičích
  5. Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními
  6. Elektromagnetické záření
  7. Jaderná energie
  8. Země a vesmír

  Kvinta + 1.ročník - přehled tematických celků:

  1. Mechanika hmotných bodů – kinematika
  2. Mechanika hmotných bodů – dynamika
  3. Práce a energie
  4. Gravitační pole
  5. Mechanika tuhého tělesa
  6. Mechanika kapalin a plynů

  Sexta + 2.ročník - přehled tematických celků:

  1. Molekulová fyzika a termika – základní poznatky
  2. Vnitřní energie, práce, teplo
  3. Struktura a vlastnosti plynů
  4. Práce plynu
  5. Struktura a vlastnosti pevných látek
  6. Struktura a vlastnosti kapalin
  7. Změny skupenství látek
  8. Mechanické kmitání a vlnění – kmitání mechanického oscilátoru
  9. Mechanické vlnění
  10. Světlo a záření
  11. Zobrazování optickými soustavami
  12. Elektromagnetické záření

  Septima + 3.ročník - přehled tematických celků:

  1. Elektrické pole
  2. Elektrický proud v látkách
  3. Magnetické pole
  4. Nestacionární magnetické pole
  5. Střídavý proud
  6. Elektromagnetické kmitání a vlnění
  7. Světlo a záření
  8. Zobrazování optickými soustavami
  9. Elektromagnetické záření
  10. Speciální teorie relativity
  11. Fyzika mikrosvěta
  12. Astrofyzika
  13. Fyzikální obraz světa

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA – Předškolní a mimoškolní pedagogika

  2. ročník – přehled tematických celků:

  1. Kinematika
  2. Dynamika
  3. Mechanická práce a energie
  4. Mechanika tuhého tělesa
  5. Mechanika tekutin
  6. Termodynamika
  7. Elektrický náboj
  8. Elektrický proud
  9. Magnetické pole
  10. Mechanické kmitání a vlnění
  11. Optika
  12. Fyzika atomu
  13. Astrofyzika

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA – Pedagogické lyceum

  1. ročník – přehled tematických celků:

  1. Kinematika
  2. Dynamika
  3. Mechanická práce a energie
  4. Gravitační pole
  5. Molekulová fyzika a termodynamika
  6. Plyny
  7. Pevné látky a kapaliny
  8. Mechanické kmitání a vlnění

  2. ročník – přehled tematických celků:

  1. Elektrický náboj
  2. Elektrický proud
  3. Magnetické pole
  4. Optika
  5. Speciální teorie relativity
  6. Fyzika mikrosvěta
  7. Astrofyzika
 • Studijní materiály

  MATEMATIKA

  GYMNÁZIUM - osmiletý cyklus

  Sekunda:

  • Racionální čísla. Procenta.
  • Kladná a záporná čísla
  • Úměrnosti
  • Hranoly
  • Trojúhelníky a čtyřúhelníky
  • Tabulky pro ZŠ
  • Osová a středová souměrnost

  Tercie:

  • Výrazy 1,2
  • Rovnice a nerovnice
  • Tabulky pro ZŠ
  • SPN - Sbírka úloh z M pro ZŠ / Běloun/
  • Kruhy a válce
  • Geometrické konstrukce

  Kvarta:

  • Výrazy 2
  • Rovnice a jejich soustavy
  • Funkce
  • Tabulky pro ZŠ
  • Podobnost a funkce úhlu
  • Jehlany a kužely

  Kvinta:

  • Rovnice a nerovnice
  • Funkce
  • Sbírka - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy

  Sexta:

  • Planimetrie
  • Funkce

  Septima:

  • Goniometrie
  • Posloupnosti a řady
  • Analytická geometrie
  • Komplexní čísla

  Oktáva:

  • Stereometrie
  • Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
  • Analytická geometrie
  • MFCh tabulky

  GYMNÁZIUM - čtyřletý cyklus

  1. ročníky:

  • Základní poznatky z matematiky
  • Rovnice a nerovnice
  • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
  • Funkce

  2. ročníky, 3. ročníky, 4. ročníky: studijní literatura koresponduje s učebnicemi, které používají odpovídající ročníky osmiletého cyklu gymnázia.

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA – Předškolní a mimoškolní pedagogika

  1. ročník:

  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 1. díl (Prometheus)

  2. ročník:

  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 1. díl (Prometheus)
  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 2. díl (Prometheus)

  3. ročník:

  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 2. díl (Prometheus)
  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 3. díl (Prometheus)

  4. ročník:

  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 2. díl (Prometheus)
  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 3. díl (Prometheus)
  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 4. díl (Prometheus)

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA – Pedagogické lyceum

  1. ročník:

  • Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky (Bušek, Calda)
  • Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice (Boček, Bočková, Charvát)

  2. ročník:

  • Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice (Boček, Bočková, Charvát)
  • Matematika pro gymnázia – Planimetrie (Pomykalová)
  • Matematika pro gymnázia – Funkce (Odvárko)
  • Matematika pro gymnázia – Stereometrie (Pomykalová)

  3. ročník:

  • Matematika pro gymnázia – Stereometrie (Pomykalová)
  • Matematika pro gymnázia – Goniometrie (Odvárko)
  • Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady (Odvárko)

  4. ročník:

  • Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady (Odvárko)
  • Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika (Calda, Dupač)
  • Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie (Kočandrle, Boček)

  FYZIKA

   GYMNÁZIUM

  Sekunda:

  • R. Kolářová - J. Bohuněk: Fyzika pro 7. ročník ZŠ,nakl. Prométheus
  • F. Běloun a kol.: Tabulky pro ZŠ, nakl. Prométheus

  Tercie: 

  • R. Kolářová - J. Bohuněk:Fyzika pro 8. ročník ZŠ,nakl. Prométheus
  • F. Běloun a kol.: Tabulky pro ZŠ, nakl. Prométheus

  Kvarta:

  • R. Kolářová - J. Bohuněk:Fyzika pro 9. ročník ZŠ, nakl. Prométheus
  • F. Běloun a kol.: Tabulky pro ZŠ, nakl. Prométheus

  Kvinta, 1. A:

  • M. Bednařík - M. Široká: Fyzika pro gymnázia - Mechanika, nakl. Prométheus
  • O. Lepil:Fyzika - Sbírka úloh pro SŠ, nakl. Prométheus

  Sexta, 2. A:

  • K. Bartuška, E. Svoboda: Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika, nakl. Prométheus
  • O. Lepil: Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění, nakl. Prométheus
  • O. Lepil, Z. Kupka: Fyzika pro gymnázia - Optika, nakl. Prométheus
  • O. Lepil:Fyzika - Sbírka úloh pro SŠ, nakl. Prométheus

  Septima, 3.A:

  • O. Lepil, P. Šedivý: Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus, nakl. Prométheus
  • K. Bartuška: Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity, nakl. Prométheus
  • I. Šoll:Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta, nakl. Prométheus
  • O. Lepil:Fyzika - Sbírka úloh pro SŠ, nakl. Prométheus
   

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA – Pedagogické lyceum

  1.ročník:

  • Lepil, Bednařík, Hýblová: Fyzika pro střední školy I., nakl. Prométheus

  2.ročník:

  • Lepil, Bednařík, Hýblová: Fyzika pro střední školy II., nakl. Prométheus

  PEDAGOGICKÁ ŠKOLA – Předškolní a mimoškolní pedagogika

  2.ročník:

  • Lepil, Bednařík, Hýblová: Fyzika pro střední školy I., nakl. Prométheus
  • Lepil, Bednařík, Hýblová: Fyzika pro střední školy II., na
 • Akce, soutěže a zájmové útvary

  Akce a soutěže ve školním roce 2017/2018

  Připravované akce:

  • Maturitní generální zkouška (6. listopadu 2017)
  • Den otevřených dveří (2. 12. 2017 a 5. 2. 2018)

  Soutěže:

  • Přírodovědný klokan (podzim)
  • Piškvorky (říjen)
  • Matematická olympiáda (průběžně)
  • Fyzikální olympiáda (průběžně)
  • Astronomická olympiáda (prosinec)
  • Matematický klokan (jaro)
  • Pythagoriáda (jaro)
  • Archimediáda

  Nabízené kroužky ve školním roce 2017/2018

  • Cvičení z matematiky (Chvátalová, pro maturanty z matematiky, středa 14:15-15:00)

  • Kroužek doučování z matematiky (Vrbková, první ročníky, čtvrtek 7:00-7:45)

  Dne 5. 2. 2018 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.

  Školní kolo Astronomické olympiády

  V prosinci se na naší škole uskutečnilo školní kolo Astronomické olympiády. Zúčastnili se jej ve dvou kategoriích žáci nižšího gymnázia a v jedné kategorii žáci vyššího gymnázia. V kategorii GH se nejlepším řešitelem stal Karel Zdražil ze sekundy, v kategorii EF se nejlépe umístil Tomáš Baďura z kvarty a v kategorii AB získaly nejvíce bodů Kateřina Komárková ze septimy a Veronika Pagáčová z 3. A. Blahopřejeme i ostatním úspěšným řešitelům a přejeme mnoho zdaru při řešení krajského kola.

  Piškvorky - oblastní kolo

  V pátek 10. 11. proběhlo oblastní kolo celostátní soutěže v piškvorkách, které pořádala již tradičně naše škola. Reprezentoval nás tentokrát jen jeden tým ve složení: Michael Mitraš (3. A), Martin Tomiga (septima), Martin Kudel (kvinta), Markéta Rojíčková (kvinta) a Vendula Vybíralová (2. AP). Přestože jsme se neprobojovali do užšího výběru, děkujeme všem za vzornou reprezentaci naší školy.

  Piškvorky – školní kolo

  Dne 4. 10. 2017 proběhlo školní kolo celostátní soutěže v piškvorkách „pIšQworky 2017“. V letošním roce se bohužel zúčastnilo jen 5 žáků. Všichni soutěžící postupují do oblastního kola, které se bude konat  10. listopadu na naší škole.  Reprezentovat nás budou Michael Mitraš (3. A), Martin Tomiga (septima) Martin Kudel (kvinta), Markéta Rojíčková (kvinta) a Vendula Vybíralová (2.AP). Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

  Přírodovědný klokan 2017/2018

  V letošním školním roce se žáci naší školy účastnili vědomostní soutěže Přírodovědný klokan, který testuje znalosti z matematiky, fyziky, biologie, zeměpisu a chemie.
  Třídy kvarta a tercie soutěžily v kategorii Kadet v počtu 49 řešitelů a mezi třemi nejlepšími se umístili: Vlček Adam (kvarta, 72 bodů), Dočkal Jakub (kvarta, 68 bodů) a Hájek Matyáš (tercie, 65 bodů).
  Třídy kvinta a 1. A soutěžily v kategorii Junior v počtu 52 studentů a mezi třemi nejlepšími se umístili: Bereza Adam (1.A, 68 bodů), Rojíčková Markéta (kvinta, 68 bodů) a Duchoň Dominik (1.A, 64 bodů).